Skip to content

ÄNDRING AV ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig

Till följd av den företrädesemission som styrelsen för RNB Retail and Brands AB (publ) (”RNB Retail and Brands”) beslutade om den 21 februari 2013 och som godkändes av den extrainsatta bolagsstämman den 27 mars 2013, har antalet aktier och röster i RNB Retail and Brands ökat med 6 617 006 949. Det totala antalet aktier och röster i RNB Retail and Brands per den 31 maj 2013 uppgår därmed till 6 782 435 200.