Skip to content

Beslutade ändringar i obligationslånet

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) (”RNB” eller ”Bolaget”) förslagna ändringar i Bolagets utestående obligationslån (ISIN: SE0010625830) (”Obligationslånet”) har godkänts.

Bolaget kallade den 2 oktober 2019 obligationsinnehavarna till skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för Obligationslånet. Det skriftliga förfarandet löpte ut den 21 oktober 2019. Förslagen accepterades av samtliga deltagande obligationsinnehavare och ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet för att uppnå kvorum om minst 50 procent av det justerade nominella beloppet.

De nu beslutade förändringarna, som träder ikraft från om med idag, 22 oktober 2019, är:

  • Definitionen av Slutlig Förfallodag för Obligationslånet justeras till att tidpunkten för slutförfall för Obligationslånet senareläggs med två år, från den 2 februari 2021 till den 2 februari 2023.
  •  Definitionen av Tillåten Skuld är justerad till att även omfatta följande stycke: ”upptaget av Emittenten under ett kortfristigt icke-säkerställt lån för att finansiera Koncernens kortsiktiga likviditetsbehov förutsatt att (i) de Finansiella Förpliktelserna inte överstiger ett aggregerat belopp om (A) SEK 30 000 000 vid någon tidpunkt, eller (B) 60 000 000 för varje sammanhängande period om 365 dagar, (ii) sådant lån inte är utestående längre än tre (3) månader från dagen då lånet lämnades, och (iii) de Finansiella Förplikterna under sådant lån är fullt efterställda Obligationen och den Super Seniora Faciliteten i Emittentens insolvens, konkurs eller företagsrekonstruktion”.
  • Avsnitt 10.1 Återbetalning vid slutförfall är justerad till att beloppet som betalas per obligation vid slutförfall av Obligationslånet ska vara 106 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta.
  • Avsnitt 10.3 Frivilligt återköp är justerad till att återköp (call) ska vara tillåtet vid följande datum och med följande lösenpris (a) till och med 31 juli 2021 till nominellt belopp, tillsammans med upplupen men obetald ränta; (b) från och inklusive 1 augusti 2021 till 31 januari 2022 till 103 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta; och (c) från och inklusive 1 februari 2022 till 31 januari 2023 till 106 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta.

För fullständig beskrivning av Justeringarna, se kallelsen ”Notice of Written Procedure” som den 2 oktober 2019 publicerades på Bolagets hemsida.