Skip to content

Bokslutskommuniké 1 september 2014 – 31 augusti 2015

Fortsatt ökad försäljning och resultatförbättring

RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend men vinstförbättringar fortsätter. För fjärde kvartalet 2014/2015 redovisar RNB ett rörelseresultat om 12 Mkr, en förbättring med 8 Mkr mot föregående år. Fjärde kvartalet 2014/2015 är bolagets sjätte kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet för de tre konceptens jämförbara butiker uppgick till mellan 13 och 29 procent och totalt för koncernen 18 procent.

Fjärde kvartalet, 1 juni 2015 – 31 augusti 2015 i sammandrag

 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade under kvartalet med 17,7 procent, att jämföras mot marknadens ökning om 3,1 procent (HUI).

 • Nettoomsättningen uppgick till 564 Mkr (490), en ökning med 15,0 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till 12 Mkr (4).

 • Resultatet före skatt uppgick till 6 Mkr (3).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 6 Mkr (4), vilket motsvarar 0,17 kronor (0,11) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -14 Mkr (-6).

Perioden, 1 september 2014 – 31 augusti 2015 i sammandrag

 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 11,9 procent, att jämföras mot marknadens minskning om 0,4 procent (HUI).

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 136 Mkr (1 917, exklusive avyttrad verksamhet, JC), motsvarande en ökning med 11,4 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till 48 Mkr (-145, exklusive avyttrad verksamhet, JC).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 42 Mkr (-155, exklusive avyttrad verksamhet, JC), vilket motsvarar 1,25 kronor (-4,57) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 73 Mkr (-6).

 • Under kvartal två ingick RNB avtal om ensidig möjlighet till förlängning av del av rörelsefinansieringen (200 Mkr) från bolagets huvudägare, Konsumentföreningen Stockholm. Avtalet medför en möjlighet att förlänga finansieringen med ett år, från 2016 till 2017.

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,25 kronor per aktie, vilket är bolagets första utdelning på åtta år.