Skip to content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 SEPTEMBER 2015 – 31 AUGUSTI 2016

På väg mot ytterligare förbättrat resultat

Rörelseresultatet för helåret, före omstruktureringskostnader, uppgick till 50 Mkr jämfört med 48 Mkr året innan. Brothers sticker ut med en fortsatt stark utveckling och levererar på löftet om ett positivt helårsresultat. Departments & Stores visar fortsatt stabilitet trots något lägre besökssiffror. Det omfattande omställningsarbetet av Polarn O. Pyrets verksamhet fortsätter i hög takt, och med bra effekt, mot målbilden att tydligt öka lönsamheten för affärsområdet redan 2017 och med full effekt under kalenderåret 2018.

Fjärde KVARTALET, 1 juni 2016 – 31 augusti 2016 I SAMMANDRAG

 •  Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under kvartalet med 3,7 procent, att jämföras mot marknadens ökning med 0,9 procent (HUI).
 •  Nettoomsättningen uppgick till 555 Mkr (564), en minskning med 1,5 procent.
 •  Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 16 Mkr (12). 
 •  Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (12). 
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 10 Mkr (6), vilket motsvarar 0,31 kronor (0,17) per aktie.    
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 18 Mkr (-14).  
 •  E-handelskonceptet inom exklusivt herrmode – Man of a kind – lanserades i slutet på augusti. Lanseringen av Man of a kind är ett steg i genomförandet av koncernens långsiktiga digitala strategi. 
 •  I kvartalet ingick RNB avtal om möjlighet till förlängning av nuvarande rörelsefinansieringsram om 400 Mkr från bolagets huvudägare, Konsumentföreningen Stockholm. Avtalet medför en möjlighet att förlänga finansieringen från 2017 till 2018 med oförändrade avtalsvillkor.

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2015 – 31 augusti 2016 I SAMMANDRAG

 •  Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige ökade under perioden med 1,9 procent, att jämföras mot marknadens ökning med 2,6 procent (HUI).
 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 173 Mkr (2 136), motsvarande en ökning med 1,7 procent.
 •  Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 50 Mkr (48).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr (48). 
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 26 Mkr (42), vilket motsvarar 0,76 kronor (1,25) per aktie.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 64 Mkr (74).
 •  Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 0,25 kronor per aktie (0,25).
 •  Polarn O. Pyrets verksamheter i Holland och Kina är under avveckling respektive nedlagd under perioden.
 •  E-handelskonceptet Man of a kind lanserades i slutet av fjärde kvartalet.
 •  Rörelsefinansieringsramen förlängdes i fjärde kvartalet.

Händelser efter periodens utgång

 •  Polarn O. Pyret har ingått avtal med hyresvärdarna om att frånträda alla butikslokaler i Holland per 31 oktober 2016.