Skip to content

Bokslutskommuniké 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Avsevärd resultatförbättring på helåret

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 4 Mkr (6). Försäljningen i jämförbara svenska butiker var stabil och klart bättre än marknadens negativa utveckling under kvartalet. Resultatet i kvartalet jämfört med föregående år påverkades av en något lägre bruttomarginal, ökade marknadsinvesteringar samt leveransförseningar i Polarn O. Pyret. Rörelseresultatet för helåret ökade till 63 Mkr (36).

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2017 – 31 AUGUSTI 2017 I SAMMANDRAG 

 •  Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under kvartalet med 0,2 procent, vilket var bättre än marknadens minskning om 2,4 procent.
 •  Nettoomsättningen uppgick till 555 Mkr (555).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 4 Mkr (6).
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -13 Mkr (10), varav marknadsvärdering av valutasäkringar -11 Mkr (7). 
 •  Vinst per aktie uppgick till -0,38 kronor (0,31).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24 Mkr (18).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2016 – 31 AUGUSTI 2017 I SAMMANDRAG

 •  Försäljningen i jämförbara butiker i Sverige minskade under perioden med 0,7 procent, vilket är bättre än marknadens minskning om 2,0 procent. 
 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 222 Mkr (2 173).  
 •  Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 110 Mkr (88).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 63 Mkr (36). 
 •  Resultatet efter skatt uppgick till 30 Mkr (26), varav marknadsvärdering av valutasäkringar -14 Mkr (0). 
 •  Vinst per aktie uppgick till 0,90 kronor (0,76). 
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 51 Mkr (64).
 •  Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kronor per aktie (0,25).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Förvärv av Frontmen.com för att ytterligare stärka den digitala utvecklingen.