Skip to content

Bokslutskommuniké 1 september 2018 – 31 augusti 2019

Negativa omstruktureringseffekter

Lägre nettoomsättning i kvartalet men tillväxten i e-handeln fortsatte. Readriven försäljning pressar bruttomarginalerna och därmed resultatet. Omstruktureringsarbetet fortsätter i hög takt men påverkar verksamheterna. Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill uppgick till -32 Mkr (3) i kvartalet.

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2019 – 31 AUGUSTI 2019 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 552 Mkr (561).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -1,3 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -0,3 procent, vilket var lägre än marknadens uppgång om 1,3 procent.
 • Rörelseresultat före omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill uppgick till -32 Mkr (-3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -101 Mkr (-3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -106 Mkr (-13).
 • Resultat per aktie var -3,13 kronor (-0,38).  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -43 Mkr (-39).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2018 – 31 AUGUSTI 2019 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen ökade till 2 267 Mkr (2 238).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen ökade med 0,6 procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige ökade med 0,9 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -2,7 procent.
 • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt omstruktureringskostnader uppgick till 29 Mkr (89).
 • Rörelseresultat före omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill uppgick till -18 Mkr (47).
 • Rörelseresultatet uppgick till -110 Mkr (47).
 • Resultat efter skatt uppgick till -142 Mkr (36).
 • Resultat per aktie var -4,20 kronor (1,07).  
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 50 Mkr (10) och efter investeringar -7 Mkr (-57).

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Bolaget offentliggjorde en garanterad nyemission om 85 Mkr. Emissionen är villkorade av beslut på extra bolagsstämma.
 • Bolaget offentliggjorde att obligationslånet föreslås bli förlängt med två år till februari 2023.