Skip to content

Bokslutskommuniké 1 september 2019 – 31 augusti 2020

Företagsrekonstruktionerna avslutas

RNB var fortsatt påverkad av coronakrisen under det fjärde kvartalet om än i mindre utsträckning än i det tredje kvartalet. Företagsrekonstruktionerna har fortgått enligt plan och i det arbetet har verksamheterna omstöpts och är nu i bra form när rekonstruktionerna kommer att avslutas i början av november. Det redovisade rörelseresultatet och löpande kassaflödet i kvartalet förbättrades jämfört med föregående år.

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2020 – 31 AUGUSTI 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 326 Mkr (552).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -32,8, procent.
 • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -35,5 procent, jämfört med marknadens nedgång om -18,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 Mkr (-101).
 • Rörelseresultat, exklusive redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -47 Mkr (-36).
 • Resultat efter skatt uppgick till -50 Mkr (-106).
 • Resultat per aktie var -0,49 kronor (-3,13).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 10 Mkr (-44).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2019 – 31 AUGUSTI 2020 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen minskade till 1 784 Mkr (2 267).
 • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen minskade med -20,2 procent.
 •  Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige minskade med -20,4 procent, jämfört med marknadens nedgång om -12,1 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -341 Mkr (-110).
 • Rörelseresultat, exklusive redovisningsstandarden IFRS 16 och nedskrivning goodwill, uppgick till -191 Mkr (-45).
 • Resultat efter skatt uppgick till -435 Mkr (-142).
 • Resultat per aktie var -5,21 kronor (-4,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 245 Mkr (49).
 • I kvartal två slutfördes en företrädesemission som tillförde cirka 84,8 Mkr före emissionskostnader.
 • I kvartal tre avvecklades Brothers finska verksamhet med 12 butiker och en webbutik.
 • I kvartal tre gick fyra av koncernens bolag in i företagsrekonstruktion.

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Ackordsförslag lämnades till tingsrätten den 1 juli. Ackordsförslagen innebär en initial betalning om 10 tkr och 25 procent betalning av överskjutande belopp till bolagen borgenärer, således en nedskrivning av skulderna om 75 procent.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Rekonstruktionerna förlängdes för ytterligare en period om tre månader till den 23 december.
 • Ackordsförhandlingar hölls den 16 oktober. Tingsrätten fastslog ackordsförslagen samma dag och ackorden vinner laga kraft den 6 november. Rekonstruktionerna avslutas samma dag.
 •  Ackordsvinsterna som uppkommer när ackorden vinner laga kraft uppskattas preliminärt till mer än 200 Mkr för koncernen.
 • Jämförbar försäljning i september var -20 procent lägre, där butiksförsäljningen var -26 procent lägre medan e-handel ökade med 23 procent jämfört med samma månad fg år. Dock har alla verksamheterna anpassats efter en lägre försäljning.
 • Försäljningen i kvartal ett och troligen även kvartal två kommer att bli påverkad av covid-19 men omfattningen är svår att bedöma i nuläget pga den föränderliga situationen.