Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2006 – 31 augusti 2007

1 september 2006 – 31 augusti 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 3.468,3 Mkr (1.535,2), en ökning med 126 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 7,3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 342,2 Mkr (29,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 305,8 Mkr (20,9). Engångsposter om 81,6 Mkr har påverkat periodens resultat positivt.

• Resultatet efter skatt uppgick till 255,8 Mkr (10,6), vilket motsvarar 4,49 kronor (0,31) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före engångsposter uppgick till 233,1 Mkr (-28,0).

• Styrelsen föreslår att Polarn O. Pyret delas ut till aktieägarna, enligt de så kallade Lex Asea-reglerna, och i samband därmed noteras på OMX Nordiska Börs.

1 juni – 31 augusti 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 939,0 Mkr (539,1). Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 10,3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 54,0 Mkr (-47,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till 45,5 Mkr (-52,1).

• Resultatet efter skatt uppgick till 42,7 Mkr (-41,8), vilket motsvarar 0,75 kronor (-0,91) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,8 Mkr (-66,6).

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder och omfattar 83 butiker, varav 45 är franchisebutiker. Distributions-plattformen består av de två affärsområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksam-heten bedrivs genom butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt Steen & Ström i Oslo och Illum i Köpenhamn. Totalt består affärsområdet Varuhus av 76 butiker. Butikskoncepten består av J-Store, JC, Brothers och Sisters och omfattar 297 butiker, varav 169 är franchisebutiker. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 31 augusti 2007 till 456, varav 214 drivs av franchisetagare.

Styrelsen föreslår att Polarn O. Pyret delas ut till aktieägarna och noteras på OMX Nordiska Börs

Styrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att genomföra en utdelning, enligt de så kallade Lex Asea-reglerna, av dotterbolaget Polarn O. Pyret till aktieägarna och i samband därmed notera Polarn O. Pyret på OMX Nordiska Börs. Avsikten är att kalla till en extra bolagsstämma under våren 2008 för att fatta beslut om utdelningen av Polarn O. Pyret och att genomföra noteringen före halvårsskiftet 2008.

Polarn O. Pyret har under de senaste åren haft en expansion internationellt, vilket har lett till att bolaget idag finns närvarande på elva marknader i Europa och Ryssland. Den snabba tillväxten har skett i kombination med ökande marginaler, eftersom Polarn O. Pyret har kunnat dra nytta av de skalfördelar som finns i dess franchisebaserade affärsmodell. Styrelsen anser att Polarn O. Pyret nu har kommit till ett stadium då en separering från RNB skulle ha en positiv inverkan på Polarn O. Pyrets framtida utveckling.

Polarn O. Pyret representerar idag en mindre del av RNB:s omsättning och resultat och synergierna med resterande RNB är mycket begränsade till följd av en väsentlig skillnad mellan affärsmodellerna. Polarn O. Pyrets affärsmodell bygger på försäljning baserad på eget varumärke, medan resterande RNB är en distributionsplattform för externa varumärken.

Parallellt med Polarn O. Pyrets utveckling har övriga delar inom RNB, Varuhus och Butiks- koncept, genom flera företagsförvärv vuxit kraftigt de senaste åren. Den ökade fokuseringen, som en delning av koncernen och särnotering av Polarn O. Pyret innebär, bedöms ge förutsättningar för att ta tillvara den potential som finns inom både Polarn O. Pyret och kvarvarande affärskoncept inom RNB.

I samband med utredningen av förutsättningarna för utdelning av Polarn O. Pyret kommer även RNB-koncernens kapitalstruktur att ses över.

JC:s kontor har flyttat från Mölnlycke och samlokaliserats med RNB:s huvudkontor i Stockholm

RNB beslutade under våren 2007 att flytta JC:s kontor i Mölnlycke och att samlokalisera verksamheten till huvudkontoret i Stockholm. Flytten genomfördes under juni 2007. En ny hyresgäst har tillträtt lokalen i Mölnlycke per den 1 september 2007.

Flytten har medfört kostnader av engångskaraktär om ca 25 Mkr, vilket har belastat resultatet under andra kvartalet 2006/2007. Under räkenskapsåret 2006/2007 har resultatet påverkats positivt av samordningsvinster mellan RNB och JC om ca 47 Mkr. Den tidigare bedöm-ningen att samordningsvinsterna totalt kommer att uppgå till minst 120 Mkr årligen från räkenskapsåret 2007/2008 kvarstår.

Etablering på varuhuset Illum i Köpenhamn

Affärsområdet Varuhus har utvidgat sin distributionsplattform genom etablering på Illum i Köpenhamn. Den totala ytan uppgår till ca 2.000 kvm fördelat inom herrmode, kosmetik samt juveler och klockor. Verksamheten har startat i slutet av augusti 2007. I samband med starten av verksamheten har kostnader av engångskaraktär belastat årets resultat med

ca 6 Mkr.

Butikskoncepten Solo och Saks avyttrade

Solo och Saks avyttrades den 1 februari 2007 till Varnergruppen. Försäljningen omfattade totalt 16 butiker. Köpeskillingen uppgick till 150,0 Mkr och gav en reavinst under andra kvartalet om 106,6 Mkr, vilken i allt väsentligt är skattefri.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade under fjärde kvartalet med 4,4 procent. RNB ökade försäljningen i jämförbara butiker med 10,3 procent.

För hela räkenskapsåret 1 september 2006 – 31 augusti 2007 ökade marknaden i Sverige med 3,5 procent. RNB ökade försäljningen i jämförbara butiker med 7,3 procent.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning ökade under året till 3.468,3 Mkr (1.535,2), en ökning med 126 procent. Förvärvet av JC har under perioden påverkat nettoomsättningen positivt samtidigt som avyttringen av Saks och Solo påverkat omsättningen negativt jämfört med föregående år. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under räkenskapsåret med 7,3 procent.

Bruttovinstmarginalen för året uppgick till 45,4 procent (48,0). Förvärvet av JC samt Polarn O. Pyrets utlandsexpansion har medfört en ökad grossistförsäljning och därmed en lägre bruttovinst-marginal.

Rörelseresultatet uppgick till 342,2 Mkr (29,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 305,8 Mkr (20,9). Resultatet efter skatt uppgick till 255,8 Mkr (10,6). Poster av engångskaraktär har påverkat rörelseresultatet positivt med 81,6 Mkr, varav 106,6 Mkr utgör vinst vid avyttring av

verksamheterna Solo och Saks och 25,0 Mkr avser reservering av kostnader för flytten av Mölnlyckekontoret till Stockholm.

Resultatet inom affärsområde Varuhus har påverkats av kostnader om ca 20 Mkr för uppstart av nya enheter på Illum, Steen & Ström och Kosta samt ombyggnationer på NK i Göteborg, varav merparten har uppstått under fjärde kvartalet. Nedskrivning och avveckling av tillgångar i JC:s norska verksamhet har belastat årets resultat med 9,7 Mkr.

Fjärde kvartalet

RNB:s nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 939,0 Mkr (539,1). Omsättningen i jämförbara butiker ökade under fjärde kvartalet med 10,3 procent. Bruttovinstmarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 41,7 procent (44,4).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 54,0 Mkr (-47,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till 45,5 Mkr (-52,1). Resultatet efter skatt uppgick till 42,7 Mkr (-41,8). Resultatet inom affärsområde Varuhus har påverkats av kostnader för uppstart av nya enheter på Illum, Steen & Ström och Kosta samt ombyggnationer på NK i Göteborg. Nedskrivning och avveckling av tillgångar i JC:s norska verksamhet har belastat periodens resultat med 9,7 Mkr.

Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under året uppgick till 388,4 Mkr (331,4). Försäljningen i jämförbara butiker ökade under året med 14,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 56,1 Mkr (40,7). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 38 (38). Därutöver finns 45 (38) franchisebutiker, varav 16 (17) i Sverige och 29 (21) i utlandet.

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 97,0 Mkr (93,0). Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 2,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 15,4 Mkr (9,4).

Affärsområde Varuhus

Affärsområdet omfattar verksamheter på varuhusen NK Stockholm (33 butiker), NK Göteborg

(20 butiker), Steen & Ström i Oslo (19 butiker), Illum i Köpenhamn (3 butiker) samt Kosta Outlet .

Nettoomsättningen under året uppgick till 973,9 Mkr (816,7). Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 10,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 42,8 Mkr (26,9). Resultatet inom affärsområdet har påverkats av kostnader om ca 20 Mkr för uppstart av nya enheter på Illum, Steen & Ström och Kosta samt ombyggnationer på NK i Göteborg, varav merparten har uppstått under fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 264,1 Mkr (208,8). Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 18,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till -6,7 Mkr (-27,0). Resultatet inom affärsområdet har påverkats av kostnader för uppstart av nya enheter på Illum, Steen & Ström och Kosta samt ombyggnationer på NK i Göteborg.

Affärsområdet har i augusti 2007 startat verksamhet på ytterligare ett varuhus genom etablering på Illum i Köpenhamn. Den totala ytan uppgår till ca 2.000 kvm fördelat på herrmode, kosmetik samt juveler och klockor. I augusti 2007 utökades verksamheten på Steen & Ström i Oslo med ytterligare 1.000 kvadratmeter. De utökade ytorna har i huvudsak en inriktning mot dammode och sportmode.

Den 1 juni 2007 förvärvades Nordisk Damkonfektion AB. Förvärvet innebar en utökning av verksamheten på NK Stockholm med ca 600 kvadratmeter.

Affärsområde Butikskoncept

Affärsområdet omfattar de fyra separata butikskoncepten J-Store, JC, Brothers och Sisters. Fram till 31 januari 2007 ingick även butikskoncepten Solo och Saks, som därefter avyttrats.

Nettoomsättningen för året uppgick till 2.111,1 Mkr (389,4). Ökningen av försäljningen är hänförligt till förvärvet av JC-koncernen. Försäljningen i jämförbara enheter ökade under året med 3,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 143,5 Mkr (-23,9). Resultatökningen är hänförlig

till förvärvet av JC-koncernen samt de synergieffekter som uppnåtts under året i samband med integrering av JC:s verksamhet in i RNB .

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 581,7 Mkr (238,6). Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 4,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 33,3 Mkr (-22,6). Nedskrivning och avveckling av tillgångar i JC:s norska verksamhet har belastat periodens resultat med 9,7 Mkr.

Brothers lanserade under augusti 2007 tre butiker med ett utökat sortiment som bygger på samma innehåll som Manlig depå och bl.a innehåller doft, kosmetik samt accessoarer.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 128 (111). Därutöver finns 169 (172) franchisebutiker, varav 11 (15) i Norge.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 2.993,0 Mkr jämfört med 2.862,5 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Det egna kapitalet uppgick till 1.565,1 Mkr (1.273,0), vilket ger en soliditet om 52,3 procent (44,5).

Det egna kapitalet har under perioden ökat med 292,1 Mkr, varav 45,5 Mkr genom nyemission i samband med förvärvet av JC. Det egna kapitalet har därutöver ökat med

40,0 Mkr i samband med konvertering av utestående konvertibelt skuldebrev. Av det egna kapitalet är 11,1 Mkr hänförligt till minoritetsägare.

Varulagret uppgick den 31 augusti 2007 till 549,8 Mkr jämfört med 508,1 vid samma tidpunkt föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 233,1 Mkr (-28,0). Kassaflödet efter investeringar samt avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 231,4 Mkr (-770,1).

Nettolåneskulden uppgick till 728,2 Mkr jämfört med 890,2 den 31 augusti 2006.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 305,8 Mkr jämfört med 217,8 vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Årets investeringar uppgick till 177,4 Mkr (1.776,4), varav förvärv av bolag utgjorde 86,4 Mkr (1.694,9). Avskrivningar uppgick under året till 82,0 Mkr (36,8).

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1.356 (721) personer. Ökningen är hänförlig till de förvärv som genomförts.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 98,8 Mkr (37,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 96,9 Mkr (0,3). I resultatet ingår aktieutdelningar från helägda dotterbolag med 130,0 Mkr (10,0). Periodens investeringar uppgick till 92,4 Mkr (1.703,4), varav förvärv av bolag utgjorde 74,4 Mkr (1.694,9).

Utdelning

Efter en första utvärdering av möjligheterna att dela ut Polarn O. Pyret till aktieägarna, avser styrelsen att göra en översyn av RNB:s kapitalstruktur. Styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2006/2007 kommer att kungöras i god tid innan årsstämman.

Årsstämma

Årsstämma äger rum den 29 januari 2008 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm.

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén inför årsstämman 2008 består av Jan Carlzon, Claes Hansson, Ulrica Messing och John Wallmark.

Årsredovisning

RNB:s årsredovisning 2006/2007 beräknas vara klar i december 2007 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.rnb.se.

Risker och osäkerhetsfaktorer

RNB är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan inverka på koncernens resultat.

Finansiella risker

–  Valutaexponering omfattar såväl varuinköp som försäljning på internationella marknader.

–  Ränteexponering för koncernens nettolåneskuld.

Strategiska och operativa risker

–  Konkurrens från andra aktörer inom segment i marknaden som RNB verkar inom.

–  Identifiering av de ständigt skiftande modetrenderna och kundernas önskemål.

–  RNB:s kraftiga expansion har medfört stora organisationsförändringar vilket i sig kan medföra störningar i verksamheten.

I övrigt hänvisas till utförlig beskrivning av koncernens hantering av de finansiella riskerna i årsredovisningen för 2005/2006. De risker som där redovisats bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för första kvartalet 2007/2008    29 januari 2008

Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008 3 april 2008

Delårsrapport för tredje kvartalet 2007/2008    18 juni 2008

Bokslutsrapport för 2007/2008   22 oktober 2008

Stockholm den 19 oktober 2007

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Styrelsen