Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2007 – 31 augusti 2008

1 september 2007 – 31 augusti 2008

 Nettoomsättningen uppgick till 3.426,2 Mkr (3.468,3), en minskning med 1,2 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 2,3 procent.

 Rörelseresultatet uppgick till 1,8 Mkr (342,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -51,8 Mkr (305,8). Engångsposter om -35,3 Mkr (81,6) har påverkat årets resultat negativt.

 Resultatet efter skatt uppgick till -63,2 Mkr (255,8), vilket motsvarar -1,11 kronor (4,49) per aktie.

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 Mkr (233,1).

 Förlustbringande verksamhet på Illum i Köpenhamn avvecklas. Nedskrivningar och avvecklingskostnader belastar årets resultat med -35,3 Mkr.

Fjärde kvartalet, 1 juni 2008 – 31 augusti 2008

 Nettoomsättningen uppgick till 871,5 Mkr (939,0), en minskning med 7,2 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 3,6 procent.

 Rörelseresultatet uppgick till -50,4 Mkr (54,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -64,3 Mkr (45,5). Engångsposter om -35,3 Mkr (-2,4) har påverkat periodens resultat negativt.

 Resultatet efter skatt uppgick till -78,8 Mkr (42,7), vilket motsvarar -1,38 kronor (0,75) per aktie.

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,0 Mkr (55,8).

Efter rapportperioden

 Nyemission fulltecknades och slutfördes under september, vilket tillförde RNB ca 330 Mkr efter emissionskostnader.

 Åtgärdsprogram genomförs som avser att sänka kostnaderna med ca 110 Mkr och minska kapitalbindningen med ca 145 Mkr.

VD kommenterar

Verksamhetsåret 2007/2008 för RNB RETAIL AND BRANDS har varit ett svagt år resultatmässigt. Året har inneburit hårda prövningar och enträget arbete i motvind för att vända utvecklingen inom butikskoncepten JC/J-Store. Konsekvenserna av kollektionsmissen inom JC och J-Store har resulterat i en belastning på resultatet med ca 160 Mkr under verk-samhetsåret. Vår bedömning är att arbetet med repositioneringen nu är genomförd. Det är extra roligt att konstatera att lanseringen av det nya butiksuttrycket på JC/J-Store tas emot positivt och visar på en bättre försäljningsutveckling i ombyggda butiker än i snittbutiken. Den stora utmaningen inom JC/J-Store är nu att öka antalet besökare i butikerna.

Glädjande under året är att Polarn O. Pyret samt Brothers och Sisters överträffar våra förväntningar. Polarn O. Pyret når en rörelsemarginal för hela räkenskapsåret om 17,7%, vilket är bästa nivån någonsin.

Affärsområdet Varuhus har under året kraftigt försämrat sitt resultat, vilket i huvudsak har orakats av förluster i de nyetablerade enheterna på Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo. Tidpunkten för nyetableringen har sammanfallit med en vikande konsumtion och har belastat resultatet före engångsposter med 34,2 Mkr under helåret och 12,6 Mkr under perioden. Till följd av det försämrade konjunkturläget och som en konsekvens av det svaga resultatet under verksamhetsåret har ett beslut tagits att kraftigt minska riskexponeringen på dessa enheter genom avveckling av tre av våra fem enheter på Illum. De enheter som vi avser att vara kvar med är Kosmetik samt Polarn O. Pyret. Fjärde kvartalet har således belastats med en nedskrivning av varulager och inventarier hänförliga till tre av fem avdelningar på Illum samt även för plan 4 Sporten på Steen & Ström. Nedskrivningen uppgår totalt till 35,3 Mkr.

Efter periodens slut har vi genomfört en lyckad företrädesemission som har tillfört bolaget netto 330 Mkr. Jag är idag mycket glad att vi fattade beslutet om nyemission och att vi därmed går in i kommande verksamhetsår med en stärkt finansiell ställning.

Sammanfattningsvis har vi i fjärde kvartalet genomfört ett antal åtgärder för att säkerställa en framtida stabil plattform med en lägre riskexponering. Vår största utmaning för det kommande verksamhetsåret kommer att vara att parera och hantera det sämre ekonomiska marknadsläget. Vårt primära fokus för kommande räkenskapsår kommer att vara på lönsamhet och minskad kapitalbindning. För att möta en bedömd sämre efterfrågan har ett åtgärds- och besparingsprogram tagits fram som skall sänka kostnaderna med ca 110 Mkr och minska kapitalbindningen med ca 145 Mkr.

Mikael Solberg, VD

Verksamheten

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken.

Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder och omfattar 91 butiker, varav 50 är franchisebutiker.

Distributionsplattformen består av de två affärsområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt Steen & Ström i Oslo, Illum i Köpenhamn och Kosta Outlet. Totalt omfattar affärsområdet Varuhus ca 23.500 kvadratmeter säljyta fördelat på 80 butiksenheter.

Butikskoncepten består av JC, J-Store, Brothers och Sisters och omfattar 304 butiker, varav 161 är franchisebutiker. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 31 augusti 2008 till 475, varav 211 drivs av franchisetagare.

Avveckling av verksamhet på Illum i Köpenhamn

Affärsområdet Varuhus har under året kraftigt försämrat sitt resultat, vilket i huvudsak har orsakats av förluster i de nyetablerade enheterna på Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo. Tidpunkten för nyetableringen har sammanfallit med en vikande konsumtion och har belastat resultatet före engångsposter med 34,2 Mkr under helåret och 12,6 Mkr under perioden.

Till följd av det försämrade konjunkturläget och som en konsekvens av det svaga resultatet under verksamhetsåret, har styrelsen beslutat att kraftigt minska riskexponeringen på dessa enheter genom avveckling av tre av fem enheter på Illum. De enheter som blir kvar är Kosmetik samt Polarn O. Pyret.

Vidare har ett avtal slutits med Steen & Ström gällande sportavdelningen på plan fyra i vilket RNB erhåller en förlustgaranti som täcker operationella förluster.

Fjärde kvartalet har belastats med en nedskrivning av varulager och inventarier hänförliga till tre av fem avdelningar på Illum samt även för Sporten på Steen & Ström. Nedskrivningen uppgår totalt till 35,3 Mkr.

Svag utveckling inom JC och J-Store

Butikskoncepten JC och J-Store har under räkenskapsåret haft en svagare utveckling än förväntat och försäljningen har minskat med ca 15 procent jämfört med samma period föregående år.

Konsekvenserna av kollektionsmissen har resulterat i en belastning på resultatet med ca 160 Mkr under verksamhetsåret. Bedömning är att arbetet med repositioneringen av kollektionerna nu är genomförd.

Åtgärdsprogram

Den stora oro som råder på de finansiella marknaderna bedöms få negativa effekter på konsumtionen de närmaste tolv månaderna. För att möta en bedömd sämre efterfrågan, har styrelsen och ledningen tagit fram ett åtgärdsprogram som för kommande räkenskapsår skall sänka kostnaderna med ca 110 Mkr och minska kapitalbindningen med ca 145 Mkr. Aktiviteter inom åtgärdsprogrammet har redan påbörjats och effekterna av programmet bedöms komma successivt under räkenskapsåret.

Nyemission genomförd under september

Den 18 juni angavs i delårsrapporten för tredje kvartalet att utvecklingen inom JC och J-Store har varit svag samt att bolagets verksamhet på Illum i Köpenhamn samt Steen & Ström i Oslo inte varit tillfredsställande. På grund av den negativa utvecklingen hade bolaget nått en skuldsättningsnivå som inte var tillfredsställande.

För att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för framtida offensiva åtgärder beslutade styrelsen att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare med syfte att tillföra bolaget ca 350 Mkr.

I september 2008 har den föreslagna nyemissionen genomförts, vilken fulltecknades i sin helhet och inbringade 342 Mkr före emissions-kostnader. Efter avdrag för emissionskostnader tillfördes bolaget netto ca 330 Mkr.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige utvecklades svagt under räkenskapsårets fjärde kvartal juni – augusti 2008. Marknaden i Sverige minskade enligt HUI med 6,7 procent samtidigt som försäljningen i RNB:s jämförbara butiker minskade med 3,6 procent.

För hela räkenskapsåret 1 september 2007 – 31 augusti 2008 minskade marknaden i Sverige enligt HUI med 1,8 procent. RNB minskade försäljningen i jämförbara butiker med 2,3 procent.

Intäkter och resultat

Perioden september 2007 – augusti 2008

RNB:s nettoomsättning uppgick under perioden till 3.426,2 Mkr (3.468,3). Försäljningen i jämförbara butiker minskade under perioden med 2,3 procent.

Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 43,3 procent (45,4). Den försämrade bruttomarginalen är i huvudsak en följd av stora prisnedsättningar och nedskrivningar av varulager inom koncepten JC och J-Store.

Rörelseresultatet uppgick till 1,8 Mkr (342,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -51,8 Mkr (305,8). Resultatet efter skatt uppgick till -63,2 Mkr (255,8). Engångsposter om -35,3 Mkr (81,6) har belastat årets resultat.

Den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med samma period förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 160 Mkr. JC och J-Store visar ett rörelseresultat för räkenskapsåret på -69,0 Mkr. Brothers och Sisters har däremot utvecklats bra och visar ett rörelseresultat för perioden på 48,9 Mkr.

De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo har utvecklats sämre än väntat och visar ett rörelseresultat om -69,5 Mkr för perioden, vilket inkluderar nedskrivningar och reserveringar om -35,3 Mkr för avveckling av delar av den utländska varuhusverksamheten.

Fjärde kvartalet

RNB:s nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 871,5 Mkr (939,0). Försäljningen i jämförbara butiker minskade under samma period med 3,6 procent.

Bruttovinstmarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 38,5 procent (41,7). Den försämrade bruttomarginalen är i huvudsak en följd av stora prisnedsättningar och nedskrivningar av varulager inom koncepten JC och J-Store.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -50,4 Mkr (54,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -64,3 Mkr (45,5). Engångsposter om -35,3 Mkr har belastat årets resultat.

De nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström visar för fjärde kvartalet ett rörelseresultat om -47,9 Mkr, vilket inkluderar nedskrivningar och reserveringar om -35,3 Mkr för avveckling av delar av den utländska varuhusverksamheten.

Affärsområde Polarn O. Pyret

September 2007 – augusti 2008

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 396,2 Mkr (388,4). Försäljningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,4 procent.

Rörelseresultatet förbättrades till 70,2 Mkr (56,1). Resultatförbättringen är en följd av bättre bruttomarginaler samt ökade intäkter från den utländska verksamheten.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 41 (38). Därutöver finns 50 (45) franchisebutiker, varav 14 (16) i Sverige och 36 (29) i utlandet.

I mars 2008 tecknade Polarn O. Pyret Master Franchiseavtal gällande USA. Den amerikanska samarbetspartnern är SPM Retail LLC. Bedömningen är att en e-handelsplattform för den amerikanska marknaden kommer att lanseras under våren 2009.

Under hösten 2008 beräknas tio nya butiker öppnas på de utländska marknaderna.

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 102,0 Mkr (97,0). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 1,3 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 24,6 Mkr (15,4). Resultatförbättringen är en följd av bättre bruttomarginaler samt ökade intäkter från den utländska verksamheten.  

Affärsområde Varuhus

September 2007 – augusti 2008

Nettoomsättningen inom Varuhus uppgick till 1.159,1 Mkr (973,9). Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till -22,9 Mkr (42,8). Engångsposter om -35,3 Mkr har belastat årets resultat.

De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo har utvecklats sämre än väntat och visar ett rörelseresultat om -69,5 Mkr för perioden, vilket inkluderar nedskrivningar och reserveringar om -35,3 Mkr för avveckling av delar av den utländska varuhusverksamheten. I jämförbara enheter uppgår rörelseresultatet till 42,6 Mkr (47,1).

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 292,3 Mkr (264,1). Försäljningsökningen i jämförbara butiker ökade med 2,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till -47,2 Mkr (-6,7). Engångsposter om -35,3 Mkr har belastat periodens resultat.

De nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström visar för fjärde kvartalet ett rörelseresultat om -47,9 Mkr, vilket inkluderar nedskrivningar och reserveringar om -35,3 Mkr för avveckling av delar av den utländska varuhusverksamheten.

Affärsområde Butikskoncept

September 2007 – augusti 2008

Nettoomsättningen inom butikskoncepten uppgick till 1.881,6 Mkr (2.111,1) Försäljningen i jämförbara enheter minskade med 9,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till -20,1 Mkr (143,5).

Föregående år ingick koncepten Solo och Saks och bidrog med en nettoomsättning på 79,1 Mkr och ett rörelseresultat om 3,3 Mkr.

Kollektionsmissen och den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med samma period förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 160 Mkr.

JC och J-Store visar ett rörelseresultat för perioden på -69,0 Mkr. Brothers och Sisters har däremot utvecklats bra och visar ett rörelseresultat för perioden på 48,9 Mkr.

Bedömning är att arbetet med repositioneringen av kollektionerna nu i huvudsak är genomförd.

Fjärde kvartalet

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 482,1 Mkr (581,7). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 10,6 procent.

Rörelseresultatet uppgick till -26,3 Mkr (33,3). Resultatförsämringen mot föregående år är orsakad av kollektionsmissen och den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 143 (128). Därutöver finns 161 (169) franchisebutiker, varav 9 (11) i Norge.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 3.328,0 Mkr jämfört med 2.993,0 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 1.404,1 Mkr (1.565,1), vilket ger en soliditet om 42,2 procent (52,3).

Varulagret uppgick den 31 augusti 2008 till 672,0 Mkr jämfört med 549,8 vid samma tidpunkt föregående år. Nya enheter har medfört en ökning av varulagret med ca 60 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 Mkr (233,1). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -154,7 Mkr (231,4). Nettolåneskulden uppgick till 991,4 Mkr jämfört med 728,2 den 31 augusti 2007.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 151,5 Mkr jämfört med 305,8 vid föregående räkenskapsårs utgång.

I september 2008 har en nyemission med företräde för bolagets aktieägare genomförts, vilken fulltecknades i sin helhet och inbringade 342 Mkr före emissionskostnader. Efter avdrag för emissionskostnader tillfördes bolaget netto 330 Mkr.

Styrelsen har gjort en bedömning av koncernvärdet på goodwill och varumärke och kommit fram till att det i nuläget inte föreligger något nedskrivningsbehov.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 163,7 Mkr (177,4), varav förvärv av bolag utgjorde 57,8 Mkr (86,4). Avskrivningarna uppgick under perioden till 101,0 Mkr (82,0).

Betald skatt

Koncernen har under perioden betalt skatt om 24,8 Mkr. För fjärde kvartalet 2007/2008 uppgår den betalda skatten till 4,3 Mkr. Under tredje kvartalet vann JC en dom i Kammarrätten, vilket innebär att skatt om 2,1 Mkr återbetalades.

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1.505 (1.356) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 132,4 Mkr (98,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till –130,0 Mkr (96,9). I resultatet ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med 60,0 Mkr. Periodens investeringar uppgick till 77,6 Mkr (92,4), varav förvärv av bolag utgjorde 31,2 Mkr (74,4).

Framtidsutsikter

Den stora oro som råder på de finansiella marknaderna bedöms få negativa effekter på konsumtionen de närmaste tolv månaderna. Bolagets primära fokus för kommande räkenskapsåret kommer att vara kostnadsbesparingar, lönsamhet och minskad kapitalbindning.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2007/2008.

Nomineringskommitté

Nomineringskommittén inför årsstämman 2009 består av Jan Carlzon, Claes Hansson, Fredrik Persson som representant för Axbrands, Arne Lööw som representant för Fjärde AP-fonden samt John Wallmark.

Redovisningsprinciper

RNB tillämpar International Reporting Standards (IFRS) som antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, den svenska Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer.

Årsstämma

Årsstämman för räkenskapsåret 2007/2008 kommer att hållas i Stockholm, onsdagen den 28 januari 2009.

Årsredovisning

RNB:s årsredovisning 2007/2008 beräknas vara klar i december 2008 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor och på bolagets hemsida www.rnb.se.

Risker och osäkerhetsfaktorer

RNB är utsatt för ett antal riskfaktorer som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll, men som kan inverka på koncernens resultat.

Finansiella risker

–  Valutaexponering omfattar såväl varuinköp som försäljning på internationella marknader.

–  Ränteexponering för koncernens nettolåneskuld.

–  Finansiella covenants mot långivare.

Strategiska och operativa risker

–  Efterfrågan på RNB:s produkter påverkas, liksom för all detaljhandel, av förändringar i det allmänna konjunkturläget.

–  Konkurrens från andra aktörer inom segment i marknaden som RNB verkar inom.

–  Identifiering av de ständigt skiftande modetrenderna och kundernas önskemål.

I övrigt hänvisas till utförlig beskrivning av koncernens hantering av de finansiella riskerna i årsredovisningen för 2006/2007. De risker som där redovisats bedöms i allt väsentligt vara oförändrade.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för första kvartalet 2008/2009    19 december 2008

Delårsrapport för andra kvartalet 2008/2009    1 april 2009

Delårsrapport för tredje kvartalet 2008/2009    17 juni 2009

Bokslutsrapport för 2008/2009   22 oktober 2009

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2008, kl. 07:00.

Stockholm den 22 oktober 2008

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

VD Mikael Solberg 08-410 520 20, 0768-87 20 20

CFO Göran Blomberg 08-410 520 99, 0768-87 20 99

IR Cecilia Lannebo 08-410 520 45, 0768-87 20 45