Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2009 – 31 augusti 2010

Fjärde kvartalet, 1 juni 2010 – 31 augusti 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 759 Mkr (813), en minskning med 6,7 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -4,0 procent och valutaeffekter med +0,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,8 procent.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 57 Mkr och uppgick till 6 Mkr (-51). Resultatet före skatt uppgick till -12 Mkr (-58).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9 Mkr (-43), vilket motsvarar -0,05 kronor (-0,38) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48 Mkr (5).

Perioden 1 september 2009 – 31 augusti 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 054 Mkr (3 207), en minskning med 4,8 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström påverkat med -1,6 procent och valutaeffekter med +0,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 1,0 procent.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 184 Mkr och uppgick till 48 Mkr (-636 inkl. goodwill nedskrivning om 500 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 22 Mkr (-689).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 29 Mkr (-663), vilket motsvarar 0,18 kronor (-6,12) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120 Mkr (-104).
 • Verksamheten på varuhuset Steen & Ström i Oslo har avyttrats.
 • Bolaget har genomfört en riktad emission till Konsumentföreningen Stockholm och en företrädesemission till existerande aktieägare uppgående till ca 315 Mkr före emissionskostnader.
 • Styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att behålla koncernens verksamhet på NK Stockholm och NK Göteborg som ingår i affärsområdet Varuhus.
 • Bolaget har genom nya kreditavtal säkrat den långsiktiga finansieringen.