Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2010 – 31 augusti 2011

Fjärde kvartalet, 1 juni 2011 – 31 augusti 2011 i sammandrag

 •    Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (759), en minskning med 3,6 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,0 procent.
 •    Rörelseresultatet försämrades med 40 Mkr och uppgick till -35 Mkr (6). Resultatet har påverkats negativt med 11 Mkr (9) av ytterligare avsättningar för konstaterade och osäkra fordringar samt med 5 Mkr för omstruktureringskostnader.
 •    Resultatet före skatt uppgick till -32 Mkr (-12). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat kvartalet positivt med 7 Mkr (-9).
 •    Resultatet efter skatt uppgick till -18 Mkr (-9), vilket motsvarar -0,11 kronor (-0,05) per aktie.
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 Mkr (48).

Perioden 1 september 2010 – 31 augusti 2011 i sammandrag

 •    Nettoomsättningen uppgick till 2 966 Mkr (3 054), en minskning med 2,9 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med -2,2 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,7 procent.
 •    Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431 Mkr brutto, 368 Mkr netto efter uppskjuten skatt.
 •    Resultatet har påverkats negativt av en extraordinär inkuransavsättning i tredje kvartalet med 58 Mkr, av avsättningar för konstaterade och osäkra fordringar med 27 Mkr och av omstruktureringskostnader med 5 Mkr.
 •    Rörelseresultatet försämrades med 126 Mkr, exklusive genomförd nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, och uppgick till -78 Mkr (48).
 •    Resultatet före skatt uppgick till -103 Mkr (22), exklusive genomförd nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr. Finansnettot påverkades positivt av orealiserat resultat på terminskontrakt med 2 Mkr (1).
 •    Resultatet efter skatt uppgick till -445 Mkr (29), vilket motsvarar -2,69 kronor (0,18) per aktie. Resultatet inkluderar 368 Mkr i nedskrivning av goodwill och varumärke i JC.
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 Mkr (120).