Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2011 – 31 augusti 2012

Fjärde kvartalet, 1 juni 2012 – 31 augusti 2012 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 671 Mkr (731), en minskning med 8,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,4 procent under kvartalet.  
 • Nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters har skett med 201 Mkr.
 • Rörelseresultatet, exklusive goodwillnedskrivning, förbättrades med 6 Mkr och uppgick till -29 Mkr (-35). Reservering för bolagets fordringar i samband med konkursen i Panaxia har skett med 6 Mkr, vilket är bolagets totala exponering i konkursen.
 • JC’s verksamhet i Norge, som avvecklats under året, har påverkat rörelseresultatet med 0 Mkr (-6).
 • Resultatet före skatt och före goodwillnedskrivning uppgick till -57 Mkr (-32). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med -8 Mkr (7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -250 Mkr (-18), vilket motsvarar -1,51 kronor (-0,11) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 Mkr (49).

Perioden 1 september 2011 – 31 augusti 2012

 •    Nettoomsättningen uppgick till 2 791 Mkr (2 966), en minskning med 5,9 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,0 procent.
 •    Nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters har skett med 201 Mkr (föregående år skrevs goodwill och varumärke i JC ner med 431 Mkr).
 •    Rörelseresultatet, exklusive årets och föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke, försämrades med 24 Mkr och uppgick till -102 Mkr (-78).
 •    JC’s verksamhet i Norge, som avvecklats under året, har påverkat rörelseresultatet med -62 Mkr (-63).
 •    Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge och exklusive årets och föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke försämrades med 25 Mkr och uppgick till -40 Mkr (-15).
 •    Resultatet före skatt uppgick till -159 Mkr (-103) exklusive årets och föregående års nedskrivning av goodwill och varumärke. Exklusive även JC i Norge var resultatet före skatt -96 Mkr (-40). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med -2 Mkr (2).
 •    Resultatet efter skatt uppgick till -329 Mkr (-445), vilket motsvarar -1,99 kronor (-2,69) per aktie.
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 Mkr (-18).