Skip to content

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2010 – 31 augusti 2011

Fjärde kvartalet, 1 juni 2011 - 31 augusti 2011 i sammandrag
·       Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (759), en minskning med 3,6
procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,0 procent.

·       Rörelseresultatet försämrades med 40 Mkr och uppgick till -35 Mkr  (6).
Resultatet har påverkats negativt med 11 Mkr (9) av ytterligare avsättningar för
konstaterade och osäkra fordringar samt med 5 Mkr för omstruktureringskostnader.

·       Resultatet före skatt uppgick till -32 Mkr (-12). Orealiserat resultat
på terminskontrakt har påverkat kvartalet positivt med 7 Mkr (-9).

·       Resultatet efter skatt uppgick till -18 Mkr (-9), vilket motsvarar
-0,11 kronor (-0,05) per aktie.
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49 Mkr
            (48).Perioden 1 september 2010 - 31 augusti 2011 i sammandrag
·       Nettoomsättningen uppgick till 2 966 Mkr (3 054), en minskning med 2,9
procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med
-2,2 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,7 procent.

·       Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431 Mkr
brutto, 368 Mkr netto efter uppskjuten skatt.
·       Resultatet har påverkats negativt av en extraordinär inkuransavsättning
i tredje kvartalet med 58 Mkr, av avsättningar för konstaterade och osäkra
fordringar med 27 Mkr och av omstruktureringskostnader med 5 Mkr.

·       Rörelseresultatet försämrades med 126 Mkr, exklusive genomförd
nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, och uppgick till -78 Mkr
(48).

·       Resultatet före skatt uppgick till -103 Mkr (22), exklusive genomförd
nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr. Finansnettot påverkades
positivt av orealiserat resultat på terminskontrakt med 2 Mkr (1).


·       Resultatet efter skatt uppgick till -445 Mkr (29), vilket motsvarar
-2,69 kronor (0,18) per aktie. Resultatet inkluderar 368 Mkr i nedskrivning av
goodwill och varumärke i JC.

·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-18 Mkr (120).


Nya finansiella mål för RNB

Styrelsen har beslutat om nya finansiella mål för RNB fr.o.m. verksamhetsåret
2011/2012.

De nya målen är:
·         En långsiktig rörelsemarginal på 10 procent
·         En långsiktig omsättningstillväxt på 5-10
·         En skuldsättningsgrad på 0,5 -1,0Händelser efter balansdagen

·       RNB fortsätter arbetet med det koncernövergripande förändringsprogrammet
och öppnar ett produktionskontor i Hong Kong den 1 november 2011. Kontoret ska
samordna produktionen för dotterbolagen Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt
JC med stöd av satellitkontor som kommer att öppnas i Shanghai och Dacca. Det
samordnade arbetssättet kommer att medföra en positiv effekt på bruttomarginalen
om två till tre procentenheter.·       Konceptet Sisters kommer att genomgå en genomgripande strategisk
förändring. Beslutet innebär bl a att vissa s k Duobutiker kommer att ställas om
till enbart Brothers, andra kommer att minska Sistersytan och utöka
Brothersytan. Sortimentet för Sisters kommer samtidigt att skifta från att
innehålla både interna sortiment och externa varumärken, till att framöver
enbart innehålla externa varumärken.·       Styrelsen har beslutat att kraftfullt reducera/omstrukturera den norska
verksamheten inom JC. Ytterligare ett antal butiker kommer därmed att stängas.
Antalet reduceras från dagens 21 till totalt 5 butiker


·       Under inledningen av hösten har koncernledningen stärkts genom några nya
befattningshavare:

  * Marthyn Inghamn, vd för JC
  * Yongan Kim, vd för Brothers & Sisters
  * Anders Wiberg, Global Supply Chain Director
  * Madeleine Granath, HR-chef
  * Sarah König, Etableringschef
  * Henrik Welander, (interim) CIO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 02, 0768 87 20 02,
e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Gunnar Bergquist, CFO, RNB RETAIL AND BRANDS Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01,
e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg och Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.

Bokslutskommuniké för perioden 1 september 2010 – 31 augusti 2011 :
http://hugin.info/132993/R/1558414/481479pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1558414]