Skip to content

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 SEPTEMBER 2012 – 31 AUGUSIT 2013

FJÄRDE KVARTALET, 1 JUNI 2013 – 31 AUGUSTI 2013 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 642 Mkr (671), en minskning med 4,3 procent.
 • Avsättningar och nedskrivningar, primärt relaterade till nedläggning av JC-butiker samt stängning av Sisters, har gjorts med 152 Mkr.
 • Rörelseresultatet, inkl. avsättningar och nedskrivningar, uppgick till -182 Mkr (-230)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -182 Mkr (-258).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -182 Mkr (-250), vilket motsvarar -5,38 kronor (-302,49) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 Mkr (-12).
 • 2 nya butiker öppnades (exkl. övertagande och stängningar).

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2012 – 31 AUGUSTI 2013 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 620 Mkr (2 791), en minskning med 6,1 procent.
 • Avsättningar och nedskrivningar, primärt relaterade till nedläggning av JC-butiker samt stängning av Sisters, har gjorts med 152 Mkr.
 • Nedskrivning av varumärke har skett i JC med 260 Mkr. Föregående år gjordes nedskrivning om 201 Mkr avseende goodwill Brothers & Sisters.
 • Rörelseresultatet, inkl. avsättningar och nedskrivningar, uppgick till -237 Mkr (-102), exklusive årets nedskrivning av varumärke (goodwill) om 260 Mkr (201).
 • Resultatet före skatt uppgick till -523 Mkr (-360).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -524 Mkr (-329), vilket motsvarar -45,46 kronor (-397,64) per aktie. Resultatet inkluderar 203 Mkr i nedskrivning efter skatt av varumärke i JC och föregående års nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters med 201 Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -90 Mkr (-4).
 • Nyemissionen om 463 Mkr fullföljdes. Nettolikviden har använts till återbetalning av lån samt förstärkt bolagets likviditet.
 • Kosta Outlet Mode AB avyttrades till Airport Retail Group. Övertagandet skedde 1 juni 2013.
 • 15 nya butiker öppnades (exkl. övertagande och stängningar).

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 31 oktober 2013.