Skip to content

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 september 2008 – 31 augusti 2009

Fjärde kvartalet, 1 juni 2009 – 31 augusti 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 813,4 Mkr (871,5), en minskning med 6,7 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 2,3 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till -51,2 Mkr (-50,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till -57,9 Mkr (-64,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -43,0 Mkr (-78,8), vilket motsvarar -0,38 kronor (-1,38) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 Mkr (44,0).

Perioden, 1 september 2008 – 31 augusti 2009

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 207,3Mkr (3 426,2), en minskning med 6,4 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,2 procent.
  • Rörelseresultatet exklusive goodwill uppgick till -136,0 Mkr (1,8). Inklusive genomförd goodwillnedskrivning i andra kvartalet om 500 Mkr uppgick rörelseresultatet till -636,0 Mkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -688,6 Mkr (-51,8).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -662,8 Mkr (-63,2), vilket motsvarar -6,12 kronor (-1,11) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -103,9 Mkr (4,8).