Skip to content

Valberedning

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar vad gäller Bolagets förvaltning.

Valberedning inför Årsstämman i Coala-Life Group AB den 30 maj 2022.

Valberedningen består av:
Anders Rodebjer, representerande 20 North Street
Henrik Forzelius, representerande Konsumentföreningen Stockholm
Magnus Sörlander, representerande Magnus Sörlander
Nils-Holger Olsson, representerande Åke Sundvall Holding AB
Per Carendi, representerande Coala-Life