Skip to content

Coala Life avyttrar dotterbolaget Departments and Stores Europe AB för 22,2 MSEK

Coala-Life Group AB (publ) har idag via dotterbolaget Portwear AB ingått avtal om att avyttra samtliga aktier i Department and Stores Europe AB till AB Sagax. Affären är villkorad och transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor, avslut av affären är planerad till 1 mars 2022. Avslutad affär inbringar en försäljningslikvid på ca 22,2 Mkr och ger en positiv resultateffekt på ca 11,6 Mkr.