Skip to content

Coala-Life Group AB Bokslutskommuniké januari-december 2021

Fjärde kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 1,0 MSEK (0,2).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -118,0 MSEK (-15,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -120,5 MSEK (-16,5).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -111,0 MSEK (-16,6).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -6,1 SEK (-8,1).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -24,7 MSEK (-15,3).
 • Resultatet påverkas av en post av engångskaraktär om -102,3 MSEK som avser övervärde på förvärvat eget kapital i samband med det omvända förvärvet av Coala-Life Group AB.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Bolaget annonserade den 27 september avsikt att avyttra befintlig verksamhet i Brothers, lösa skuldfinansieringen och förvärva Coala-Life AB.
 • Den 22 oktober offentliggjorde bolaget en bolagsbeskrivning om bolaget Coala-Life AB.
 • Den 22 oktober meddelade Nasdaq Stockholm AB att bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market.
 • Vid en extra bolagsstämma den 29 oktober beslutade bolaget om: riktad nyemission av aktier, ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen och sammanläggning av aktier, ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier, antagande av ny bolagsordning, godkännande av försäljning av Brothers & Sisters AB, godkännande av förvärv av Coala-Life AB, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med betalning genom kvittning, antalet styrelseledamöter, arvode åt styrelsen, val av styrelseledamöter.
 • Richard Roa tillträdde som CFO för bolaget den 1 nov.
 • Den 8 november slutförde bolaget förvärvet av Coala-Life AB, avyttringen av Brothers & Sisters, konverteringen av skuld och bytte namn till Coala-Life Group samt utsåg ny styrelse och ledning.
 • Den 14 december meddelade bolaget att TITAN-DM studien på personer med diabetes var fullrekryterad.
 • Den 30 december avyttrades aktierna i dotterbolaget Departments & Stores Europe AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 14 januari meddelade bolaget att Johan Eckerdal tillträder som VP R&D i mars 2022.
 • Den 9 februari annonserade bolaget utkomsten av en hälsoekonomisk bedömning av Coala Heart Monitor Pro, gjord av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) på beställning av Medicintekniska Produktrådet (MTP) som visar på kostnadseffektivitet.
 • Den 23 februari meddelade bolaget att bolaget avser att genomföra en företrädesemission om 150 MSEK.

VD-Kommentar

Vi har unikt slagläge för hjärtat

I det fjärde kvartalet 2021 togs ett stort steg i Coala Lifes framtida tillväxtresa. Den 9 november listades vi på Nasdaq First North Growth Market genom ett omvänt förvärv av RNB Retail and Brands. Noteringen gav oss en breddad ägarbas, en starkare finansiell ställning och tillgång till aktiemarknaden med möjligheten att öka takten i vår marknadsexpansion. I denna första kvartalsrapport som listat bolag vill jag ge en bild av var vi står, en affärsuppdatering av inledningen av 2022 och de strategiska överväganden vi gör för att kunna utnyttja det unika läge vi nu har på den amerikanska marknaden.

Vår affärsidé är att möjliggöra långtidsövervakning och förbättrad diagnostik av patienter med hjärt- och lungsjukdomar i sitt vardagsliv. Vi gör det möjligt genom Coala Heart Monitor som är en FDA- och CE-godkänd produkt- och tjänsteplattform som möjliggör analys och algoritmbaserad diagnostik av hjärta och lungor på distans. Detta är optimalt för patienter med kroniska sjukdomar och, eller intermittenta besvär.

Över 500 miljoner människor är idag drabbade av kroniska hjärt- och kärlsjukdomar. USA har en oproportionellt hög andel kroniskt sjuka patienter och är därmed Coala Lifes viktigaste marknad. År 2019 skapade ny lagstiftning genom nya ersättningssystem möjligheter till preventiv långtidsövervakning och diagnostik av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Utvecklingen har gått snabbt i USA och miljontals patienter är nu med i sk. Remote Patient Monitoring (RPM) program som bygger på att de erbjuds uppkopplade medicintekniska produkter för att vården regelbundet följa vitala parametrar i vardagslivet. För att kvalificeras som RPM-patient krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, vilket knappt halva den amerikanska befolkningen har. Genom att Coala Heart Monitor är godkänt av FDA och fungerar i de amerikanska ersättningssystemen för RPM har vi ett unikt slagläge för hjärtat.

Pandemin har dock lagt en del krokben för vårt försäljningsarbete under de senaste två åren. Höstens Delta- och Omikron-varianter har utgjort och utgör fortfarande tillfälliga hinder. Samtidigt har de underliggande marknadsförutsättningarna för telemedicin, distansövervakning och digital vård utvecklats mycket gynnsamt till Coalas fördel.

Mitt och ledningens arbete under 2021 har handlat om att ytterligare finslipa och förbättra vår produktplattform, intensifiera försäljningsinsatserna i USA och titta på kapitalmarknadens finansieringsmöjligheter för att kunna utnyttja det slagläge vi har i och med att pandemin nu mattas av.

I USA har vår organisation förstärkts och under det fjärde kvartalet rekryterades sex nya säljare. Uppbyggnaden fortsätter under början av 2022. Under kvartalet anslöt vi 20 nya kliniker och ytterligare 6 nya klinker till dags datum. Covid-problematiken kvarstår regionalt men accessen ökar nu snabbt. När detta skrivs finns ytterligare avtal som väntar på påskrift på klinikerna. Den utökade kontakten på kliniknivå i USA har medfört att vi också ser kompletterande möjligheter att snabbare bygga omsättning och närvaro. Kliniker efterfrågar i allt högre grad att distansövervakningen av patienter sköts av externa bolag. Denna affärsmodell kommer att ge oss affärsmässiga förutsättningar för bättre marginaler där vi kan sköta patientmonitoreringen, har löpande patientkontakt och säkerställa att monitoreringen utförs korrekt och regelbundet. Monitoreringscentret kommer följa patienter 24/7 och rapportera avvikelser direkt till vårdgivaren. Vi kommer också kunna ombesörja administrationen och fakturering till försäkringssystemet så att klinikerna helt kan fokusera på sin kärnverksamhet. Jag ser fram emot att återkomma inom kort med mer information om hur vi utvecklar denna affär.

Vår plattform utvecklas löpande för att kunna samla in och bearbeta från många olika kliniska datakällor. Detta skapar breddade möjligheter för oss och under fjärde kvartalet initierades flera affärer där kliniker kommer att använda vårt system för andra indikationer än vad Coala Heart Monitor ursprungligen är avsedd för.

För att fullt utnyttja våra affärsmöjligheter behöver vi säkerställa att Coala Life ständigt ligger i framkant när det gäller den tekniska vidareutvecklingen och finslipningen av våra system. Det arbetet har intensifierats under Q4 och resurserna förstärktes ytterligare genom rekryteringen av vår VP R&D Johan Eckerdal som meddelades i inledningen av 2022.

Mer än 10 000 patienter har använt, diagnostiserats eller är under långtidsövervakning med Coala Heart Monitor. I Coala Care plattformen finns idag över 1 700 läkare och sjuksköterskor anslutna hos fler än 500 vårdgivare. Den kliniska valideringen har skett dels genom studier som varit en förutsättning för våra godkännanden i USA och Europa – men också genom att systemet använts i ett antal kliniska studier utförda av såväl akademiska forskare som läkemedelsutvecklande bolag. På vår hemsida redovisas ett antal av dessa. Under fjärde kvartalet färdigrekryterades TITAN-DM studien – en klinisk observationsstudie med 600 deltagare, där distansmonitorering med Coala Heart Monitor syftar till att öka kunskapen om förekomsten av förmaksflimmer hos personer med diabetes. Studien görs i Region Gävleborgs regi och resultaten förväntas kunna presenteras under andra halvåret 2022. I februari presenterades också resultaten av den hälsoekonomiska bedömning TLV gjort av Coala Heart Monitor Pro för användning inom primärvård för att diagnostisera förmaksflimmer. Slutsatsen är att Coala Heart Monitor Pro kan ge större nytta till en lägre kostnad än alternativen. Flera studier pågår även på andra marknader, bland annat i Japan, där resultaten av en större pågående klinisk studie förväntas bli publicerad senare i år.

Vi har också gjort framsteg på nära håll. Region Stockholm valde Coala Life ur en större mängd sökande som det enda produktbolaget att tillsammans med Siemens och Cuviva delta i den pilotstudie med distansmonitorering som sker under 2022. I Danmark har under Q4 en pilotstudie med vid Odense Universitetssjukhus avslutats framgångsrikt. Klinisk användning är redan igång och är planerad att utökas under våren 2022. I Indien har vi inlett ett samarbete med Vera Healthcare för att implementera Coala Heart Monitor på primärvårdcentraler på landsbygden. Samarbetet med Vera Healthcare omfattar initialt distribution av 100 monitorer.

Vi kunde strax innan denna rapport meddela att vi avser genomföra en företrädesemission om 150 MSEK. Genom emissionen, som är fullt garanterad, kan vi fullfölja vår tillväxtplan och accelerera marknadspenetrationen. Men vi ser också ett antal attraktiva och möjliga förvärv som skulle stärka Coala Lifes position inom långtidsmonitorering, analys och algoritmbaserad diagnostik. En starkare finansiell ställning ger oss väsentligt förbättrade möjligheter att göra selektiva förvärv för att öka tillväxten.

Coala Life har snart funnits på Nasdaq First North Growth Market i sex månader. En viktig anledning till vår listning har varit att få tillgång till de finansieringsmöjligheter aktiemarknaden kan erbjuda. Jag har ovan beskrivit en del av de möjligheter att växa vår affär som finns på den amerikanska marknaden. Vår uppfattning är att det gäller att kunna agera snabbt för att kunna vara i första ledet i paradigmskiftet mot distansmonitorering i sjukvården som pågår i USA. Syftet med företrädesemissionen är främst att säkerställa vår intensifierade marknadsbearbetning i USA, men vi ser även fler intressanta möjligheter. Vi kommer parallellt med vår organiska tillväxt att löpande utvärdera förvärvsmöjligheter för att öka takten. Jag ser fram emot att hålla er informerade om vår fortsatta resa

Dan Pitulia
VD och Koncernchef