Skip to content

Coala-Life Group AB kvartalsrapport ett 2022

Första kvartalet 2022

 • Intäkterna uppgick till 1,8 MSEK (1,3).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -26,9 MSEK (-13,0).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,0 MSEK (-13,8).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -27,8 MSEK (-13,9).
 • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,8 SEK (-6,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -35,4 MSEK (-14,3).

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Den 9 februari meddelade bolaget att en hälsoekonomisk bedömning gjord av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket visar på kostnadseffektivitet vid användning av Coala Heart Monitor Pro.
 • Den 23 februari meddelade bolaget att man avsåg genomföra en fullt garanterad nyemission om cirka 150 miljoner kronor.
 • I mars tillträdde Johan Eckerdal som VP R&D
 • Den 14 mars uppdaterade bolaget om affärsläget i USA och att bolaget tecknat avtal med 10 nya kliniker till och med första kvartalet.
 • Den 14 mars beslutade den extra bolagsstämman om bemyndigande till styrelsen att öka aktiekapitalet för att genomföra en nyemission samt att införa ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner
 • Den 15 mars publicerade bolaget Årsredovisning för 2021.
 • Den 17 mars beslutade styrelsen om en fullt garanterad nyemission om cirka 150 miljoner kronor.
 • Den 24 mars offentliggjorde bolaget prospektet i samband med den garanterade nyemissionen.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 14 april meddelade bolaget om utfallet i den garanterade nyemissionen om cirka 150 miljoner kronor.
 • Den 15 april meddelade bolaget att man erhållit FDA 510k godkännande för lungauskultation och en ny EKG-analysalgoritm.
 • I april rapporterade bolaget att Medicintekniska produktrådet rekommenderar Coala Heart Monitor för införande i klinisk användning i Sverige.
 • Den 26 april kallade bolaget till Årsstämma den 30 maj.

Kommentar från VD

Efter ett händelserikt kvartal har vi nu kommit ännu längre i uppbyggnaden av det som ska bli en lönsam affär på den amerikanska marknaden. Intresset för Coala Lifes Managed RPM har varit gott och 10 nya kliniker anslöts under kvartalet. Coala Heart Monitor erhöll efter perioden ytterligare ett FDA 510k-godkännande, för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm, och fick dessutom ett viktigt erkännande i Sverige då det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) rekommenderade användning av Coala Heart Monitor i den svenska vården för patienter med symtom på förmaksflimmer. Under kvartalet har vi ytterligare utvecklat vår produktplattform, intensifierat försäljningsinsatserna i USA samt förberett den företrädesemission som slutfördes efter periodens utgång och som tillför Coala Life cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.