Skip to content

Coala-Life Group AB Kvartalsrapport ett 2023

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen ökade till 11,6 MSEK (1,0).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -32,2 MSEK (-30,5).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -33,9 MSEK (-31,6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -35,1 MSEK (-31,4).
  • Resultatet per aktie (vägt antal) uppgick till -0,3 SEK (-0,9).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -31,3 MSEK (-35,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Den 23 februari offentliggjordes utfallet i företrädesemissionen och bolaget tillfördes 84,1 Mkr före avdrag för emissionskostnader och kvittning av skulder.
  • Den 28 januari kommunicerade bolaget att avtal om utökat tjänsteerbjudande inom RPM, täckande drygt 40% av anslutna patienter tecknats. Den 24 mars kommunicerade bolaget att antalet anslutna patienter ökat till drygt 90%.
  • Den 26 januari hölls en extra bolagsstämma i bolaget som kallades till den 23 december 2022. På bolagsstämman togs beslut om en företrädesemission samt inval av Per Lindeberg som styrelseledamot.

Utdrag ur kommentar från VD, Dan Pitulia

Vi har under kvartalet lyckats föra över samtliga anslutna patienter i USA så att de idag monitoreras med den utökade tjänsten. Det innebär också att vår intäkt per patient fortsätter stiga.

Coala Lifes huvudsakliga fokus är USA-marknaden med över 120 miljoner amerikaner drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som patient för Remote Patient Monitoring (RPM) krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, något nästan halva den amerikanska befolkningen har. Coala Life erbjuder patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerat prediktivt beslutsstöd som med hjälp av algoritmer skapar förutsättningar att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp. Vårt strategiska mål är att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljontals patienter som är drabbade av kroniska eller akuta kardiovaskulära och andra sjukdomar.

Vårt fokus är Managed RPM i USA där vi erbjuder en fullservicetjänst för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Vi kommunicerade i december vår satsning på den utökade tjänst som ger klinikerna ett robust underlag i form av patientdata. Det gångna kvartalet har präglats av arbetet med att teckna nya avtal med klinikerna, flytta över patienterna och börja tillämpa den utökade tjänsten. Arbetet har varit framgångsrikt och idag är modellen fullt genomförd så att samtliga anslutna patienter i USA monitoreras med den utökade tjänsten.

Vi har höga förväntningar på vår framtida utveckling. I oktober började vi månatligen rapportera våra siffror över antalet anslutna patienter och över intäkterna, mätt som årsintäkter. Vi rapporterade då, för september månad 2022, 2 600 patienter och 2,7 MUSD. För mars månad 2023 var dessa siffror 3 700 patienter och 4,8 MUSD. Räknat från september 2022 till mars 2023 har vi nått en kumulativ (CAGR) omsättningstillväxt om 10% i månaden och räknat från mars 2022 så är den månatliga CAGR 23%.

Kommentar från vår VD kan läsas i sin helhet i delårsrapporten.

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
https://investors.coalalife.com/sv/investerare/finansiella-rapporter-och-presentationer/