Skip to content

Coala-Life Group AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Coala-Life Group AB (publ) (”Coala Life” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet i den företrädesemission av units bestående av nya aktier och teckningsoptioner som beslutades av en extra bolagsstämma den 26 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). Totalt har 124 983 953 units, motsvarande cirka 63,7 MSEK eller cirka 62,9 procent av emissionen, tecknats med och utan stöd av företrädesrätt. 39 996 014 units, motsvarande cirka 20,4 MSEK eller cirka 20,1 procent av emissionen, tecknades inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 84,1 MSEK (före avdrag för emissionskostnader) varav omkring 27,1 MSEK erhålls genom kvittning av skulder och således inte tillförs Bolaget kontant. Bolaget kan därtill komma att tillföras ytterligare högst cirka 13,7-38,5 MSEK (före avdrag för emissionskostnader), om samtliga i Företrädesemissionen emitterade teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya aktier under teckningsperioden som infaller i september 2023.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 21 februari 2023. Företrädesemissionen omfattade högst 198 704 085 units, varav 116 016 028 units, motsvarande cirka 59,2 MSEK, eller cirka 58,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. 8 967 925 units, motsvarande cirka 4,6 MSEK, eller cirka 4,5 procent av Företrädesemissionen, har tecknats utan stöd av uniträtter. Därutöver har 39 996 014 units, motsvarande cirka 20,4 MSEK, eller cirka 20,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats inom ramen för infriande av garantiåtaganden. Toppgarantin togs i anspråk fullt ut och bottengarantin togs i anspråk till cirka 5,8 procent. Totalt tecknades alltså 164 979 967 units, motsvarande cirka 83 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 84,1 MSEK (varav omkring 27,1 MSEK erhålls genom kvittning av skulder och således inte tillförs Bolaget kontant) före avdrag för emissionskostnader uppgående till omkring 12,4 MSEK.

Meddelande om tilldelning
Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som upprättades av Bolaget och publicerades den 6 februari 2023 med anledning av Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.coalalife.se) och i Finansinspektionens prospektregister (www.fi.se) (”Prospektet”). Meddelande om tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade units tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner.

”Intresset för Coala Lifes lösningar för patientmonitorering i USA har sedan lansering varit mycket stort. Med det kapital bolaget tillförts genom emissionen kan vi fortsätta vårt intensiva arbete med att etablera oss hos flera kliniker på den amerikanska marknaden med våra tjänster inom Remote Patient Monitoring (RPM). Vi är tacksamma för det tydliga stödet från våra befintliga aktieägare och det intresse som visats från nya investerare”, kommenterar Dan Pitulia, VD i Coala Life.

Handel med BTU
Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till ordinarie aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Registrering av Företrädesemissionen väntas ske omkring vecka 10-11, 2023. Datum för sista dag för handel i BTU, samt första dag för handel i nya aktier och teckningsoptioner kommer att offentliggöras av Bolaget via ett pressmeddelande omkring vecka 10-11, 2023.

Teckningsoptioner
De 164 979 967 teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras i Företrädesemissionen kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 11 september 2023 – 22 september 2023. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, 8 september 2023, dock lägst 0,25 kronor och högst 0,7 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 54 993 322 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 13 748 330,50 SEK och Bolaget tillförs då ytterligare cirka 13,7-38,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader uppgående till omkring 2,2 MSEK (exklusive kostnader för praktisk hantering). Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i Prospektet.

Aktier och aktiekapital
Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till 19 870 408,50 SEK fördelat på 79 481 634 aktier. Företrädesemissionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med 41 244 991,75 SEK genom emission av 164 979 967 nya aktier motsvarande cirka 207,6 procent av aktiekapitalet och antalet utestående aktier och röster i Bolaget innan Företrädesemissionen, medförandes en utspädning om cirka 67,5 procent baserat på samma aktiekapital respektive antal aktier och röster.

När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det registrerade aktiekapitalet att uppgå till 61 115 400,25 SEK fördelat på 244 461 601 aktier.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 164 979 967 teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen skulle Bolagets aktiekapital öka med ytterligare 13 748 330,50 SEK och antalet aktier öka med ytterligare 54 993 322 aktier innebärande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 40,9 procent baserat på aktiekapitalet och antalet utestående aktier och röster i Bolaget innan Företrädesemissionen, och tillsammans med de nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen, en utspädning om totalt cirka 73,5 procent.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Prospektet, samt ett tillägg till Prospektet (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Bolaget och granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet och Tilläggsprospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet och Tilläggsprospektet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.