Skip to content

Coala Lifes hjärtmonitor med i ny digital satsning för hemmonitorering

Region Stockholm startar i år en större satsning på digital hemmonitorering. Coala Life är en av tre utvalda samarbetspartner i pilotprojekten. Bland annat är det ett femtiotal patienter med hjärtproblem så som förmaksflimmer som monitoreras och följs digitalt i sina hem. Projekten koordineras av Karolinska Universitetssjukhuset men bedrivs också på flera andra stora sjukhus i regionen.

Pilotprojekten berör patientgrupper med olika kroniska sjukdomar som har en ökad risk för försämrat tillstånd. Målet är att tidigt upptäcka försämringar hos dessa patienter genom regelbunden uppföljning via distansmonitorering och därefter vid behov sätta in åtgärder som stabiliserar deras tillstånd. Detta för att minska risken för försämring och återinläggning. Förhoppningen är att kunna individanpassa uppföljningen och få en bättre möjlighet att prioritera återbesök för patienter med sämre värden.

Ett flertal hjärtpatienter i detta projekt tar EKG via Coalas hjärtmonitor. Mätvärdena överförs automatiskt till sjukhuset via en app. Varje patient påminns dagligen digitalt om mätningar de ska utföra och kontakten med sjukhuset sköts sedan också på distans. I fall av försämrade värden kan sjukhuspersonal återkoppla till exempel via rådgivning eller kallelse för återbesök på klinik.

Sedan tidigare finns det bra exempel på pilotprojekt inom svensk vård där man implementerat distansmonitorering med lyckat resultat och skapat en mer kunskapsdriven samt patientnära hälso- och sjukvård. Det finns också bedömningar som visar på hälsoekonomiska fördelar med att införa verktyg för distansmonitorering inom svensk vård. Även internationellt ökar implementeringen av distansmonitorering med flera exempel på goda resultat.

”Det är väldigt spännande att få med Coalas unika hjärtmonitor i en denna typ av pilotprojekt. Det ger oss en stor möjlighet att vara med och påvisa nyttan med distansmonitorering. Något som vi sedan tidigare lyckats med genom våra tjänster för monitorering i USA.
Vi ser det som ett starkt bevis på att Coalas lösning för patientövervakning har en framtid inom svensk vård och blir då en viktig pusselbit i att reducera arbetsbördan på vårdpersonal och bidra till en mer patientcentrerad vård”, säger Dan Pitulia, vd, Coala Life AB.