Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2005 – 28 feb 2006

Första halvåret, 1 september 2005 – 28 februari 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 688,7 Mkr (453,0), en ökning med 52 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 4,0 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 62,5 Mkr (34,8). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 87 procent till 60,2 Mkr (32,2).

• Resultatet efter skatt uppgick till 43,1 Mkr (23,6), vilket motsvarar 1,30 kronor (0,79) per aktie efter genomförd split 1 mars 2006.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,4 Mkr (25,9).

Andra kvartalet, 1 december 2005 – 28 februari 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 373,3 Mkr (221,8), en ökning med 68 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 5,3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 31,2 Mkr (8,4). Resultatet efter finansnetto förbättrades kraftigt och uppgick till 29,4 Mkr (7,1).

• Resultatet efter skatt uppgick till 20,8 Mkr (5,4), vilket motsvarar 0,63 kronor (0,18) per aktie efter genomförd split 1 mars 2006.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,0 Mkr (17,4).

Efter rapportperioden

• Polarn O. Pyret har tecknat två nya Master Franchiseavtal gällande länderna Polen och Irland och har därmed uppnått det tidigare målet om etablering i tio länder.

• Styrelsen bedömer att Polarn O. Pyret senast år 2010 bör kunna finnas i minst 20 länder.

• Den ökade expansionstakten för Polarn O. Pyret i utlandet och övriga åtgärder som genomförs inom RNB medför att styrelsen beslutat att ompröva och höja bolagets långsiktiga rörelsemarginalmål.

• Aktiesplit 2:1 genomförd per den 1 mars 2006.

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och RNB Retail.

Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. RNB Retail är en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken genom butiker på varuhusen NK och Steen & Ström samt butikskoncepten Solo och Saks. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 28 februari 2006 till 142, varav 27 drivs av franchisetagare.

Förvärv av Skandinaviskt Herr- och Dammode med verksamhet på NK i Göteborg

RNB har, med tillträde den 1 december 2005, förvärvat Skandinaviskt Herrmode AB och Skandinaviskt Dammode AB, som bedriver verksamhet på NK i Göteborg. Den verksamhet som förvärvats har det senaste året haft en omsättning på ca 104 Mkr med ett rörelseresultat om ca 7 Mkr. Från och med verksamhetsåret 2005/2006 har bolagens butiksytor ökat med ca 35 procent och uppgår därefter sammanlagt till ca 3.100 kvadratmeter.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade under andra kvartalet med 4,5 procent. För RNB:s verksamheter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 5,3 procent.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning ökade under första halvåret till 688,7 Mkr (453,0), en ökning med 52 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under samma period med 4,0 procent. Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 49,4 procent (50,1). Den minskade brutto-marginalen är en följd av att bruttomarginalen från den under 2005 förvärvade verksamheten i DSN är lägre jämfört med övrig verksamhet inom RNB.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 62,5 Mkr (34,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till 60,2 Mkr (32,2). Resultatet efter skatt uppgick till 43,1 Mkr (23,6).

Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 162,8 Mkr (147,7). Rörelseresultatet uppgick till 24,4 Mkr (19,4). Som en följd av de inköpsförändringar som påbörjats har bruttomarginalen i egna butiker ökat med 3,2 procentenheter jämfört med föregående år.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 37 (37). Därutöver fanns 27 (19) franchise-butiker, varav nio i Norge, två i Baltikum och en på Island. Under våren 2006 kommer ca tio franchisebutiker att öppnas på de utländska marknaderna.

Polarn O. Pyret har i april 2006 tecknat Master Franchiseavtal gällande Polen och Irland och har därmed uppnått det tidigare målet om etablering i tio länder. För Irland har avtalet tecknats med Odin Retail Ltd, som även har den engelska marknaden.

Den ökade etableringstakten av Polarn O. Pyret utanför Sverige gör att styrelsen bedömer att senast år 2010 bör Polarn O. Pyret kunna finnas i minst 20 länder.

RNB Retail

Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 526,5 Mkr (305,7). Rörelseresultatet uppgick till 44,0 Mkr (21,9). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 78 (48).

Arbetet med att utveckla distributionsplattformen för varumärkeshandel har fortsatt under första halvåret. Byggnation och drifttagning av nya butiksytor om ca 3.250 kvadratmeter har genomförts. Per den 1 december 2005 har dessutom Skandinaviskt Herr- och Dammode förvärvats, vilket omfattar en butiksyta om ca 3.100 kvadratmeter på NK i Göteborg. Därutöver har även ombyggnation av befintliga ytor omfattande ca 1.200 kvadratmeter genomförts. Under perioden har butikskonceptet Champagne avvecklats, vilket omfattade två butiker.

För att ytterligare stärka samarbetet med våra leverantörer, har avtal tecknats med New Wave Group om att starta en outlet i Kosta. Outleten kommer inledningsvis att uppgå till 2.500 kvadratmeter och beräknas öppna under sommaren 2006.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 646,3 Mkr jämfört med 559,4 Mkr vid senaste räkenskapsårets utgång. Det egna kapitalet uppgick till 272,8 Mkr (254,7), vilket ger en soliditet om 42,2 procent (45,5). Vid full konvertering av utestående konvertibelt förlagslån om 40 Mkr uppgår soliditeten till 48,4 procent.

Varulagret uppgick den 28 februari 2006 till 229,7 Mkr jämfört med 134,0 vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen är hänförlig till förvärven av DSN och Skandinaviskt Herr- och Dammode samt nytillkomna butiksenheter i Norge och på NK i Stockholm och Göteborg.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,4 Mkr (25,9). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -33,1 Mkr (20,6). Exklusive företagsförvärv uppgick kassaflödet efter investeringar till 7,2 Mkr (20,6).

Nettolåneskulden uppgick till 134,3 Mkr jämfört med 104,9 Mkr den 31 augusti 2005.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 47,5 Mkr jämfört med 87,2 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 82,7 Mkr (5,4). Av de totala investeringarna utgjorde företagsförvärv 40,3 Mkr och byggnation av nya butiksytor 29,2 Mkr. Avskrivningarna uppgick under perioden till 13,8 Mkr (10,6).

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 645 (447) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,0 Mkr (-6,2). Periodens investeringar uppgick till 3,2 Mkr (3,0).

Framtidsutsikter

De förvärv och utökningar som genomförts under det senaste året kommer att medföra en kraftig ökning av omsättningen för räkenskapsåret 2005/2006. Även resultatet för räkenskapsåret 2005/2006 bedöms väsentligt överstiga föregående år.

Den ökade expansionstakten för Polarn O. Pyret i utlandet tillsammans med genomförda förvärv och andra åtgärder innebär att styrelsen förutspår en fortsatt god resultattillväxt under de kommande åren. Styrelsen har därför beslutat att ompröva och höja bolagets långsiktiga rörelsemarginalmål.

Redovisningsprinciper

RNB tillämpar från och med 1 september 2005 International Financial Reporting Standards i sin finansiella rapportering. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS och med tillämpning av IAS 34 ”Delårsrapportering”. IFRS är föremål för fortlöpande översyn, varför förändringar kan komma att ske under 2005/2006.

Tillämpade redovisningsprinciper, förändringar jämfört med tidigare redovisningsprinciper, finansiella effekter av ändrade redovisningsprinciper samt omräknade jämförelsetal framgår av sida sju och åtta i denna rapport. Jämförelsetalen för föregående räkenskapsår samt för den senaste tolvmånadersperioden är genomgående omräknade till IFRS.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för tredje kvartalet 2005/2006    21 juni 2006

Bokslutsrapport för 2005/2006      20 oktober 2006

Stockholm den 4 april 2006

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:

VD Mikael Solberg 08-670 95 95, 0708-18 44 40

CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99.