Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2005 – 31 maj 2006

Perioden 1 september 2005 – 31 maj 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 996,1 Mkr (697,3), en ökning med 43 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 5,0 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 77,6 Mkr (40,7). Resultatet efter finansnetto förbättrades med 98 procent till 73,0 Mkr (36,8).

• Resultatet efter skatt uppgick till 52,4 Mkr (26,4), vilket motsvarar 1,58 kronor (0,85) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,6 Mkr (45,5).

• RNB har den 9 maj 2006 lämnat offentligt erbjudande om att förvärva JC. Teckningstiden för erbjudandet pågår under perioden 16 juni till 7 juli 2006.

Tredje kvartalet, 1 mars 2006 – 31 maj 2006

• Nettoomsättningen uppgick till 307,4 Mkr (244,3), en ökning med 26 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 7,3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 15,1 Mkr (5,9). Resultatet efter finansnetto förbättrades kraftigt och uppgick till 12,8 Mkr (4,6).

• Resultatet efter skatt uppgick till 9,3 Mkr (2,8), vilket motsvarar 0,28 kronor (0,08) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 Mkr (19,6).

Efter rapportperioden

• Polarn O. Pyret har tecknat Master-franchiseavtal gällande Ryssland. Etableringsstart beräknas kunna ske våren 2007.

• Styrelsen i RNB har kallat till extra bolagsstämma den 4 juli för godkännande av affären med JC.

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret AB och Departments & Stores Europe AB (DSE). Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. DSE är en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken genom butiker på varuhusen NK och Steen & Ström samt butikskoncepten Solo och Saks. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 31 maj 2006 till 151, varav 36 drivs av franchisetagare.

RNB har lämnat offentligt erbjudande om att förvärva JC

Styrelsen i RNB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna och tecknings-optionsinnehavarna i JC.

Ett samgående mellan RNB och JC skapar en ledande distributör av nationella och internationella varumärken på den nordiska detaljhandelsmarknaden. Samgående medför ett flertal operativa samordningsfördelar. Synergierna beräknas uppgå till minst 80 Mkr årligen och beräknas kunna ge full effekt från räkenskapsåret 2007/2008.

Styrelsen i RNB har kallat till extra bolagsstämma den 4 juli 2006 för godkännande av affären med JC. Teckningstiden för erbjudandet pågår under perioden 16 juni till 7 juli 2006.

Erbjudandet i sin fulla lydelse kan erhållas från bolaget eller laddas ned från bolagets hemsida www.rnb.se.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade enligt HUI:s index för jämförbara enheter under tredje kvartalet med 6,4 procent. För RNB:s verksamheter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 7,3 procent. Ackumulerat för perioden 1 september 2005 till 31 maj 2006 har beklädnadshandeln i Sverige ökat med 3,0 procent samtidigt som försäljningen för jämförbara enheter inom RNB ökade med 5,0 procent.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning ökade under perioden till 996,1 Mkr (697,3), en ökning med 43 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under samma period med 5,0 procent. Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 49,9 procent (50,2). Den minskade bruttomarginalen är en följd av att bruttomarginalen från den under 2005 förvärvade verksamheten i DSN är lägre jämfört med övrig verksamhet inom RNB.

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 77,6 Mkr (40,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till 73,0 Mkr (36,8). Resultatet efter skatt uppgick till 52,4 Mkr (26,4). Resultatet har belastats negativt med 7,7 Mkr i samband med ombyggnationer och uppstart av nya enheter. Därutöver har extra kostnader om 3,5 Mkr belastat resultatet i samband med utveckling av koncernens nya IT-plattform. Under perioden har butikskonceptet Champagne avvecklats, vilket påverkat resultatet med -3,7 Mkr.

Tredje kvartalet

RNB:s nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 307,4 Mkr (244,3), en ökning med 26 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under samma period med 7,3 procent. Bruttovinstmarginalen under tredje kvartalet uppgick till 51,0 procent (50,4).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 15,1 Mkr (5,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,8 Mkr (4,6).

Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 238,4 Mkr (209,8). Rörelseresultatet uppgick till 31,3 Mkr (24,3). Som en följd av de inköpsförändringar som påbörjats har bruttomarginalen i egna butiker ökat med 2,2 procentenheter jämfört med föregående år.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 37 (37). Därutöver fanns 36 (24) franchise-butiker, varav 20 butiker finns utanför Sverige.

Polarn O. Pyret har i juni 2006 tecknat Masterfranchiseavtal gällande Ryssland. Därmed finns nu franchiseavtal för länderna Norge, Island, Finland, England, Irland, Polen, Ryssland samt de tre Baltiska länderna Estland, Lettland och Littauen.

Den ökade etableringstakten av Polarn O. Pyret utanför Sverige gör att styrelsen bedömer att senast år 2010 bör Polarn O. Pyret kunna finnas i minst 20 länder.

Departments & Stores

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 758,7 Mkr (488,2). Rörelseresultatet uppgick till 55,6 Mkr (28,9). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 78 (56).

Arbetet med att utveckla distributionsplattformen för varumärkeshandel har fortsatt under året. Byggnation och drifttagning av nya butiksytor om ca 3.600 kvadratmeter har genomförts. Per den 1 december 2005 har dessutom Skandinaviskt Herr- och Dammode förvärvats, vilket omfattar en butiksyta om ca 3.100 kvadratmeter på NK i Göteborg.

Därutöver har även ombyggnation av befintliga ytor omfattande ca 1.200 kvadratmeter genomförts. Under perioden har butikskonceptet Champagne avvecklats, vilket påverkat resultatet med -3,7 Mkr.

För att ytterligare stärka samarbetet med våra leverantörer, har avtal tecknats med New Wave Group om att starta en outlet i Kosta. Outleten kommer inledningsvis att uppgå till 2.500 kvadratmeter och beräknas öppna i slutet av juli 2006.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 658,9 Mkr jämfört med 559,4 Mkr vid senaste räkenskapsårets utgång. Det egna kapitalet uppgick till 282,3 Mkr (254,7), vilket ger en soliditet om 42,8 procent (45,5). Vid full konvertering av utestående konvertibelt förlagslån om 40 Mkr uppgår soliditeten till 48,9 procent.

Varulagret uppgick den 31 maj 2006 till 240,7 Mkr jämfört med 175,6 vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen är hänförlig till förvärven av DSN och Skandinaviskt Herr- och Dammode samt nytillkomna butiksenheter i Norge och på NK i Stockholm och Göteborg.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,6 Mkr (45,5). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -51,7 Mkr (-27,8).

Nettolåneskulden uppgick till 152,9 Mkr jämfört med 104,9 Mkr den 31 augusti 2005.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 73,6 Mkr jämfört med 87,2 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 95,7 Mkr (190,4). Av de totala investeringarna utgjorde företagsförvärv 40,3 Mkr (178,5). Avskrivningarna uppgick under perioden till 22,1 Mkr (17,2).

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 647 (484) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -9,1 Mkr (-10,3). Periodens investeringar uppgick till 46,4 Mkr (183,0), varav företagsförvärv utgör 40,3 Mkr (178,5).

Aktiesplit 2:1

Per den 1 mars 2006 har en aktiesplit om 2:1 genomförts varvid antalet aktier i bolaget har dubblats. Totala antalet aktier i bolaget efter split uppgick per den 31 maj 2006 till 33.217.748.

Framtidsutsikter

De förvärv och utökningar som genomförts under det senaste året kommer att medföra en kraftig ökning av omsättningen för räkenskapsåret 2005/2006. Även resultatet för räkenskapsåret 2005/2006 bedöms väsentligt överstiga föregående år.

Den ökade expansionstakten för Polarn O. Pyret i utlandet tillsammans med genomförda förvärv och andra åtgärder innebär att styrelsen förutspår en fortsatt god resultattillväxt under de kommande åren.

Redovisningsprinciper

RNB tillämpar från och med 1 september 2005 International Financial Reporting Standards i sin finansiella rapportering. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IFRS och med tillämpning av IAS 34 ”Delårsrapportering”. IFRS är föremål för fortlöpande översyn, varför förändringar kan komma att ske under 2005/2006.

Tillämpade redovisningsprinciper, förändringar jämfört med tidigare redovisningsprinciper, finansiella effekter av ändrade redovisningsprinciper samt omräknade jämförelsetal framgår av sida åtta och nio i denna rapport. Jämförelsetalen för föregående räkenskapsår samt för den senaste tolvmånadersperioden är genomgående omräknade till IFRS.

Kommande informationstillfällen

Bokslutsrapport för 2005/2006      20 oktober 2006

Årsredovisning för 2005/2006      December 2006

Stockholm den 21 juni 2006

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:

VD Mikael Solberg 08-670 95 95, 0708-18 44 40

CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99.