Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 28 feb 2007

Kraftig tillväxt och stärkt finansiell ställning

Första halvåret, 1 september 2006 – 28 februari 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 1.770,8 Mkr (688,7), en ökning med 157 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,5 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 228,0 Mkr (62,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 209,2 Mkr (60,2). Engångsposter om 84,4 Mkr har påverkat periodens resultat positivt.

• Resultatet efter skatt uppgick till 176,3 Mkr (43,1), vilket motsvarar 3,12 kronor (1,30) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före engångsposter uppgick till 133,2 Mkr (44,4).

Andra kvartalet, 1 december 2006 – 28 februari 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 881,0 Mkr (373,3), en ökning med 136 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 141,2 Mkr (31,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 131,9 Mkr (29,4). Engångsposter om 84,4 Mkr har påverkat periodens resultat positivt.

• Resultatet efter skatt uppgick till 114,1 Mkr (20,8), vilket motsvarar 2,01 kronor (0,63) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före engångsposter uppgick till 71,2 Mkr (41,0).

• RNB lämnar kontoret i Mölnlycke och samlokaliserar verksamheten till Stockholm.

Efter rapportperioden

• Brothers kommer under augusti 2007 att lansera tre butiker med ett utökat sortiment som bygger på samma innehåll som manlig depå och bl.a. innehåller doft, kosmetik och accessoarer.

• Styrelsen har beslutat att höja bolagets långsiktiga rörelsemarginalmål till att vara 15 procent samt att omsättningstillväxten långsiktigt skall uppgå till 10-20 procent.

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. Distributionsplattformen består av de två huvudområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt Steen & Ström i Oslo. Butikskoncepten består av J-Store, JC, Brothers och Sisters. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 28 februari 2007 till 444, varav 213 drivs av franchisetagare.

RNB lämnar kontoret i Mölnlycke och samlokaliserar verksamheten till Stockholm

RNB har beslutat att lämna kontoret i Mölnlycke och att samlokalisera verksamheten till huvudkontoret i Stockholm. Utflyttningen beräknas ske successivt från 1 juni 2007. En ny hyresgäst tillträder lokalen i Mölnlycke den 1 september 2007.

Flytten beräknas medföra kostnader av engångskaraktär om ca 25 Mkr, vilket har belastat resultatet under andra kvartalet 2006/2007. Efter samlokaliseringen bedöms samordnings-vinsterna mellan RNB och JC komma att uppgå till minst 120 Mkr årligen från räkenskaps-året 2007/2008, jämfört med tidigare kommunicerade 80 Mkr.

Butikskoncepten Solo och Saks avyttrade

Solo och Saks har, med tillträde den 1 februari 2007, avyttrats till Varnergruppen. Avyttringen är ett steg i att renodla verksamheten inom affärsområdet Butikskoncept och helt fokusera på den verksamhet som kom in i RNB genom förvärvet av JC. Försäljningen omfattade totalt 16 butiker. Köpeskillingen uppgick till 150 Mkr och gav en skattefri reavinst under andra kvartalet om 109,4 Mkr.

Etablering på varuhuset Illum i Köpenhamn

Affärsområdet Varuhus utvidgar sin distributionsplattform genom etablering på Illum i Köpenhamn. Totalt rör det sig om ca 2.000 kvm fördelat inom herrmode, kosmetik samt juveler och klockor. Verksamheten beräknas starta i augusti 2007.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade för perioden september 2006 – februari 2007 med 2,3 procent enligt HUI:s blixtindex för jämförbara enheter. För RNB:s verksam-heter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 6,5 procent.

Under andra kvartalet ökade försäljningen enligt HUI med 2,6 procent. För RNB:s verksamheter ökade försäljningen i jämförbara enheter med 6,3 procent för samma period.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning uppgick under perioden till 1.770,8 Mkr (688,7), en ökning med 157 procent. Förvärvet av JC har under perioden påverkat nettoomsättningen positivt med 992 Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 6,5 procent.

Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 46,0 procent (49,4). De nya verksamheter som tillförts RNB genom förvärvet av JC har en lägre bruttomarginal jämfört med övriga delar inom RNB. Det varma vädret under hösten och vintern har medfört en större andel prisnedsättningar än normalt, vilket har haft en negativ inverkan på bruttomarginalen.

Rörelseresultatet uppgick till 228,0 Mkr (62,5). Resultatet efter finansnetto uppgick till 209,2 Mkr (60,2). Resultatet efter skatt uppgick till 176,3 Mkr (43,1). Poster av engångskaraktär har påverkat rörelseresultatet positivt med 84,4 Mkr, varav 109,4 Mkr utgör vinst vid avyttring av verksamheterna Solo och Saks och 25 Mkr avser reservering av kostnader för samlokal-isering av Mölnlyckekontoret till Stockholm.

Andra kvartalet

RNB:s nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 881,0 Mkr (373,3), en ökning med 136 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under samma period med 6,3 procent. Brutto-

vinstmarginalen under andra kvartalet uppgick till 43,5 procent (47,4). Det varma vädret under hösten och vintern har medfört en större andel prisnedsättningar än normalt vilket har haft en negativ inverkan på bruttomarginalen under andra kvartalet.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 141,2 Mkr (31,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 131,9 Mkr (29,4). Poster av engångskaraktär har påverkat rörelseresultatet positivt med 84,4 Mkr under andra kvartalet.

Affärsområde Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 210,7 Mkr (162,8), vilket är en ökning med 29,4 procent. Försäljningsökningen i jämförbara butiker ökade med 24,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 34,0 Mkr (24,4). Konceptet har under hösten renodlats genom borttagande av damkollektionen, vilket medfört en ökad fokusering på baby- och barnkollektionerna.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 103,2 Mkr (80,0), vilket är en ökning med 29,0 procent. Försäljningsökningen i jämförbara butiker ökade med 24,2 procent. Rörelse-resultatet uppgick till 13,6 Mkr (9,7).

Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår enligt plan. Bedömningen är att Polarn O. Pyret senast år 2010 bör kunna finnas i minst 20 länder. Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 38 (37). Därutöver finns 43 (27) franchisebutiker, varav 16 (15) i Sverige och 27 (12) i utlandet.

Affärsområde Varuhus

Affärsområdet omfattar verksamheter på varuhusen NK Stockholm, NK Göteborg, Steen & Ström i Oslo samt Kosta Outlet. Från hösten 2007 kommer även verksamhet att bedrivas på varuhuset Illum i Köpenhamn.

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 490,0 Mkr (415,5), vilket är en ökning med 17,9 procent. Försäljningen i jämförbara enheter ökade 5,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 38,5 Mkr (40,0).

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 256,4 Mkr (239,3), vilket är en ökning med 7,1 procent. Försäljningsökningen i jämförbara butiker ökade med 4,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 18,1 Mkr (23,2). Försämringen mot föregående år beror på en svagare utveckling för verksamheten på NK i Göteborg samt att Outleten i Kosta säsongsmässigt har påverkat resultatet negativt.

Affärsområdet startar under hösten 2007 verksamhet på ytterligare ett varuhus genom etablering på Illum i Köpenhamn. Totalt rör det sig om ca 2.000 kvm fördelat på herrmode, kosmetik samt juveler och klockor. Under hösten 2007 kommer verksamheten på Steen & Ström i Oslo att utökas med ytterligare 1.000 kvadratmeter. De utökade ytorna kommer i huvudsak att ha en inriktning mot dammode och sportmode.

Affärsområde Butikskoncept

Affärsområdet omfattar de fyra separata butikskoncepten J-Store, JC, Brothers och Sisters. Fram till 31 januari 2007 ingick även butikskoncepten Solo och Saks som därefter avyttrats.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1.071,0 Mkr (111,0). Ökningen av försäljningen är hänförligt till förvärvet av JC-koncernen. Försäljningen i jämförbara enheter ökade under perioden med 3,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 67,3 Mkr (1,0). Resultatökningen är hänförlig till förvärvet av JC-koncernen.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 522,2 Mkr (54,4). Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 5,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 24,7 Mkr (-1,2).

Brothers lanserar under augusti 2007 tre butiker med ett utökat sortiment som bygger på samma innehåll som manlig depå och bl.a. innehåller doft, kosmetik och accessoarer.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 128 (16). Därutöver finns 170 (0) franchisebutiker, varav 11 (0) i Norge.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 2.865,6 Mkr jämfört med 2.862,5 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Det egna kapitalet uppgick till 1.482,2 Mkr (1.273,0), vilket ger en soliditet om 51,7 procent (44,5).

Det egna kapitalet har under perioden ökat med 209,2 Mkr, varav 45,4 Mkr genom nyemission i samband med förvärvet av JC och med 40,0 Mkr genom konvertering av skuldebrev.

Varulagret uppgick den 28 februari 2007 till 490,9 Mkr jämfört med 229,7 vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen av lagret är i huvudsak relaterad till förvärvet av JC.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 133,2 Mkr (44,4). Kassaflödet efter investeringar samt förvärv och avyttring av dotterbolag uppgick till 207,4 Mkr (-33,1). Förvärvet av JC har påverkat kassaflödet negativt med 28,6 Mkr samtidigt som avyttringen av Solo och Saks påverkat kassaflödet positivt med 144,7 Mkr.

Nettolåneskulden uppgick till 704,8 Mkr jämfört med 890,2 Mkr den 31 augusti 2006.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 353,5 Mkr jämfört med 217,8 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 118,4 Mkr (82,7), varav förvärvet av JC utgjorde

74,0 Mkr. Avskrivningar uppgick under perioden till 38,4 Mkr (13,8). Ökningen av avskrivningarna är hänförlig till förvärvet av JC.

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1.366 (645) personer. Ökningen är hänförlig till förvärvet av JC.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -15,7 Mkr (-5,0). Periodens investeringar uppgick till 78,2 Mkr (43,5), varav förvärv av bolag utgjorde 74,0 Mkr (40,3).

Framtidsutsikter

Under 2007 bedöms detaljhandeln i Sverige ha en god tillväxt, vilket tillsammans med föregående års förvärv av JC förväntas få en positiv effekt på nettoomsättning och resultat för RNB.

Efter förvärvet av JC har en omfattande genomgång gjorts för att identifiera samordnings-fördelarna och utvecklingsplaner för de olika affärsområdena inom RNB. Styrelsen har därefter beslutat höja bolagets långsiktiga rörelsemarginalmål till att vara 15 procent samt att omsättningstillväxten långsiktigt skall uppgå till 10-20 procent.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007    20 juni 2007

Bokslutsrapport för 2006/2007      19 oktober 2007

Stockholm den 30 mars 2007

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:

VD Mikael Solberg 08-670 95 95, 0708-18 44 40

CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99.