Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 30 nov 2006

Tillväxt med kraftig resultatökning

• Nettoomsättningen uppgick till 889,8 Mkr (315,4), en ökning med 182 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,7 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 86,8 Mkr (31,3), vilket är en ökning med 177 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 77,3 Mkr (30,8).

• Resultatet efter skatt uppgick till 62,2 (22,3) Mkr, vilket motsvarar 1,1 kronor (0,67) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,0 Mkr (3,4).

• Etablering på varuhuset Illum i Köpenhamn.

Efter rapportperioden

• Solo och Saks har, med tillträde den 1 februari, avyttrats till Varnergruppen.

• Utökning av butiksytan på Steen & Ström med ca 1.000 kvadratmeter.

• Beslut har tagits att inleda internationalisering av konceptet J-Store.

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. Distributionsplattformen består av de två huvudområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK och Steen & Ström. Butikskoncepten består av JC, J-Store, Solo, Brothers, Sisters och Saks. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 30 november 2006 till 454, varav 212 drivs av franchisetagare.

Etablering på varuhuset Illum i Köpenhamn

Affärsområdet Varuhus utvidgar sin distributionsplattform genom etablering på Illum i Köpenhamn. Totalt rör det sig om ca 2.000 kvm fördelat inom herrmode, kosmetik samt juveler och klockor. Herrmodeavdelningen beräknas öppna i slutet av våren 2007 och övriga avdelningar öppnar i augusti 2007.

RNB avyttrar Solo och Saks

Solo och Saks har, med tillträde den 1 februari, avyttrats till Varnergruppen. Avyttringen är ett steg i att renodla verksamheten och helt fokusera på de butikskoncept som kom in i RNB genom förvärvet av JC. Försäljningen omfattar totalt 16 butiker. Köpeskillingen uppgår till 150 Mkr och beräknas ge en skattefri reavinst om ca 110 Mkr.

Utökning av butiksytan på Steen & Ström med ca 1.000 kvadratmeter

RNB har träffat överenskommelse om att utöka butiksytorna på Steen & Ström med ca 1.000 kvadratmeter. De utökade ytorna kommer i huvudsak att ha en inriktning mot dammode och sportmode. Drifttagning av de nya ytorna beräknas kunna ske under augusti 2007.

Internationalisering av konceptet J-Store

J-Store är ett koncept som vänder sig till åldersgruppen 6-13 år och har en huvudinriktning mot jeansrelaterat mode. Beslut har tagits att inleda internationaliseringen av J-Store, vilket kommer att ske enligt samma affärsmodell som för Polarn O. Pyret.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade för perioden september-november 2006 med 2,5 procent enligt HUI:s blixtindex för jämförbara enheter. För RNB:s verksam-heter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 6,7 procent.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning uppgick under perioden till 889,8 Mkr (315,4), en ökning med 182 procent. Förvärvet av JC har under perioden påverkat nettoomsättningen positivt med 504 Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 6,7 procent.

Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 48,5 procent (51,8). De nya verksamheter som tillförts RNB genom förvärvet av JC har en lägre bruttomarginal jämfört med övriga delar inom RNB.

Rörelseresultatet ökade kraftigt och uppgick till 86,8 Mkr (31,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 77,3 Mkr (30,8). Resultatet efter skatt uppgick till 62,2 Mkr (22,3). Skatte-kostnaden har påverkats positivt med 6,0 Mkr genom att ett tidigare yrkat men ej godkänt underskottsavdrag nu beviljats och därmed kunnat tillgodoräknats.

Via förvärvet av JC har koncernen tillförts underskottsavdrag om 11 MEUR avseende tidigare verksamhet i Tyskland. Dessa underskottsavdrag har ej aktiverats i koncernredovisningen. Bolaget bedömer att förutsättningarna är goda för att underskottsavdragen ska kunna utnyttjas i framtiden. Det totala skattevärdet av dessa underskottsavdrag uppgår till 28,6 Mkr.

Affärsområde Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 107,5 Mkr (82,8), vilket är en ökning med 29,8 procent. Försäljningsökningen i jämförbara butiker uppgår till 25,3 procent. Konceptet har under hösten renodlats genom borttagande av damkollektionen, vilket medfört en ökad fokusering på baby- och barnkollektionerna.

Rörelseresultatet uppgick till 20,4 Mkr (14,7). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 38 (37). Därutöver finns 42 (27) franchisebutiker, varav 16 (15) i Sverige och 26 (12) i utlandet.

Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår enligt plan. Ledningen bedömer att Polarn O. Pyret senast år 2010 bör kunna finnas i minst 20 länder.

Affärsområde Varuhus

Affärsområdet omfattar verksamheter på varuhusen NK Stockholm, NK Göteborg, Steen & Ström i Oslo samt Kosta Outlet. Från slutet av våren 2007 kommer även verksamhet att bedrivas på varuhuset Illum i Köpenhamn.

Nettoomsättningen inom Varuhus uppgick till 233,6 Mkr (176,2), vilket är en ökning med 32,6 procent. Försäljningen i jämförbara enheter ökade 6,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 20,4 Mkr (16,8). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 64 (55).

Affärsområdet startar under året verksamhet på ytterligare ett varuhus genom etablering på Illum i Köpenhamn. Totalt rör det sig om ca 2.000 kvm fördelat på herrmode, kosmetik samt juveler och klockor. Herrmodeavdelningen beräknas öppna i slutet av våren 2007 och övriga avdelningar i augusti 2007.

Under hösten 2007 kommer verksamheten på Steen & Ström i Oslo att utökas med ytterligare 1.000 kvadratmeter. De utökade ytorna kommer i huvudsak att ha en inriktning mot dammode och sportmode.

Affärsområde Butikskoncept

Affärsområdet omfattar butikskoncepten JC, J-Store, Brothers, Sisters, Solo samt Saks. Som ett led i att renodla och öka fokuseringen inom affärsområdet, har koncepten Solo och Saks, med tillträde den 1 februari 2007, avyttrats.

Nettoomsättningen inom butikskoncepten uppgick till 548,8 Mkr (56,6). Ökningen av omsättningen är hänförlig till förvärvet av JC-koncernen. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2,0 procent. Rörelseresultatet uppgick till 42,6 Mkr (2,2). Resultatökningen är hänförlig till förvärvet av JC-koncernen.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 140 (16). Därutöver finns 170 (0) franchisebutiker, varav 11 (0) i Norge.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 2.900,5 Mkr jämfört med 2.862,5 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Det egna kapitalet uppgick till 1.350,7 Mkr (1.273,0), vilket ger en soliditet om 46,6 procent (44,5).

Det egna kapitalet har under perioden ökat med 103,6 Mkr, varav 45,7 Mkr genom nyemission i samband med förvärvet av JC. Av det egna kapitalet är 11,0 Mkr hänförligt till minoritetsägare.

Varulagret uppgick den 30 november 2006 till 512,4 Mkr jämfört med 202,6 vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen av lagret är i huvudsak relaterad till förvärvet av JC.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,0 Mkr (3,4). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,1 Mkr (-17,5), varav förvärv av JC aktier påverkat årets kassaflödet negativt med 28,6 Mkr.

Nettolåneskulden uppgick till 877,2 Mkr jämfört med 890,2 den 31 augusti 2006.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 173,3 Mkr jämfört med 217,8 vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 101,0 Mkr (21,4), varav förvärv av JC-aktier utgjorde

74,0 Mkr. Avskrivningar uppgick under perioden till 19,0 Mkr (6,3). Ökningen av avskrivningarna är hänförlig till förvärvet av JC.

Framtidsutsikter

Under 2007 bedöms detaljhandeln i Sverige ha en god tillväxt vilket tillsammans med föregående års förvärv av JC förväntas få en positiv effekt på nettoomsättning och resultat för RNB.

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1.332 (590) personer. Ökningen är hänförlig till förvärvet av JC.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -1,1 Mkr (-1,9). Periodens investeringar uppgick till 77,4 (1,6), varav förvärv av bolag utgjorde 74,0 Mkr (0).

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för andra kvartalet 2006/2007     30 mars 2007

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007     20 juni 2007

Bokslutsrapport för 2006/2007       19 oktober 2007

Stockholm den 24 januari 2007

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:

VD Mikael Solberg 08-670 95 95, 0708-18 44 40

CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99.