Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2006 – 31 maj 2007

Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning

Perioden 1 september 2006 – 31 maj 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3 Mkr (996,1), en ökning med 154 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 288,2 Mkr (77,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 260,3 Mkr (73,0). Engångsposter om 84,0 Mkr har påverkat periodens resultat positivt.

• Resultatet efter skatt uppgick till 213,1 Mkr (52,4), vilket motsvarar 3,75 kronor (1,58) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten före engångsposter uppgick till 177,3 Mkr (38,6).

Tredje kvartalet, 1 mars 2007 – 31 maj 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 758,5 Mkr (307,4), en ökning med 147 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 5,9 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 60,2 Mkr (15,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till 51,1 Mkr (12,8).

• Resultatet efter skatt uppgick till 36,8 Mkr (9,3), vilket motsvarar 0,64 kronor (0,28) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 44,1 Mkr (-5,8).

Efter rapportperioden

• RNB har förvärvat Nordisk Damkonfektion AB och utökar därmed verksamheten på NK Stockholm med ca 600 kvadratmeter.

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. Distributionsplattformen består av de två affärsområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt Steen & Ström i Oslo. Butikskoncepten består av J-Store, JC, Brothers och Sisters. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 31 maj 2007 till 449, varav 216 drivs av franchisetagare.

JC:s kontor flyttas från Mölnlycke och samlokaliseras med RNB:s huvudkontor i Stockholm

RNB beslutade under våren 2007 att flytta JC:s kontor i Mölnlycke och att samlokalisera verksamheten till huvudkontoret i Stockholm. Utflyttningen sker successivt under juni 2007. En ny hyresgäst tillträder lokalen i Mölnlycke den 1 september 2007.

Flytten har medfört kostnader av engångskaraktär om ca 25 Mkr, vilket har belastat resultatet under andra kvartalet 2006/2007. Den tidigare bedömningen om att samordningsvinsterna mellan RNB och JC totalt kommer att uppgå till minst 120 Mkr årligen från räkenskapsåret 2007/2008 kvarstår.

Butikskoncepten Solo och Saks avyttrade

Solo och Saks avyttrades den 1 februari 2007 till Varnergruppen. Försäljningen omfattade totalt 16 butiker. Köpeskillingen uppgick till 150 Mkr och gav en skattefri reavinst under andra kvartalet om 109,0 Mkr.

Etablering på varuhuset Illum i Köpenhamn

Affärsområdet Varuhus utvidgar sin distributionsplattform genom etablering på Illum i Köpenhamn. Totalt rör det sig om ca 2.000 kvm fördelat inom herrmode, kosmetik samt juveler och klockor. Verksamheten beräknas starta i augusti 2007.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade för perioden september 2006 – maj 2007 med 2,8 procent enligt HUI:s blixtindex för jämförbara enheter. För RNB:s verksam-heter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 6,3 procent.

Under tredje kvartalet ökade försäljningen enligt HUI med 3,6 procent. För RNB:s verksamheter ökade försäljningen i jämförbara enheter med 5,9 procent för samma period.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning uppgick under perioden till 2.529,3 Mkr (996,1), en ökning med 154 procent. Förvärvet av JC har under perioden påverkat nettoomsättningen positivt med 1.450,3 Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 6,3 procent.

Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 46,7 procent (49,9). De nya verksamheter som tillförts RNB genom förvärvet av JC har en lägre bruttomarginal jämfört med övriga delar inom RNB.

Rörelseresultatet uppgick till 288,2 Mkr (77,6). Resultatet efter finansnetto uppgick till 260,3 Mkr (73,0). Resultatet efter skatt uppgick till 213,1 Mkr (52,4). Poster av engångskaraktär har påverkat rörelseresultatet positivt med 84,0 Mkr, varav 109,0 Mkr utgör vinst vid avyttring av verksamheterna Solo och Saks och 25 Mkr avser reservering av kostnader för samlokali-sering av Mölnlyckekontoret till Stockholm.

Tredje kvartalet

RNB:s nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 758,5 Mkr (307,4), en ökning med 147 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under samma period med 5,9 procent. Brutto-

vinstmarginalen under tredje kvartalet uppgick till 48,3 procent (51,0). De nya verksamheter som tillförts RNB genom förvärvet av JC har en lägre bruttomarginal jämfört med övriga delar inom RNB.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 60,2 Mkr (15,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till 51,1 Mkr (12,8).

Affärsområde Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 291,4 Mkr (238,4), vilket är en ökning med 22,2 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 19,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 40,7 Mkr (31,3). Konceptet har från hösten 2006 renodlats genom borttagande av dam-kollektionen, vilket medfört en ökad fokusering på baby- och barnkollektionerna.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 80,7 Mkr (75,6), vilket är en ökning med 6,7 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 7,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6,7 Mkr (6,9).

Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår enligt plan. Bedömningen är att Polarn O. Pyret senast år 2010 bör kunna finnas i minst 20 länder. Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 38 (37). Därutöver finns 47 (36) franchisebutiker, varav 16 (16) i Sverige och 31 (20) i utlandet.

Affärsområde Varuhus

Affärsområdet omfattar verksamheter på varuhusen NK Stockholm, NK Göteborg, Steen & Ström i Oslo samt Kosta Outlet. Från hösten 2007 kommer även verksamhet att bedrivas på varuhuset Illum i Köpenhamn.

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 709,8 Mkr (607,9), vilket är en ökning med 16,7 procent. Försäljningen i jämförbara enheter ökade 6,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 49,5 Mkr (53,9). Försämringen mot föregående år beror på en svagare utveckling för verksamheten på NK i Göteborg samt att Outleten i Kosta säsongsmässigt har påverkat resultatet negativt.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 219,8 Mkr (192,4), vilket är en ökning med 14,2 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 10,4 procent. Rörelseresultatet uppgick till 11,0 Mkr (10,9).

Affärsområdet startar under hösten 2007 verksamhet på ytterligare ett varuhus genom etablering på Illum i Köpenhamn. Totalt rör det sig om ca 2.000 kvm fördelat på herrmode, kosmetik samt juveler och klockor. Under hösten 2007 kommer verksamheten på Steen & Ström i Oslo att utökas med ytterligare 1.000 kvadratmeter. De utökade ytorna kommer i huvudsak att ha en inriktning mot dammode och sportmode.

Med tillträde den 1 juni 2007 har Nordisk Damkonfektion AB förvärvats. Förvärvet innebär en utökning av verksamheten på NK Stockholm med ca 600 kvadratmeter.

Affärsområde Butikskoncept

Affärsområdet omfattar de fyra separata butikskoncepten J-Store, JC, Brothers och Sisters. Fram till 31 januari 2007 ingick även butikskoncepten Solo och Saks som därefter avyttrats.

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1.529,4 Mkr (150,8). Ökningen av försäljningen är hänförligt till förvärvet av JC-koncernen. Försäljningen i jämförbara enheter ökade under perioden med 3,0 procent. Rörelseresultatet uppgick till 110,2 Mkr (1,7). Resultatökningen är hänförlig till förvärvet av JC-koncernen.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 458,4 Mkr (39,8). Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 1,6 procent. Rörelseresultatet uppgick till 42,9 Mkr (0,7).

Brothers lanserar under augusti 2007 tre butiker med ett utökat sortiment som bygger på samma innehåll som manlig depå och bl.a innehåller doft, kosmetik samt accessoarer.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 129 (16). Därutöver finns 169 (0) franchisebutiker, varav 11 (0) i Norge.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 2.800,7 Mkr jämfört med 2.862,5 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Det egna kapitalet uppgick till 1.518,6 Mkr (1.273,0), vilket ger en soliditet om 54,2 procent (44,5).

Det egna kapitalet har under perioden ökat med 245,6 Mkr, varav 45,4 Mkr genom nyemission i samband med förvärvet av JC och med 40,0 Mkr genom konvertering av skuldebrev.

Varulagret uppgick den 31 maj 2007 till 460,4 Mkr jämfört med 240,7 vid samma tidpunkt föregående år. Ökningen av lagret är relaterad till förvärvet av JC.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 177,3 Mkr (38,6). Kassaflödet efter investeringar samt förvärv och avyttring av dotterbolag uppgick till 244,4 Mkr (-51,7).

Nettolåneskulden uppgick till 667,4 Mkr jämfört med 890,2 Mkr den 31 augusti 2006.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 358,6 Mkr jämfört med 217,8 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 124,9 Mkr (95,7), varav förvärvet av JC utgjorde

74,0 Mkr. Avskrivningar uppgick under perioden till 58,0 Mkr (22,1). Ökningen av avskrivningarna är hänförlig till förvärvet av JC.

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1.300 (647) personer. Ökningen är hänförlig till förvärvet av JC.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -15,0 Mkr (-9,1). Periodens investeringar uppgick till 82,0 Mkr (46,4), varav förvärv av bolag utgjorde 74,0 Mkr (40,3).

Framtidsutsikter

Under 2007 bedöms detaljhandeln i Sverige ha en god tillväxt, vilket tillsammans med föregående års förvärv av JC förväntas få en positiv effekt på nettoomsättning och resultat för RNB.

Kommande informationstillfällen

Bokslutsrapport för 2006/2007   19 oktober 2007

Delårsrapport för första kvartalet 2007/2008    29 januari 2008

Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008    3 april 2008

Delårsrapport för tredje kvartalet 2007/2008    18 juni 2008

Bokslutsrapport för 2007/2008   22 oktober 2008

Stockholm den 20 juni 2007

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:

VD Mikael Solberg     08-410 520 20

CFO Göran Blomberg   08-410 520 99

IR Cecilia Lannebo 08-410 520 45