Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 28 feb 2008

Fortsatt svag utveckling inom JC och J-Store. God utveckling inom Polarn O. Pyret, Varuhus samt Brothers och Sisters.

Första halvåret, 1 september 2007 – 29 februari 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 1.777,8 Mkr (1.770,8). Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 0,3 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 28,4 Mkr (228,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,5 Mkr (209,2). Nedskrivningar gällande JC:s vårkollektion har belastat resultatet med 55 Mkr. Positiva engångsposter om 84,4 Mkr ingår i föregående års resultat.

• Resultatet efter skatt uppgick till 9,8 Mkr (176,3), vilket motsvarar 0,18 kronor (3,12) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -100,9 Mkr (133,2).

Andra kvartalet, 1 december 2007 – 29 februari 2008

• Nettoomsättningen uppgick till 854,1 Mkr (881,0). Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 2,1 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till -53,1 Mkr (141,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -63,8 Mkr (131,9). Nedskrivningar gällande JC:s vårkollektion har belastat resultatet med 55 Mkr. Positiva engångsposter om 84,4 Mkr ingår i föregående års resultat.

• Resultatet efter skatt uppgick till -45,0 Mkr (114,1), vilket motsvarar -0,77 kronor (2,01) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -101,4 Mkr (71,2). Förlängda kredittider inom JC har påverkat kassaflödet negativt i kvartalet med ca 100 Mkr.

Efter rapportperioden

• Polarn O. Pyret har tecknat Master Franchiseavtal gällande USA.

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder och omfattar 93 butiker, varav 52 är franchisebutiker. Distributions-plattformen består av de två affärsområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksam-heten bedrivs genom butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt Steen & Ström i Oslo, Illum i Köpenhamn och Kosta Outlet. Totalt omfattar affärsområdet Varuhus drygt 23.000 kvadratmeter säljyta fördelat på 79 butiksenheter. Butikskoncepten består av JC, J-Store, Brothers och Sisters och omfattar 301 butiker, varav 167 är franchisebutiker. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 29 februari 2008 till 473, varav 219 drivs av franchisetagare.

Fortsatt svag utveckling inom JC och J-Store

Butikskoncepten JC och J-Store har under perioden september 2007 – februari 2008 haft en svagare utveckling än förväntat och försäljningen har minskat med ca tio procent jämfört med samma period föregående år. Kollektionerna för hösten 2007 har inte motsvarat kundernas förväntningar. Även vårkollektionen 2008 bedöms som svag, varför en extra nedskrivning av varulagret hänförlig till vårvaror har gjorts med 55 Mkr i kvartal två. Ett nytt innehåll och konceptuttryck för JC och J-Store håller på att tas fram, vilket beräknas vara klart inför höstkollektionen 2008.

Polarn O. Pyret har tecknat Master Franchiseavtal gällande USA

I mars 2008 har Polarn O. Pyret tecknat Master Franchiseavtal gällande USA. Den amerikanska samarbetspartnern är SPM Retail LLC. Den första butiken i USA bedöms kunna öppna våren 2009.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade för perioden september 2007 – februari 2008 med 1,1 procent enligt HUI:s blixtindex för jämförbara enheter. För andra kvartalet minskade försäljningen enligt HUI med 0,5 procent. För RNB:s verksamheter minskade försäljningen i jämförbara butiker med 0,3 procent för perioden september 2007 – februari 2008. För andra kvartalet minskade RNB:s försäljning i jämförbara enheter med 2,1 procent.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning uppgick under perioden till 1.777,8 Mkr (1770,8). Försäljningen i jämförbara butiker minskade under perioden med 0,3 procent. Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 43,0 procent (46,0).

Rörelseresultatet uppgick till 28,4 Mkr (228,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,5 Mkr (209,2). Resultatet efter skatt uppgick till 9,8 Mkr (176,3). En extra nedskrivning av varulagret hänförlig till vårvaror inom JC och J-Store, har gjorts med 55 Mkr i kvartal två. Positiva engångsposter om 84,4 Mkr ingår i föregående års resultat.

Den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med samma period förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 127 Mkr. JC och J-Store visar ett rörelseresultat för perioden på -57,5 Mkr. Brothers och Sisters har däremot utvecklats mycket bra och visar ett rörelseresultat för perioden på 33,8 Mkr.

De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo har utvecklats sämre än väntat och visar ett negativt resultat om 12,6 Mkr för perioden.

Övriga delar i koncernen har haft en god utveckling och visar bättre rörelseresultat än föregående år.

Andra kvartalet

RNB:s nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 854,1 Mkr (881,0). Försäljningen i jämförbara butiker minskade under samma period med 2,1 procent. Bruttovinstmarginalen under andra kvartalet uppgick till 37,4 procent (43,5).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -53,1 Mkr (141,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till -63,8 Mkr (131,9). En extra nedskrivning av varulagret hänförlig till vårvaror inom JC och J-Store, har gjorts med 55 Mkr i kvartal två. Positiva engångsposter om 84,4 Mkr ingår i föregående års resultat.

Den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med andra kvartalet förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 97 Mkr.

De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo har utvecklats sämre än väntat och visar för andra kvartalet ett negativt resultat om 5,6 Mkr.

Affärsområde Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 208,2 Mkr (210,7). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 4,4 procent.

Rörelseresultatet förbättrades till 39,8 Mkr (34,0). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 41 (38). Därutöver finns 52 (43) franchisebutiker, varav 15 (16) i Sverige och 37 (27) i utlandet.

I perioden har åtta nya franchisebutiker i utlandet öppnats. Under slutet av andra kvartalet har för den svenska marknaden en franchisebutik förvärvats samt två egna butiker öppnats.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 99,1 Mkr (103,2). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 8,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 15,8 Mkr (13,6). Den lägre försäljningsvolymen under perioden har kompenserats med bättre bruttomarginaler som en följd av lägre reaandelar. Sammantaget har detta medfört ett förbättrat rörelseresultat.

I mars 2008 har Polarn O. Pyret tecknat Master Franchiseavtal gällande USA. Den amerikanska samarbetspartnern är SPM Retail LLC. Den första butiken i USA bedöms kunna öppna våren 2009.

Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår enligt plan. Senast 2010 bedöms Polarn O. Pyret kunna finnas etablerat i minst 20 länder.

Affärsområde Varuhus

Affärsområdet omfattar verksamheter på varuhusen NK Stockholm, NK Göteborg, Steen & Ström i Oslo, Illum i Köpenhamn samt Kosta Outlet. Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 79 (65), med en total säljyta om ca 23.000 kvadratmeter.

Nettoomsättningen inom Varuhus uppgick till 614,1 Mkr (490,0). Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 7,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 30,4 Mkr (38,5). De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo uppvisar ett negativt resultat om 12,6 Mkr under första halvåret. I jämförbara enheter har rörelseresultatet förbättrats till 43,0 Mkr (38,5).

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 325,1 Mkr (256,4). Försäljningsökningen i jämförbara butiker ökade med 7,0 procent. Rörelseresultatet uppgick till 13,8 Mkr (18,1). De nya enheterna på Illum och Steen & Ström har påverkat resultatet under kvartalet negativt med 5,6 Mkr.

Affärsområde Butikskoncept

Affärsområdet omfattar de fyra separata butikskoncepten JC, J-Store, Brothers och Sisters.

Nettoomsättningen inom butikskoncepten uppgick till 958,5 Mkr (1.071,0). Försäljningen i jämförbara enheter minskade med 7,5 procent. Rörelseresultatet uppgick till -23,7 Mkr (67,3). En extra nedskrivning av varulagret hänförlig till vårvaror inom JC och J-Store har gjorts med 55 Mkr i kvartal två. Föregående år ingick koncepten Solo och Saks och bidrog med en nettoomsättning på 79,1 Mkr och ett rörelseresultat om 3,3 Mkr.

Den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med samma period förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 127 Mkr. JC och J-Store visar ett rörelseresultat för perioden på -57,5 Mkr. Brothers och Sisters har däremot utvecklats mycket bra och visar ett rörelseresultat för perioden på 33,8 Mkr.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 430,7 Mkr (522,2). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 8,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till -69,9 Mkr (24,7). En extra nedskrivning av varulagret hänförlig till vårvaror inom JC och J-Store har gjorts med 55 Mkr i kvartal två.

Den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med andra kvartalet förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 97 Mkr.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 134 (128). Därutöver finns 167 (170) franchisebutiker, varav 9 (11) i Norge. Under andra kvartalet har sex franchisebutiker förvärvats, varav två i Norge och fyra i Sverige.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 3.143,5 Mkr jämfört med 2.993,0 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 1.488,3 Mkr (1.565,1), vilket ger en soliditet om 47,3 procent (52,3).

Varulagret uppgick den 29 februari 2008 till 532,2 Mkr jämfört med 490,9 vid samma tidpunkt föregående år. Nya enheter har medfört en ökning av varulagret med ca 55 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -100,9 Mkr (133,2). Förlängda kredittider inom JC har påverkat kassaflödet negativt i kvartalet med ca 100 Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -168,8 Mkr (207,4).

Nettolåneskulden uppgick till 1.005,0 Mkr jämfört med 728,2 den 31 augusti 2007.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 123,9 Mkr jämfört med 305,8 vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 69,8 Mkr (118,4), varav förvärv av bolag utgjorde 7,5 Mkr (74,0). Avskrivningarna uppgick under perioden till 41,3 Mkr (38,4).

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1.520 (1.366) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 66,7 Mkr (41,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till -44,5 Mkr (-15,6). Periodens investeringar uppgick till 14,5 (78,2), varav förvärv av bolag utgjorde 0 Mkr (74,0).

Framtidsutsikter

Resultatet för första halvåret har påverkats negativt av nedskrivningar och svag försäljnings-utveckling inom JC och J-Store. Den pågående repositioneringen av JC och J-Store bedöms vara klar till höstkollektionen 2008.

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för tredje kvartalet 2007/2008        18 juni 2008

Bokslutsrapport för 2007/2008       22 oktober 2008

Stockholm den 3 april 2008

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:

VD Mikael Solberg 08-410 520 20, 0768-87 20 20

CFO Göran Blomberg 08-410 520 99, 0768-87 20 99

IR Cecilia Lannebo 08-410 520 45, 0768-87 20 45