Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 30 nov 2007

• Nettoomsättningen uppgick till 923,7 Mkr (889,8), en ökning med 3,8 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 1,6 procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 81,5 Mkr (86,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till 70,3 Mkr (77,3).

• Resultatet efter skatt uppgick till 54,8 (62,2) Mkr, vilket motsvarar 0,95 kronor (1,10) per aktie.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 Mkr (62,0).

• Svag försäljningsutveckling under hösten för butikskoncepten JC/J-Store.

RNB-koncernen

RNB RETAIL AND BRANDS är ett detaljhandelsbolag verksamt inom konfektion, mode, skönhet, accessoarer och juveler. Företaget är noterat på OMX Nordiska börs. RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder och omfattar 87 butiker, varav 49 är franchisebutiker. Distributions-plattformen består av de två affärsområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverk-samheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg, Steen & Ström i Oslo, Illum i Köpenhamn samt Kosta Outlet. Totalt omfattar affärsområdet Varuhus drygt 23.000 kvadratmeter säljyta fördelat på 76 butiksenheter. Butikskoncepten består av JC, J-Store, Brothers och Sisters och omfattar 300 butiker, varav 170 är franchisebutiker. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 30 november 2007 till 463, varav 219 drivs av franchisetagare.

Svagare utveckling än förväntat inom RNB:s butikskoncept JC och J-Store Butikskoncepten JC och J-Store har under höstsäsongen 2007 haft en svagare försäljningsutveckling än förväntat och minskat med ca tio procent jämfört med samma period föregående år. Kollektionerna för hösten 2007 har inte motsvarat kundernas förväntningar. Arbetet med att ta fram ett nytt innehåll och konceptuttryck för JC och J-Store pågår och beräknas vara klart inom de närmaste månaderna för att kunna presenteras inför höstkollektionen 2008.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade för perioden september-november 2007 med 2,6 procent enligt HUI:s blixtindex för jämförbara enheter. För RNB:s verksam-heter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 1,6 procent.

Intäkter och resultat

RNB:s nettoomsättning uppgick under perioden till 923,7 Mkr (889,8), en ökning med 3,8 procent. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 1,6 procent.

Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 48,2 procent (48,5).

Rörelseresultatet uppgick till 81,5 Mkr (86,8). Resultatet efter finansnetto uppgick till 70,3 Mkr (77,3). Resultatet efter skatt uppgick till 54,8 Mkr (62,2).

Koncernens resultat har påverkats positivt av uppnådda synergieffekter efter förvärvet av JC. Den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med samma period förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 30 Mkr. Brothers och Sisters har däremot utvecklats mycket bra och har haft en god tillväxt.

De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo uppvisar ett negativt resultat om 7 Mkr under första kvartalet.

Övriga delar i koncernen har haft en god utveckling.

Affärsområde Polarn O. Pyret

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 109,1 Mkr (107,5). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 0,9 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 24,0 Mkr (20,4). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 38 (38). Därutöver finns 49 (42) franchisebutiker, varav 16 (16) i Sverige och 33 (26) i utlandet.

Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår enligt plan. Senast 2010 bedöms Polarn O. Pyret kunna finnas etablerat i minst 20 länder.

Affärsområde Varuhus

Affärsområdet omfattar verksamheter på varuhusen NK i Stockholm, NK i Göteborg, Steen & Ström i Oslo, Illum i Köpenhamn samt Kosta Outlet. Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 76 (64) med en total säljyta om ca 23.000 kvadratmeter.

Nettoomsättningen inom Varuhus uppgick till 289,0 Mkr (233,6). Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 10,3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 16,6 Mkr (20,4). De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo uppvisar ett negativt resultat om 7 Mkr under första kvartalet. Jämförbara enheter redovisar en vinsttillväxt om drygt tio procent mot föregående år, vilket ger en rörelse-marginal för dessa enheter på 9,3 procent.

Affärsområde Butikskoncept

Affärsområdet omfattar de fyra separata butikskoncepten JC, J-Store, Brothers och Sisters.

Nettoomsättningen inom butikskoncepten uppgick till 527,8 Mkr (548,8). Försäljningen i jämförbara enheter minskade med 6,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 46,2 Mkr (42,6).

Föregående år ingick koncepten Solo och Saks och bidrog med en nettoomsättning på 44,7 Mkr och ett rörelseresultat om 3,9 Mkr.

Butikskoncepten JC och J-Store har under höstsäsongen 2007 haft en svagare försäljnings-utveckling än förväntat och minskat med ca tio procent jämfört med samma period föregående år. Resultatet har påverkats positivt av uppnådda synergieffekter efter förvärvet av JC. Den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med samma period förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 30 Mkr. Brothers och Sisters har däremot utvecklats mycket bra och har haft en god tillväxt.

Jämfört med förra året har sammantaget den goda utvecklingen inom Brothers och Sisters, synergieffekterna från förvärvet av JC samt en positiv utveckling av kostnaderna mer än väl kompenserat den svaga försäljningsutvecklingen inom JC. I jämförbara enheter har resultatet inom affärsområdet, trots en minskad försäljning, ökat med mer än 20 procent.

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 130 (140). Därutöver finns 170 (170) franchisebutiker, varav 11 (11) i Norge.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 3.060,1 Mkr jämfört med 2.993,0 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Det egna kapitalet har under perioden ökat med 55,7 Mkr och uppgick till 1.620,8 Mkr (1.565,1), vilket ger en soliditet om 53,0 procent (52,3).

Varulagret uppgick den 30 november 2007 till 568,0 Mkr jämfört med 549,8 vid samma tidpunkt föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,5 Mkr (62,0). Det försämrade kassaflödet är orsakat dels av en ökad kapitalbindning för de nya enheterna på varuhusen Illum och Steen & Ström, dels av ökade lager inom JC och J-Store till följd av den svaga försäljningsutvecklingen. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -34,6 Mkr (10,1).

Nettolåneskulden uppgick till 782,8 Mkr jämfört med 728,2 den 31 augusti 2007.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 207,3 Mkr jämfört med 305,8 vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 36,4 Mkr (101,0), varav förvärv av bolag utgjorde 0 Mkr (74,0). Avskrivningarna uppgick under perioden till 19,7 Mkr (19,0).

Framtidsutsikter

Den svaga försäljningsutvecklingen för JC under första kvartalet 2007/2008 är förorsakad av en kollektionsmiss, vilken bedöms påverka försäljningen negativt även under andra kvartalet 2007/2008.

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1.451 (1.332) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 32,4 Mkr (18,9). Resultatet efter finansnetto uppgick till -21,2 Mkr (-1,1). Periodens investeringar uppgick till 7,1 (77,4), varav förvärv av bolag utgjorde 0 Mkr (74,0).

Kommande informationstillfällen

Delårsrapport för andra kvartalet 2007/2008    3 april 2008

Delårsrapport för tredje kvartalet 2007/2008    18 juni 2008

Bokslutsrapport för 2007/2008   22 oktober 2008

Stockholm den 29 januari 2008

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:

VD Mikael Solberg 08-410 520 20, 0768-87 20 20

CFO Göran Blomberg 08-410 520 99, 0768-87 20 99

IR Cecilia Lannebo 08-410 520 45, 0768-87 20 45