Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2007 – 31 maj 2008

Perioden, 1 september 2007 – 31 maj 2008

 Nettoomsättningen uppgick till 2.554,7 Mkr (2.529,3), en ökning med 1,0 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 1,9 procent.

 Rörelseresultatet uppgick till 52,2 Mkr (288,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,5 Mkr (260,3). Positiva engångsposter om 84,0 Mkr ingår i föregående års resultat.

 Resultatet efter skatt uppgick till 15,6 Mkr (213,1), vilket motsvarar 0,27 kronor (3,75) per aktie.

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,2 Mkr (177,3).

Tredje kvartalet, 1 mars 2008 – 31 maj 2008

 Nettoomsättningen uppgick till 776,9 Mkr (758,5), en ökning med 2,4 procent. Omsättningen i jämförbara butiker minskade med 5,4 procent.

 Rörelseresultatet uppgick till 23,8 Mkr (60,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,0 Mkr (51,1).

 Resultatet efter skatt uppgick till 5,8 Mkr (36,8), vilket motsvarar 0,09 kronor (0,64) per aktie.

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 61,7 Mkr (44,1).

Efter rapportperioden

 Styrelsen föreslår en nyemission om ca 350 Mkr.

VD kommenterar

Tredje kvartalet för RNB RETAIL AND BRANDS har inneburit ett hårt arbete för att vända den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store. Den kollektionsmiss som inträffade under hösten 2007 och som har påverkat vårt resultat kraftigt negativt under perioden september 2007 till maj 2008, har grundligt analyserats och korrigerats. Vår bedömning är att arbetet med att repositionera JC och J-Store avseende kollektion, butiksuttryck och marknadskommunikation nu är i sitt slutskede och vår tro på en positiv försäljningsutveckling från hösten 2008 ligger fast.

Vid sidan av JC och J-Store, där jag nu känner att vi har gjort ett grundligt arbete och där den fortsatta riktningen är klar, så ser vi en stabil utveckling inom Polarn O. Pyret samt Brothers och Sisters. Båda affärsområdena har förbättrat sin lönsamhet under perioden och tillväxtstrategin för såväl Polarn O. Pyret samt Brothers och Sisters ligger fast.

Varuhus är det affärsområde jag är minst nöjd med i den här rapporten. Vi har fina enheter med bra försäljningsutveckling överlag, men tyvärr vänder vi ett positivt resultat till ett negativt. Den viktigaste förklaringen till utvecklingen är etableringen på varuhuset Illum i Köpenhamn och utökningen av vår verksamhet på Steen & Ström i Oslo med en ny yta inom sport och fritid. Tidpunkten för etableringen har sammanfallit med en vikande konsumtion i Danmark med konsekvensen att dessa enheter under perioden har belastat vårt resultat med 21,6 Mkr.

Sammanfattningsvis så är vår främsta uppgift nu att säkerställa en stabil plattform. För att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för framtida offensiva åtgärder, har styrelsen beslutat att föreslå en företrädesemission på ca 350 Mkr. Vi prioriterar just nu resultat före tillväxt. Jag känner att vi nu är en bra bit på väg med att skapa förutsättningar för en bra utveckling för kommande verksamhetsår.

Mikael Solberg, VD

Verksamheten

RNB-koncernen

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder och omfattar 91 butiker, varav 50 är franchisebutiker.

Distributionsplattformen består av de två affärsområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt Steen & Ström i Oslo, Illum i Köpenhamn och Kosta Outlet. Totalt omfattar affärsområdet Varuhus drygt 23.500 kvadratmeter säljyta fördelat på 80 butiksenheter.

Butikskoncepten består av JC, J-Store, Brothers och Sisters och omfattar 304 butiker, varav 163 är franchisebutiker. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 31 maj 2008 till 475, varav 213 drivs av franchisetagare.

Fortsatt svag utveckling inom JC och J-Store

Butikskoncepten JC och J-Store har under perioden sept 2007 – maj 2008 haft en svagare utveckling än förväntat och försäljningen har minskat med ca 12 procent jämfört med samma period föregående år. Kollektionerna för hösten 2007 och våren 2008 har inte motsvarat kundernas förväntningar. En extra nedskrivning av varulagret hänförlig till vårvaror gjordes med 55 Mkr i kvartal två. Ett nytt innehåll och konceptuttryck för JC och J-Store har tagits fram inför höstkollektionen 2008.

Marknad och efterfrågan

Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige utvecklades svagt under räkenskapsårets tredje kvartal mars – maj 2008. Marknaden i Sverige minskade enligt HUI med 1,4 procent samtidigt som försäljningen i RNB:s jämförbara butiker minskade med 5,4 procent.

Styrelsen föreslår en nyemission om ca 350 Mkr

För att stärka bolagets finansiella ställning och skapa förutsättningar för framtida offensiva åtgärder, har styrelsen beslutat att föreslå en företrädesemission på ca 350 Mkr.

Styrelsens avsikt är att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om nyemissionen. Närmare villkor och tidplan för emission kommer att presenteras senast i samband med kallelsen till bolagsstämman.

Intäkter och resultat

Perioden september 2007–maj 2008

RNB:s nettoomsättning uppgick under perioden till 2.554,7 Mkr (2.529,3). Försäljningen i jämförbara butiker minskade under perioden med 1,9 procent. Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 45,0 procent (46,7).

Rörelseresultatet uppgick till 52,2 Mkr (288,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 12,5 Mkr (260,3). Resultatet efter skatt uppgick till 15,6 Mkr (213,1). Positiva engångsposter om 84,0 Mkr ingår i föregående års resultat.

Den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med samma period förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 130 Mkr. JC och J-Store visar ett rörelseresultat för perioden på -38,5 Mkr. Brothers och Sisters har däremot utvecklats mycket bra och visar ett rörelseresultat för perioden på 44,7 Mkr.

De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo har utvecklats sämre än väntat och visar ett negativt resultat om 21,6 Mkr för perioden. Övriga delar i koncernen har haft en god utveckling under räkenskapsåret.

Tredje kvartalet

RNB:s nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 776,9 Mkr (758,5). Försäljningen i jämförbara butiker minskade under samma period med 5,4 procent. Bruttovinstmarginalen under tredje kvartalet uppgick till 49,5 procent (48,3).

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 23,8 Mkr (60,2). Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,0 Mkr (51,1).

De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo har utvecklats sämre än väntat och visar för tredje kvartalet ett negativt resultat om 9,0 Mkr.

Affärsområden

Affärsområde Polarn O. Pyret

Perioden september 2007–maj 2008

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 294,2 Mkr (291,4). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 4,1 procent.

Rörelseresultatet förbättrades till 45,6 Mkr (40,7). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 41 (38). Därutöver finns 50 (47) franchisebutiker, varav 15 (16) i Sverige och 35 (31) i utlandet.

I perioden har nio nya franchisebutiker i utlandet öppnats. Samtidigt har fem butiker i Baltikum stängts i samband med byte av franchisetagare.

Avtal har tecknats med ny franchisetagare för de Baltiska länderna bestående av en grupp investerare där bl.a. Knut Lysklätt, som är franchietagare i Norge, ingår. För närvarande är samtliga Polarn O. Pyret butiker i Baltikum stängda. Den nya franchisetagaren bedömer att två eller tre butiker kommer att öppnas under hösten 2008.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 86,0 Mkr (80,7). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 3,3 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mkr (5,7). Under kvartalet har en befarad kreditförlust om 0,9 Mkr reserverats avseende tidigare franchisetagare i Baltikum.

I mars 2008 har Polarn O. Pyret tecknat Master Franchiseavtal gällande USA. Den amerikanska samarbetspartnern är SPM Retail LLC. Den första butiken i USA bedöms kunna öppna våren 2009.

Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår enligt plan. Senast 2010 bedöms Polarn O. Pyret kunna finnas etablerat i minst 20 länder.

Affärsområde Varuhus

Perioden september 2007–maj 2008

Nettoomsättningen inom Varuhus uppgick till 866,8 Mkr (709,8). Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 6,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 24,3 Mkr (49,5). De under augusti 2007 nyöppnade enheterna på varuhusen Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo uppvisar ett negativt resultat om 21,6 Mkr under perioden. I jämförbara enheter uppgår rörelseresultatet till 45,9 Mkr (49,5).

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 252,7 Mkr (219,8). Försäljningsökningen i jämförbara butiker ökade med 1,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till -6,1 Mkr (11,0). De nya enheterna på Illum och Steen & Ström har påverkat resultatet under kvartalet negativt med 9,0 Mkr.

Affärsområde Butikskoncept

Perioden september 2007–maj 2008

Nettoomsättningen inom butikskoncepten uppgick till 1.399,5 Mkr (1.529,4). Försäljningen i jämförbara enheter minskade med 9,2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 6,2 Mkr (110,2).

Föregående år ingick koncepten Solo och Saks och bidrog med en nettoomsättning på 79,1 Mkr och ett rörelseresultat om 3,3 Mkr.

Kollektionsmissen och den svaga försäljningsutvecklingen inom JC och J-Store bedöms, jämfört med samma period förra året, ha påverkat resultatet negativt med ca 130 Mkr. JC och J-Store visar ett rörelseresultat för perioden på -38,5 Mkr. Brothers och Sisters har däremot utvecklats mycket bra och visar ett rörelseresultat för perioden på 44,7 Mkr.

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 441,0 Mkr (458,4). Försäljningen i jämförbara butiker minskade med 12 procent. Rörelse-resultatet uppgick till 29,9 Mkr (43,9).

Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 141 (129). Därutöver finns 163 (169) franchisebutiker, varav 9 (11) i Norge.

Finansiell ställning och likviditet

Koncernens balansomslutning uppgick till 3.171,8 Mkr jämfört med 2.993,0 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 1.495,8 Mkr (1.565,1), vilket ger en soliditet om 47,2 procent (52,3).

Varulagret uppgick den 31 maj 2008 till 616,0 Mkr jämfört med 460,4 vid samma tidpunkt föregående år. Nya enheter har medfört en ökning av varulagret med ca 80 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39,2 Mkr (177,3). Förlängda kredittider inom JC har påverkat kassaflödet negativt i kvartalet med ca 100 Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -139,7 Mkr (244,4). Nettolåneskulden uppgick till 975,9 Mkr jämfört med 728,2 den 31 augusti 2007.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 136,3 Mkr jämfört med 305,8 vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar

Periodens investeringar uppgick till 102,5 Mkr (124,9), varav förvärv av bolag utgjorde 23,1 Mkr (74,0). Avskrivningarna uppgick under perioden till 73,6 Mkr (58,0).

Betald skatt

Koncernen har under perioden betalt skatt om 20,5 Mkr. För tredje kvartalet 2007/2008 uppgår den betalda skatten till 3,0 Mkr. Under tredje kvartalet har JC vunnit en dom i Kammarrätten, vilket innebär att skatt om 2,1 Mkr har återbetalats.

Personal

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 1.511 (1.300) personer.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 99,5 Mkr (65,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till -60,2 Mkr (-24,1). Periodens investeringar uppgick till 24,3 (82,0), varav förvärv av bolag utgjorde 0 Mkr (74,0).

Framtidsutsikter

På grund av en kollektionsmiss, som bedöms vara av engångskaraktär, har resultatet för perioden påverkats negativt av nedskrivningar och svag försäljningsutveckling inom JC och J-Store. Den pågående reposition-eringen av JC och J-Store bedöms vara klar till höstkollektionen 2008.

Redovisningsprinciper

RNB tillämpar International Reporting Standards (IFRS) som antagits av Europeiska Unionen. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, den svenska Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer.

Årsstämma

Årsstämman för räkenskapsåret 2007/2008 kommer att hållas i Stockholm, onsdagen den 28 januari 2009.

Kommande informationstillfällen

Bokslutsrapport för 2007/2008       22 oktober 2008

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2008, kl. 15:00.

Stockholm den 18 juni 2008

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Mikael Solberg

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta

VD Mikael Solberg 08-410 520 20, 0768-87 20 20

CFO Göran Blomberg 08-410 520 99, 0768-87 20 99

IR Cecilia Lannebo 08-410 520 45, 0768-87 20 45