Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2009 – 31 maj 2010

Tredje kvartalet, 1 mars 2010 – 31 maj 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 731 Mkr (696), en ökning med 5,0 procent, varav valutaeffekter påverkat med +2,8 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 5,6 procent.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 42 Mkr och uppgick till 6 Mkr (-36). Resultatet före skatt uppgick till 4 Mkr (-55).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 16 Mkr (-64), vilket motsvarar 0,10 kronor (-0,56) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 Mkr (18).
 • Verksamheten på varuhuset Steen & Ström i Oslo har avyttrats.

Perioden 1 september 2009 – 31 maj 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 296 Mkr (2 394), en minskning med 4,1 procent, varav valutaeffekter påverkat med -0,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 0,9 procent.
 • Rörelseresultatet förbättrades med 127 Mkr och uppgick till 43 Mkr (-585 inkl. goodwill nedskrivning om 500 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 34 Mkr (-631).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 38 Mkr (-620), vilket motsvarar 0,24 kronor (-5,43) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72 Mkr (-109).
 • Verksamheten på varuhuset Steen & Ström i Oslo har avyttrats.
 • Bolaget har genomfört en riktad emission till Konsumentföreningen Stockholm och en företrädesemission till existerande aktieägare uppgående till ca 315 Mkr före emissionskostnader.
 • Styrelsen i RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att behålla koncernens verksamhet på NK Stockholm och NK Göteborg som ingår i affärsområdet Varuhus.
 • Bolaget har genom nya kreditavtal säkrat den långsiktiga finansieringen.