Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2010 – 31 maj 2011

Tredje kvartalet, 1 mars 2011 – 31 maj 2011

 •    Nettoomsättningen uppgick till 675 Mkr (731), en minskning med 7,6 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med -1,1 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 6,4 procent.
 •    Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431 Mkr brutto, 368 Mkr netto efter uppskjuten skatt.
 •    Särskilda avsättningar har gjorts avseende inkuransrisk i lager med 58 Mkr och för osäkra fordringar med 14 Mkr.
 •    Rörelseresultatet försämrades med 108 Mkr och uppgick till -102 Mkr (6) exklusive genomförd nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr
 •    Resultatet före skatt uppgick till -105 Mkr (4) exklusive genomförd nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr. Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat kvartalet positivt med 3 Mkr (3).
 •    Resultatet efter skatt uppgick till -452 Mkr (16), vilket motsvarar -2,73 kronor (0,10) per aktie. Resultatet inkluderar 368 Mkr i nedskrivning av goodwill och varumärke i JC.
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 Mkr (-12).

Perioden 1 september 2010 – 31 maj 2011

 •    Nettoomsättningen uppgick till 2 235 Mkr (2 296), en minskning med 2,7 procent, varav avyttringen av verksamheten på Steen & Ström har påverkat med -3,0 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker ökade med 0,1 procent.
 •    Nedskrivning av goodwill och varumärke har skett i JC med 431 Mkr brutto, 368 Mkr netto efter uppskjuten skatt.
 •    Särskilda avsättningar har gjorts avseende inkuransrisk i lager med 58 Mkr och för osäkra fordringar med 14 Mkr.
 •    Rörelseresultatet försämrades med 87 Mkr, exklusive genomförd nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr, och uppgick till -44 Mkr (43).
 •    Resultatet före skatt uppgick till -72 Mkr (34), exklusive genomförd nedskrivning av goodwill och varumärke om 431 Mkr. Finansnettot påverkades negativt av orealiserat resultat på terminskontrakt med 5 Mkr. Föregående år var motsvarande post positiv med 9 Mkr.
 •    Resultatet efter skatt uppgick till -428 Mkr (38), vilket motsvarar -2,58 kronor (0,24) per aktie. Resultatet inkluderar 368 Mkr i nedskrivning av goodwill och varumärke i JC.
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -67 Mkr (72).