Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2011 – 30 nov 2011

Första kvartalet, 1 september 2011 – 30 november 2011 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 754 Mkr (787), en minskning med 4,3 procent. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 3,7 procent.
  • Rörelseresultatet, exklusive JC’s verksamhet i Norge försämrades med 28 Mkr och uppgick till 24 Mkr (52).
  • JC’s verksamhet i Norge, som är under avveckling, har påverkat resultatet med -39 Mkr (-5). I resultatet ligger en avsättning om 33 Mkr för strukturkostnader i samband med avvecklingen. Därutöver förväntas de kommande två kvartalen sammanlagt att belastas med löpande driftsförluster på cirka 20 Mkr för att slutföra avvecklingen.
  • Resultatet före skatt uppgick till -18 Mkr (41). Exklusive JC i Norge var resultatet före skatt 21 Mkr (46). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet positivt med 6 Mkr (2).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -28 Mkr (34), vilket motsvarar -0,17 kronor (0,20) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16 Mkr (-35).