Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 sep 2012 – 30 nov 2012

Första kvartalet, 1 september 2012 – 30 november 2012 i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 668 Mkr (754), en minskning med 11,4 procent. I föregående års kvartal 1 ingick försäljning från nu nedlagd verksamhet i Norge och Danmark med totalt 37 Mkr. Omsättningen i jämförbara egna butiker minskade med 4,8 procent under kvartalet.  
  • Rörelseresultatet förbättrades med 14 Mkr och uppgick till -1 Mkr (-15). I föregående års resultat för kvartal 1 belastades resultatet med -39 Mkr resp. -4 Mkr av de sedermera under föregående verksamhetsår nedlagda verksamheterna i Norge (JC) samt Danmark (Varuhus).
  • Resultatet före skatt uppgick till -11 Mkr (-18). Orealiserat resultat på terminskontrakt har påverkat resultatet med 3 Mkr (6).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -11 Mkr (-28), vilket motsvarar -0,06 kronor (-0,17) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -57 Mkr (-16).