Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2013 – 31 maj 2014

TREDJE KVARTALET, 1 MARS 2014 – 31 MAJ 2014 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen uppgick till 442 Mkr (609, inklusive avyttrad verksamhet (JC)).
 • Nedskrivning av goodwill har skett i Brothers & Sisters med 151 Mkr.
 • Rörelseresultatet, exklusive genomförd nedskrivning av goodwill, uppgick till -15 Mkr (-27). I föregående års rörelseresultat ingår JC med ett resultat om -8 Mkr.
 • Resultatet före skatt, exklusive genomförd nedskrivning av goodwill, uppgick till -18 Mkr (-30).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -169 Mkr (-30), vilket motsvarar -4,99 kronor (-2,99) per aktie. Resultatet inkluderar 151 Mkr i nedskrivning efter skatt av goodwill i Brothers & Sisters.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -22 Mkr (-44).
 • 2 nya butiker har tillkommit under kvartalet, båda franchisebutiker för Polarn O. Pyret, en i England och en i Estland.

PERIODEN, 1 SEPTEMBER 2013 – 31 MAJ 2014 I SAMMANDRAG

 • Per 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. I första kvartalet innevarande år uppgick JC:s försäljning till 111 Mkr och rörelseresultatet till -6 Mkr. I föregående års 9-månadersperiod uppgick JC:s nettoomsättning till 509 Mkr och rörelseresultatet till -318 Mkr, varav -260 Mkr avsåg nedskrivning av varumärke i kvartal 2.
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 538 Mkr (1 978 – inklusive avyttrad verksamhet).
 • Nedskrivning av goodwill har skett i Brothers & Sisters med 151 Mkr.
 • Rörelseresultatet, exklusive genomförd nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters, uppgick till -4 Mkr (-55).
 • Resultatet före skatt inklusive avyttrad verksamhet uppgick till -13 Mkr (-81), exklusive årets genomförda nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters om 151 Mkr, samt föregående års nedskrivning av varumärke i JC (260 Mkr). Motsvarande resultat före skatt exklusive avyttrad verksamhet uppgick till -7 Mkr (-23).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -165 Mkr (-341), vilket motsvarar -4,86 kronor (-85,77) per aktie. Resultatet inkluderar årets genomförda nedskrivning av goodwill i Brothers & Sisters om 151 Mkr samt föregående års nedskrivning om 203 Mkr efter skatt av varumärke i JC.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0 Mkr (-85).
 • Utöver det övertagande av 24 butiker som skett i Norge i samband med förvärvet av Master Franchisetagaren WAM AS har 3 nya butiker (Polarn O. Pyret) öppnats under perioden, varav en egen (Sverige) och två franchisebutiker (England samt Estland).
 • Under kvartal 1 ingick Polarn O. Pyret avtal om förvärv av 100% av aktierna i WAM AS i Norge. Wam AS var master franchisetagare till Polarn O. Pyret. Tillträdet skedde 2 januari 2014.