Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 30 november 2014

RNB RETAIL AND BRANDS trend med vinstförbättringar fortsätter – för första kvartalet 2014/15 redovisar RNB ett positivt rörelseresultat om 23 Mkr, en förbättring med hela 14 Mkr mot föregående år. Första kvartalet 2014/15 är bolagets tredje kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden, där dessutom samtliga koncept redovisar bättre utveckling än marknaden.

FÖRSTA KVARTALET, 1 SEPTEMBER 2014 – 30 NOVEMBER 2014 I SAMMANDRAG

  • Försäljningen i jämförbara butiker ökade under kvartalet med +4,5%, att jämföras mot marknadens minskning om -2,2% (HUI).
  • Nettoomsättningen uppgick till 509 Mkr (595, inklusive avyttrad verksamhet (JC)).
  • Rörelseresultatet uppgick till 23 Mkr (9, inklusive avyttrad verksamhet (JC)).
  • Rörelseresultatet för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 14 Mkr (3).
  • Resultatet före skatt uppgick till 22 Mkr (7, inklusive avyttrad verksamhet (JC)).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 22 Mkr (6, inklusive avyttrad verksamhet (JC)), vilket motsvarar 0,65 kronor (0,19) per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6 Mkr (-14).
  • Under kvartalet har tre stycken nya butiker öppnats, samtliga i Polarn O. Pyrets norska verksamhet. Samtidigt har totalt fem butiker avvecklats, tre stycken i Polarn O. Pyret Sverige, och två stycken i Brothers Sverige.
  • Efter kvartalets utgång har RNB ingått avtal om möjlighet till förlängning av del av rörelsefinansieringen från bolagets huvudägare, Konsumentföreningen Stockholm (200 Mkr). Avtalet medför en möjlighet att förlänga finansieringen med ett år, från 2016 till 2017.
  • Per 1 november 2013 ingick RNB avtal om att avyttra dotterbolaget JC till Denim Island AB. I första kvartalet 2013/2014 uppgick JC:s försäljning till 111 Mkr och rörelseresultatet till -6 Mkr.