Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2014 – 31 maj 2015

Koncernens utveckling 2014/2015

RNB RETAIL AND BRANDS positiva trend med vinstförbättringar fortsätter. För tredje kvartalet 2014/2015 redovisar RNB ett rörelseresultat om -4 Mkr, en förbättring med 11 Mkr (exklusive nedskrivning) mot föregående år. Tredje kvartalet 2014/2015 är bolagets femte kvartal i följd med bättre försäljning än marknaden. Försäljningsökningen under kvartalet för de tre konceptens jämförbara butiker uppgick till mellan 5 och 10 procent och totalt för koncernen 8,8 procent.

Tredje kvartalet, 1 mars 2015 – 31 maj 2015 i sammandrag

 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade under kvartalet med 8,8 procent, att jämföras mot marknadens minskning om 2,8 procent (HUI).

 • Nettoomsättningen uppgick till 485 Mkr (442).

 • Rörelseresultatet uppgick till -4 Mkr (-166, inklusive nedskrivningen av goodwill på 151).

 • Resultatet före skatt uppgick till -8 Mkr (-169).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -8 Mkr (-169), vilket motsvarar -0,25 kronor (-4,99) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 40 Mkr (-22).

 • Nya butiker etablerade i Karlstad och på Värmdö.

Perioden, 1 september 2014 – 31 maj 2015 i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 573 Mkr (1 538, inklusive avyttrad verksamhet, JC).

 • Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr (-154, inklusive avyttrad verksamhet, JC), motsvarande en rörelsemarginal om 2,3 procent (-10,0).

 • Rörelseresultatet för den senaste 12-månadersperioden uppgår till 40 Mkr.

 • Resultatet före skatt uppgick till 36 Mkr (-164, inklusive avyttrad verksamhet, JC).

 • Resultatet efter skatt uppgick till 36 Mkr (-165, inklusive avyttrad verksamhet JC), vilket motsvarar 1,07 kronor (-4,86) per aktie.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 87 Mkr (1).

 • Under kvartal två ingick RNB avtal om möjlighet till förlängning av del av rörelsefinansieringen (200 Mkr) från bolagets huvudägare, Konsumentföreningen Stockholm. Avtalet medför en möjlighet att förlänga finansieringen med ett år, från 2016 till 2017.