Skip to content

Delårsrapport för perioden 1 september 2018 – 30 november 2018

Ökad försäljning för RNB

RNBs försäljning ökade i första kvartalet. Trenden från förra kvartalet fortsatte i innevarande kvartal med en bättre försäljningsutveckling än den övriga kläd- och modehandeln i Sverige. Även försäljningen i övriga länder ökade under kvartalet. Tillväxten i e-handeln var kraftig med en ökning på mer än 60% i kvartalet. Affärsområdenas underliggande trender fortsatte i kvartalet och omställningsarbetet fortgår i ett högt tempo. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 36 Mkr (40).

FÖRSTA KVARTALET, 1 SEPTEMBER 2018 – 30 NOVEBER 2018 I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen ökade till 600 Mkr (583).
  • Jämförbar försäljning i alla länder för koncernen ökade med 2,8 procent.
  • Försäljningen i jämförbara enheter i Sverige ökade med 2,4 procent, vilket var bättre än marknadens nedgång om -3,7 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 36 Mkr (40).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26 Mkr (45).
  • Resultat per aktie var 0,77 kronor (1,34).  
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 47 Mkr (62).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Polarn O. Pyret vann kategorin Årets Inredningskoncept på Habit Modegalan 2018.
  • I november offentliggjordes att styrelsen hade beslutat att föreslå årsstämman att uppdra åt styrelsen att genomföra en omstrukturering av koncernen. Syftet är att synliggöra och skapa aktieägarvärden. Detta föreslås genomföras genom att förändra koncernmoderbolagets huvudinriktning från att skapa synergier med ambitionen att bredda plattformen till att självständiggöra bolagen och minimera gruppstrukturen.