Skip to content

Extra bolagsstämma

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) höll på måndagen den 12 augusti 2019 en extra bolagsstämma på Drottninggatan 33 i Stockholm under ordförandeskap av advokat Henric Levin.

Ändring av bolagsordning 

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens §4 till följande lydelse: Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

Minskning av aktiekapital

Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att dels minska bolagets aktiekapital till 10 173 653 kronor dels att minskningsbeloppet uppgående till 193 299 403 kronor avsätts till fond i fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna.

Minskningen av aktiekapitalet innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde till 30 öre.

Samtliga av stämmans beslut fattades enhälligt.