Skip to content

Extra bolagsstämma har hållits i Coala-Life Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Coala-Life Group AB (publ) (”Bolaget”) idag den 14 mars 2022 fattades nedanstående beslut i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till extra bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslag avseende införande av incitamentsprogram som har hållits tillgängliga på Bolagets webbplats www.coalalife.com.

Extra bolagsstämman beslutade om

  • bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag
  • införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter innefattande riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag
  • införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med valberedningens förslag.

Incitamentsprogrammen kommer tillsammans medföra en maximal potentiell utspädning om nio (9) procent baserat på aktiekapitalet och det totala antalet aktier och röster efter genomförande av den fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor som Bolaget avser genomföra i enlighet med vad som offentliggjordes genom Bolagets pressmeddelande den 23 februari 2022.