Skip to content

Vd har ordet

Dan Pitulia vd Coala
Vi har under kvartalet lyckats föra över samtliga anslutna patienter i USA så att de idag monitoreras med den utökade tjänsten. Det innebär också att vår intäkt per patient fortsätter stiga.

Coala Lifes huvudsakliga fokus är USA-marknaden med över 120 miljoner amerikaner drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som patient för Remote Patient Monitoring (RPM) krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, något nästan halva den amerikanska befolkningen har. Coala Life erbjuder patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerat prediktivt beslutsstöd som med hjälp av algoritmer skapar förutsättningar att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp. Vårt strategiska mål är att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljontals patienter som är drabbade av kroniska eller akuta kardiovaskulära och andra sjukdomar.

Vårt fokus är Managed RPM i USA där vi erbjuder en fullservicetjänst för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Vi kommunicerade i december vår satsning på den utökade tjänst som ger klinikerna ett robust underlag i form av patientdata. Det gångna kvartalet har präglats av arbetet med att teckna nya avtal med klinikerna, flytta över patienterna och börja tillämpa den utökade tjänsten. Arbetet har varit framgångsrikt och idag är modellen fullt genomförd så att samtliga anslutna patienter i USA monitoreras med den utökade tjänsten.

Vi har höga förväntningar på vår framtida utveckling. I oktober började vi månatligen rapportera våra siffror över antalet anslutna patienter och över intäkterna, mätt som årsintäkter. Vi rapporterade då, för september månad 2022, 2 600 patienter och 2,7 MUSD. För mars månad 2023 var dessa siffror 3 700 patienter och 4,8 MUSD. Räknat från september 2022 till mars 2023 har vi nått en kumulativ omsättningstillväxt om 10% i månaden och räknat från mars 2022 så är den 23%.

Ökningen i patientintäkter i och med den utökade tjänsten är således mycket god. Även i beaktande att vi behövt förstärka organisationen för att kunna leverera ligger vi idag väl i linje med vårt finansiella mål: att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med positivt rörelseresultat och bibehållen bruttomarginal på över 80%. Under slutet av 2022 hade vi höga kostnader av engångskaraktär för främst regulatoriska frågor men också för vårt expanderade erbjudande i USA. Vi har under det gångna kvartalet lyckats sänka kostnaderna så att de minskar med 20% per såld krona från Q2 2023, i enlighet med målet som presenterades den 22 november 2022.

USA är Coala Lifes absoluta fokusmarknad men det är glädjande att se att förutsättningarna förbättrats i Sverige och även i andra länder. På den amerikanska marknaden hanterar vi ett antal olika mätinstrument i vår RPM. Där är Coala Heart Monitor en viktig del i mixen men utanför USA arbetar vi enbart med Coala Heart Monitor. I Sverige börjar försäljningen ta fart. Vi fick i april i 2022 ett formellt svenskt godkännande när det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) rekommenderade användning av Coala Heart Monitor i den svenska vården för patienter med symtom på förmaksflimmer, ett godkännande som är viktigt för regionernas framtida upphandlingar.

Vi har i början av 2023 vunnit en upphandling på Nya Zeeland tillsammans med en partner, där den nationella sjukvårdsmyndigheten har valt Coala Heart Monitor för distansövervakning av patienter. Tillämpningen är fokuserad på områden utanför städerna i detta glest befolkade land. Coala Heart Monitors förmåga att enkelt leverera ett högklassigt EKG för avläsning i mobila läkarstationer eller på lokala vårdcentraler var avgörande. Även beaktat att vi jobbar genom en lokal distributör så är bruttomarginalen väl över 80%. Vi arbetar för närvarande med att se till att användningen kommer igång på ett sätt som kan möjliggöra att kontraktet utfaller på bästa sätt.

I inledningen av 2023 fick Coala Heart Monitor ännu en viktig validering för diagnostisk precision jämfört med referensstandard 12-avlednings-EKG för att diagnostisera förmakstakyarytmi (ATA) och förmaksflimmer (AF). Studien visar tydligt att kvaliteten på vår hjärtmonitor är i paritet med den som används i en klinisk miljö.

Jag är mycket glad över att vår tjänst har haft ett starkt genomslag i marknaden och att vi levererar i linje med våra mål. Jag är också glad över att vi i den nyligen genomförda nyemissionen fick ett gott stöd från speciellt de största ägarna. Som en av investerarna i 20 North Street och genom investeringar där, utökade jag i emissionen mitt direkta och indirekta ägande i Coala Life Group med 8 MSEK till att motsvara totalt ca 7,5% av bolagets aktier. Då mitt enskilt ägda aktieinnehav är lägre tycker jag att det är viktigt att samtliga investerare ser att jag hängivet på olika sätt investerat över 20 MSEK genom åren som på detta sätt gagnat bolaget.

Sammantaget har vi under 2022 fått tillväxten i vår amerikanska affär på plats och ligger väl i linje med våra målsättningar. Den utökade tjänsten i USA har under kvartalet skapat väsentligt högre intäkter per patient. Genom den nyligen genomförda kapitalanskaffningen kan vi oförtrutet fortsätta vår marknadsbearbetning i USA inom managed RPM. Vi undersöker även factoringlösningar för att finansiera de snabbt växande kundfordringarna. Jag ser fram emot att hålla er informerade om vår fortsatta resa.

Dan Pitulia, Vd och Koncernchef
Maj 2023

Vd-ord ovan återfinns i Coala Lifes senaste årsredovisning. För mer information om Coala Lifes verksamhet och senaste kvartalet se fullständig kvartalsrapport.

Läs hela delårsrapporten här