Skip to content

VD har ordet

Dan Pitulia vd Coala

Efter ett händelserikt kvartal har vi nu kommit ännu längre i uppbyggnaden av det som ska bli en lönsam affär på den amerikanska marknaden. Intresset för Coala Lifes Managed RPM har varit gott och 10 nya kliniker anslöts under kvartalet. Coala Heart Monitor erhöll efter perioden ytterligare ett FDA 510k-godkännande, för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm, och fick dessutom ett viktigt erkännande i Sverige då det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) rekommenderade användning av Coala Heart Monitor i den svenska vården för patienter med symtom på förmaksflimmer. Under kvartalet har vi ytterligare utvecklat vår produktplattform, intensifierat försäljningsinsatserna i USA samt förberett den företrädesemission som slutfördes efter periodens utgång och som tillför Coala Life cirka 150 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

Coala Heart Monitor erhöll efter perioden ytterligare ett FDA 510k-godkännande, för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm.

Uppbyggnaden av vår egen säljstyrka i USA går snabbt och har givit resultat under kvartalet. I slutet av 2021 lanserade vi en fullservicetjänst för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö, Remote Patient Monitoring (RPM), i USA och totalt 10 nya avtal med kliniker har tecknats under kvartalet. Efter perioden, när detta skrivs, har vi tecknat ytterligare tre nya avtal. Målet är att vi vid utgången av 2024 ska ha 50 kliniker i USA anslutna. När full patientanslutning successivt uppnåtts över 12 månader förväntas dessa kliniker i snitt generera USD 1,0 miljoner vardera på årsbasis för Coala Life. Redan under det första kvartalet taktar dessa nya konton med en sammanlagd årlig försäljning på över 10 miljoner kronor.

Vårt finansiella mål, att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med positivt rörelseresultat och bibehållen bruttomarginal på över 80%, kvarstår. Det är visserligen tidigt, men det är glädjande att konstatera att vi så här långt har levererat enligt plan för att dessa mål ska kunna uppnås.

I februari publicerade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) sin hälsoekonomiska bedömning som visar på kostnadseffektivitet vid användning av Coala Heart Monitor Pro för utredning och diagnostisering av förmaksflimmer i primärvården. Resultatet visar att Coala Heart Monitor Pro kan ge större nytta till en lägre kostnad än alternativen. Flera studier pågår även på andra marknader, bland annat i Japan, där resultaten av en större pågående klinisk studie förväntas bli publicerad senare i år.

Efter kvartalet, i mitten av april, kom så det medicintekniska produktrådets (MTP) rekommendation om användning av Coala Heart Monitor inom alla svenska sjukvårdsregioner för utredning av patienter som söker med symtom på misstänkt förmaksflimmer. Rekommendationen är baserad på en sammantagen bedömning av klinisk relevans, kostnadseffektivitet och datasäkerhet.

Coala Heart Monitor erhöll i april FDA 510k-godkännande för lungauskultation och ny EKG-analysalgoritm. Den nya funktionaliteten tillgängliggörs omedelbart till existerande och nya användare. Coala Heart Monitor har även tidigare använts i USA för att lyssna på patienters lungor på distans med stöd av FDAs tillfälliga regelverk som tillämpats under Covid-19. Med det permanenta FDAgodkännandet öppnas möjligheten för vårdgivare att nyttja vårt system för att övervaka patienter med kronisk lungsjukdom (KOL). Förskrivningen av Coala Heart Monitor för dessa patienter omfattas såsom tidigare av ersättningskoder för RPM. Kring 15 miljoner amerikaner, främst kvinnor, är drabbade av KOL vilket är ungefär dubbelt så många jämfört med de som är drabbade av förmaksflimmer.

Vårt huvudsakliga fokus ligger på USA-marknaden med över 120 miljoner amerikaner drabbade av kroniska kardiovaskulära sjukdomar. För att kvalificeras som RPM-patient krävs att man har en akut eller kronisk sjukdom, något nästan halva den amerikanska befolkningen har. Genom att Coala Heart Monitor är godkänt av FDA och fungerar i de amerikanska ersättningssystemen för RPM har vi ett unikt slagläge för hjärtat.

I USA ser vi dessutom kompletterande möjligheter att snabbare bygga omsättning och närvaro då klinikerna i allt högre grad önskar att distansövervakningen av patienter sköts av externa bolag. Denna affärsmodell ger oss förutsättningar för bättre marginaler där vi kan sköta patientmonitoreringen, ha löpande patientkontakt och säkerställa att monitoreringen utförs korrekt och regelbundet. Monitoreringscentret kommer följa patienter 24/7 och rapportera avvikelser direkt till vårdgivaren. Vi kommer också kunna ombesörja administrationen och fakturering till försäkringssystemet så att klinikerna helt kan fokusera på sin kärnverksamhet. När vi släpper denna rapport harvi kontrakterat 30 kliniska personer. Vi kommer underåret återkomma med mer information om hur vi utvecklar denna affär.Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller den tekniska vidareutvecklingen och finslipningen av vårasystem. Det arbetet förstärktes ytterligare i januari genomrekryteringen av vår VP R&D Johan Eckerdal som började i mars. Johan har över 20 års erfarenhet som utvecklingschef, projektledare och utvecklare av kardiovaskulära medicintekniska produkter. Bland annat från St Jude Medical och de senaste fem åren som CTO på Zenicor Medical Systems. Johan Eckerdal har förutom en lång karriär inom medicintekniska produkter inom området kardiologi, under de senaste åren drivit fram nya tekniska lösningar inom området fjärrarytmidetektion och är därför unikt kvalificerad att leda vår FoU-utveckling.

Vi har mött ett starkt genomslag i marknaden och ligger väl i linje med våra målsättningar. Genom kapitalanskaffningen har vi säkerställt vår intensifierade marknadsbearbetning i USA, där vi också ser fler intressanta möjligheter. Vi kommer parallellt med vår organiska tillväxt att löpande utvärdera förvärvsmöjligheter för att öka takten. Jag ser fram emot att hålla er informerade om vår fortsatta resa.

Dan Pitulia, vd och koncernchef, Coala Life AB

Vd-ord ovan återfinns i Coala Lifes senaste kvartalsrapport. För mer information om Coala Lifes verksamhet och senaste kvartalet se fullständig kvartalsrapport.

Läs hela kvartalsrapporten här