Skip to content

Vd har ordet

Dan Pitulia vd Coala

Coala Lifes fokus är USA-marknaden för distansövervakning av patienter i hemmiljö (RPM, Remote Patient Monitoring), där vi erbjuder en fullservicetjänst – Managed RPM. Vår tjänst ger patienter och sjukvården lösningar för icke-invasiv och patientcentrerat indikativt beslutsstöd som med hjälp av algoritmer skapar förutsättningar att kunna förutspå hjärt- och lungsjukdomar och därmed bidra till att undvika sjukdomsförlopp. Vårt strategiska mål är att radikalt förbättra livskvaliteten och det kliniska utfallet för de miljontals patienter som är drabbade av kroniska eller akuta kardiovaskulära och andra sjukdomar.

Vi verkar på en marknad i stark tillväxt. Enligt det globala hälsovårdskonsultföretaget Medi-Tech Insight kommer den totala amerikanska marknaden för fjärrövervakning av patienter (RPM) nå över 18 miljarder dollar 2026 med en årlig tillväxttakt på 25%. Coala Life är väl positionerat för att ta del i den tillväxten och vi har höga förväntningar på vår framtida utveckling.

Vår omsättningstillväxt har varit god i synnerhet sedan vår verksamhet i USA kom igång på allvar våren 2022. Omsättningen under tredje kvartalet var 14,1 MSEK jämfört med 5,0 MSEK samma period förra året. Omsättningen januari t o m september uppgick till 39,8 MSEK (7,5 MSEK förra året). Bruttomarginalen var fortsatt hög och hamnade på 85% för perioden (83%).

Vår utökade satsning på den amerikanska marknaden har krävt en professionell organisation som är kapabel både när det gäller att attrahera nya kliniker i försäljningsarbetet och att leverera den uppföljning, rapportering och assistans som krävs i patientövervakningen. Det har inneburit en väsentlig ökning av organisationen och medelantalet heltidsanställda och konsulter var under perioden 89 (39), vilket har medfört att vi ännu inte nått ett förbättrat rörelseresultat som för det tredje kvartalet uppgick till -32,3 MSEK (-28,2 MSEK). Bolaget initierade därför ett kostnadsbesparingsprogram i september för att sänka bolagets totala kostnader med 30%. Effekten av de åtgärder vi hittills vidtagit kommer att minska kostnaderna gradvis och programmet förväntas vara fullt genomfört i januari 2024. Ytterligare effektiviseringar har nu identifierats med besparingar på drygt 5 MSEK på årsbasis och ger full effekt i Q1 2024.

Sedan oktober 2022 rapporterar vi månatligen våra siffror över antalet anslutna patienter och de preliminära intäkterna, mätt som årsintäkter. I Q2 så redovisade vi 4 000 patienter anslutna och en årstakt på 5.6 MUSD. Under Q3 ökade antalet patienter till 4 400 medan årstakten minskade till 5.1 MSUD. Intäkterna beror i hög grad på att patienter följer sina mätningar, så att de blir faktureringsbara/godkända i försäkringssystemet.

Siffrorna för oktober är 4 400 och 4.6 MUSD, sedan en mellanstor klinik med stor andel icke faktureringsbara patienter avslutats. En skärpning av rutiner som innebär tuffare krav på efterlevnad har nu införts.

Under det tredje kvartalet har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra bolagets likviditet som varit hårt ansträngd på grund av den eftersläpning i intäkterna som de långa betalningstiderna medför. I samband med det har vi genomfört ytterligare en genomlysning av hur avtalen med våra anslutna kliniker efterlevs. I det arbetet har vi identifierat ett fåtal kliniker som inte levt upp till de regulatoriska förutsättningarna och därmed ingen ersättning från försäkringssystemen kommer att utbetalas. Vi har åtgärdat det och säger upp avtalen med 6 kliniker. En viktig förutsättning för Coala Lifes fortsatta framgång är att säkerställa att vårt patientunderlag har god följsamhet till läkarnas rekommendationer. Brister detta kan vi inte säkerställa fullgod ersättning från ersättningssystemen. En striktare process för urval av kliniker och patienter förväntas leda till förbättrad effekt av säljinsatserna.

Ersättningssytemet Medicare beslutade under Q3 att utöka ersättningen för distansmonitorering genom möjligheten att debitera en ersättningskod tre gånger mot tidigare två om aktiviteten motiverar detta. Detta kommer få ett positivt genomslag under slutet av 2023.

USA är Coala Lifes absoluta fokusmarknad men våra förutsättningar fortsätter att förbättras i Sverige och även i andra länder. På den amerikanska marknaden hanterar vi ett antal olika mätinstrument i vår RPM. Där är Coala Heart Monitor en viktig del i mixen men utanför USA arbetar vi enbart med Coala Heart Monitor. I Sverige har intresset för Coala Heart Monitor och även försäljningen börjat ta fart. Förutom Region Stockholms satsning på digital hemmonitorering där Coala Life är en av tre utvalda samarbetspartner i pilotprojekten, har en av Sveriges största primärvårdsaktörer beslutat initiera tre pilotprojekt med Coala Heart Monitor.

Jag vill också nämna att vi under sensommaren nådde två viktiga regulatoriska mål som är viktiga för vår fortsatta tillväxt. Dels erhöll vi ISO-godkännande enligt den nya standarden för ISO 27001:2022 vilket visar att våra processer för informationssäkerhet möter kraven i denna högsta erkända standard, och dels blev Coala Heart Monitor, certifierad som klass IIa medicinteknisk produkt i enlighet med den nya europeiska förordningen för medicintekniska produkter 2017/745 (MDR). I en bransch med ännu striktare regulatoriska krav och en stor ökning av databrott är detta essentiellt för framtiden.

Omsättningstillväxten i Coala Life innebär att vårt rörelsekapital, på grund av de långa betalningsvillkoren, i växande omfattning ligger bundet i kundfordringar. Med en betalningstid som ligger på närmare tre månader upplever bolaget stora påfrestningar på likviditeten. Vårt factoringavtal med Aros Kapital har till viss del minskat påfrestningen på vår ansträngda likviditet, men inte i tillräcklig omfattning. För att ytterligare minska belastningen på vår likviditet genomfördes i juli en riktad nyemission som tillförde bolaget 17 MSEK före transaktionskostnader. Vi upptog i september ett brygglån om 5 MSEK för att säkra en kortsiktig svacka i likviditeten. Mot bakgrund av Coala Lifes förväntade fortsatta tillväxt och de långa ledtider för betalningar som fortfarande kvarstår, krävs ytterligare förstärkning av bolagets likviditet. Därför har styrelsen beslutat, givet godkännande av en extra bolagsstämma den 22 December 2023, att genomföra en företrädesemission på totalt 75,4 Msek som garanterats till 75% och bedöms tillföra bolaget 66,7 Msek netto.

Vi ser goda förutsättningar att återta vår tidigare ökningstakt när det gäller våra patientintäkter. En striktare process för urval av kliniker och patienter förväntas leda till förbättrad effekt av säljinsatserna. I besparingsprogrammet kommer de fasta försäljningskostnaderna halveras genom en omläggning mot prestationsbaserad ersättning där externa parter engageras i större utsträckning. Det senare har redan visat sig fungera väl och kommer därför att utökas ytterligare.

Vår tjänst har haft ett starkt genomslag i marknaden och trots ett tufft tredje kvartal med kortsiktiga avvikelser ser vi sammantaget fortfarande positivt på att kunna leverera en fortsatt god tillväxt och vända till ett positivt rörelseresultat i andra halvan av 2024 med en bibehållen bruttomarginal på över 80%. Reviderade och långsiktiga mål kommer att presenteras under andra halvan av 2024. Nu fokuserar vi på att nå lönsamhet och kassaflödespositivitet och att fortsätta vår marknadsbearbetning i USA inom managed RPM och att välja kliniker och patienter med ännu större omsorg.

Jag ser fram emot att hålla er informerade om vår fortsatta resa.

Dan Pitulia, Vd och Koncernchef
November, 2023

Vd-ord ovan återfinns i Coala Lifes senaste årsredovisning/rapport. För mer information om Coala Lifes verksamhet och senaste kvartalet se fullständig kvartalsrapport.

Läs hela delårsrapporten här