Skip to content

VD har ordet

Dan Pitulia vd Coala


Vårt arbete med att bygga en lönsam affär inom Managed RPM på den snabbt växande amerikanska marknaden har fortsatt stärkts under perioden och en tydlig efterfrågan på våra lösningar visar att vi är på rätt väg.

”En tydlig efterfrågan på våra lösningar visar att vi är på rätt väg.

Vårt arbete med att bygga en lönsam affär inom Managed RPM på den snabbt växande amerikanska marknaden har fortsatt stärkts under perioden och en tydlig efterfrågan på våra lösningar visar att vi är på rätt väg.

Coala Lifes huvudsakliga fokus är den amerikanska marknaden. I USA lider mer än hälften av den vuxna befolkningen av en eller flera kroniska sjukdomar vilket kvalificerar dem som patienter för subventionerad distan- sövervakning, Remote Patient Monitoring (RPM). Avgränsat till de som lider av kroniska kardiovaskulära sjukdomar så finns idag över 120 miljoner amerikaner och antalet förvän- tas öka kommande åren.

Det har nu förflutit knappt ett år sedan vi lanserade vår satsning på Managed RPM i USA som en fullservicetjänst som drivs under namnet Qorum Partners, för distansövervakning av kroniskt sjuka patienter i hemmiljö. Tjänsten är dels molnbaserad och kan liknas vid en SaaS- modell där vi tecknar drifts- och övervakningsavtal på uppdrag av amerikanska vårdgivare som ersätts genom de nya regelverken för RPM. I mitten av det gångna kvartalet slutfördes sedan förvärvet av det amerikanska bolaget Vitrics, som även det är verksamt inom Managed RPM. Dessa båda lösningar har under kvartalet visat stark tillväxt vilket är väldigt betryggande.. De nyckeltal vi redovisar i denna rapport ligger väl i linje med vårt finansiella mål: att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med positivt rörelseresultat och bibehållen bruttomarginal på över 80%.

Vi har, framförallt under de senaste två kvartalen, lärt oss än mer om hur våra kunder, klinikerna, fungerar och vilka interna rutiner som styr deras vardag. Det gör att vi vet vad vi ska lösa för dem för att de och deras patienter ska komma igång och uthålligt använda vår plattform.

Det är också tydligt att klinikerna sinsemellan är ganska olika. Därför har vi ett stort fokus på att arbeta med en kundanpassad approach. I det arbetet kompletteras vår erfarna säljstyrka av det fyrtiotal kliniska personer vi kon- trakterat. Målet är alltid att få kunderna att uppleva att vi är deras partner och inte enbart en leverantör. När vi vunnit det förtroendet ser vi tydligt att användningen ta fart.
De nyckeltal vi hittills rapporterat är antalet patienter månadsvis och de löpande intäkter detta motsvarar på årsbasis. Per den sista september hade antalet patienter vuxit tlll 2 600, vilket motsvarar en nivå om 2,7 MUSD mätt som årligen återkommande intäkter. I slutet av oktober hade dessa tal ökat till 2 800 patienter motsvarande en årlig framtida omsättning om 3,2 MUSD.

Managed RPM innebär att klinikernas distansövervakning av patienter sköts av externa bolag. Denna form var utbredd redan innan Covid men pandemin fick användningen av Managed RPM att accelerera kraftigt. Vår affärsmodell för Managed RPM är densamma för både Qorum Partners
och Vitrics. Vi följer patienterna 24/7 och systemen flaggar för avvikelser som vi rapporterar direkt till vårdgivaren.

Vi ombesörjer också administration och fakturering till försäkringssystemet så att klinikerna helt kan fokusera på sin kärnverksamhet. Modellen skapar förutsättningar för starka marginaler där vi sköter patientmonitoreringen, har löpande patientkontakt och säkerställer att monitore- ringen utförs korrekt och regelbundet.

Synergierna mellan Qorum och det förvärvade Vitrics innebär dessutom att vi kan sköta merparten av vår RPM ifrån ett och samma center, vilket ytterligare bidrar till starka bruttomarginaler. Vi utvärderar därtill löpande andra möjligheter att anpassa och modifiera vår modell för att ytterligare öka effektiviteten. Jag kommer att kunna redogöra för detta löpande i vår kvartalsrapportering framåt.

Även i Sverige har vi sett att försäljningen börjar ta fart och även om den svenska modellen inte ger utrymme för samma affärsmodell som i USA så är det en viktig validering för Coala. Vi fick i april i år ett formellt godkän- nande när det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) rekommenderade användning av Coala Heart Monitor inom den svenska vården för patienter med symtom på förmaksflimmer. Vi ser nu att regioner börjar kräva MTP-rådets godkännande som ett skall-krav i upphand- lingssammanhang. I Sverige hade vi i slutet av perioden 1 800 patienter och privata konsumenter anslutna till Coala Heart Monitor.

Jag är mycket glad över att vår affär har haft ett starkt genomslag i marknaden och att vi levererar i linje med våra ambitiösa mål. Jag är också tacksam över att en grupp av våra större aktieägare ställt en lånefacilitet om 25 MSEK till bolagets förfogande för att säkerställa vårt rörelsekapi- talbehov. Genom att lånet kan konverteras till aktier visar det tydligt att våra ägare tror på vår långsiktiga tillväxtresa på den amerikanska marknaden. För vidare information, se separat pressrelease som publiceras i samband med denna rapport.

Sammantaget ligger vi väl i linje med våra ambitiösa målsättningar. Vår styrelse utvärderar kontinuerligt lösningar för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiella situation. Lånefaciliteten ger oss möjlighet att fortsätta vår framgångsrika marknadsbearbetning inom managed RPM i USA. Jag ser fram emot att hålla er informerade om vår fortsatta resa.

Dan Pitulia, vd och koncernchef, Coala Life AB
November 2022

Vd-ord ovan återfinns i Coala Lifes senaste kvartalsrapport. För mer information om Coala Lifes verksamhet och senaste kvartalet se fullständig kvartalsrapport.

Läs hela kvartalsrapporten här