Skip to content

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag den 19 december 2019 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 13 december 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 13 december 2019 under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller via e-mail: maia.lidbeck@retailandbrands.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 13 december 2019. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 33 912 176 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande.
 1. Val av ordförande vid stämman.
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 1. Godkännande av dagordningen.
 1. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 1. Anförande av verkställande direktören.
 1. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019.
 1. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 2. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 1. Ändring av bolagsordningen
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 1. Val av revisorer.
 1. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
 1. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
 1. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Årsstämman den 20 december 2018 beslutade om principer för utseende av valberedning m.m. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande 45,6 procent av kapital och röster i bolaget.

Valberedningen föreslår att Laszlo Kriss väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2018 – 31 augusti 2019, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Med anledning av valberedningens förslag under punkten 13 föreslår styrelsen att §6 i bolagsordningen ändras på så sätt att antalet styrelseledamöter ska vara lägst 3 och högst 6.

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 13, 14 och 15)

Valberedningen föreslår

 • att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter,
 • att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
 • att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 870 000 kr att fördelas med 426 000 kr till styrelsens ordförande och 222 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter.
 • att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
 • till ordinarie styrelseledamöter omval av Per Thunell, Michael Lemner och Joel Lindeman.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2019/2020.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilagt förslag.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 18)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för utseende av valberedning som framgår av bilagt förslag.

 

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 8 ovan, inklusive revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 33, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med senast den 28 november 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNBs styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse och förslaget till ny bolagsordning finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 28 november 2019.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i november 2019 Styrelsen