Skip to content

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 december 2018 klockan 17.00 på Drottninggatan 33, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 14 december 2018,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 17 december 2018 under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller via e-mail:
maia.lidbeck@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 14 december 2018. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 33 912 176 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Val av revisorer.

16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.

18. Beslut om uppdrag åt styrelsen att omstrukturera koncernen.

19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Årsstämman den 21 december 2017 beslutade om principer för utseende av valberedning m.m. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande 48,9 procent av kapital och röster i bolaget.
Valberedningen föreslår att Laszlo Kriss väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2017 – 31 augusti 2018, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 12, 13 och 14)
Valberedningen föreslår
– att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter,
– att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
– att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 361 250 kr att fördelas med 376 250 till styrelsens ordförande,
172 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter, med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga två ledamöter i revisionsutskottet,
– att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
– till ordinarie styrelseledamöter omval av Laszlo Kriss, Monika Elling, Michael Lemner, Joel Lindeman, Per Thunell och Sara Wimmercranz.

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2018/2019.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilagt förslag.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för utseende av valberedning som framgår av bilagt förslag.

Beslut om uppdrag åt styrelsen att omstrukturera koncernen (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman uppdrar åt styrelsen att genom separation och överföring av koncerngemensamma funktioner till dotterbolagen skapa självständiga rörelsedrivande dotterbolag. Förslaget innebär inte någon begränsning för styrelsen att i övrigt besluta i frågor rörande bolagets organisation eller förvaltningen av bolagets angelägenheter.

___________________________________________

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 8 ovan, inklusive revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 33, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med senast den 29 november 2018 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNBs styrelse samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 22 november 2018.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i november 2018

Styrelsen