Skip to content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COALA-LIFE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Coala-Life Group AB (publ), org.nr 556495-4682, kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022. Stämman kommer att hållas enbart genom poströstning (se nedan för mer information).

Styrelsen har, i enlighet med lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Coala-Life Group AB (publ) välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs måndagen den 30 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 19 maj 2022; samt

(ii) senast fredagen den 27 maj 2022 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ytterliga anvisningar kring detta finns nedan under rubriken ”Röstning via ombud”.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 19 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 23 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.coalalife.com. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Setterwalls Advokatbyrå AB tillhanda senast fredagen den 20 maj 2022. Formuläret kan skickas med post till Setterwalls Advokatbyrå AB, att: Anna Krantz, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till anna.krantz@setterwalls.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.coalalife.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
 12. Val av styrelseledamöter och revisor;
 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning;
 14. Beslut om att upphäva tillämpliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet;
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 17. Avslutande av stämman.

Valberedningens beslutsförslag

Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-13 i föreslagen dagordning.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå AB) föreslås som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället utser.

Punkt 10-12. Val och ersättning såvitt avser styrelsen och revisor

Styrelsen består för närvarande av följande fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Per Carendi (ordförande), Ebba Fåhraeus, Beverly Huss och Peter Troija. Beverly Huss har avböjt omval.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

Det föreslås att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bland nuvarande styrelseledamöter föreslås Per Carendi, Ebba Fåhraeus och Peter Troija för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Därtill föreslås nyval av Christian Jörgensen som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Per Carendi omväljs till styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.coalalife.com.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB föreslås väljas som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat bolaget att Leonard Daun kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nya principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning att gälla inför årsstämman 2023 och framåt, till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med ”de tre till röstetalet största aktieägarna” avses hädanefter även kända aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen, övergår rätten till den fjärde till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Den ledamot som har utsetts av den till röstetalet största aktieägaren ska utse ordföranden inom valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Styrelsens beslutsförslag

Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2, 4, 8 och 14-16 i föreslagen dagordning.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Setterwalls Advokatbyrå AB på uppdrag av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 4. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att ombud för bolagets största aktieägare (20 North Street CO AB) utses till person att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid dennes förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senast avslutade räkenskapsåret.

Punkt 14. Beslut om att upphäva tillämpliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs av bolagsstämman när bolaget var noterat på reglerad marknad. Till följd av listbyte till Nasdaq First North Growth Market finns inte längre något krav på sådana riktlinjer och styrelsen föreslår därför att tidigare antagna riktlinjer inte längre ska tillämpas.

Punkt 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet ska bolagets aktiekapital och antalet aktier och röster kunna ökas med ett belopp respektive antal motsvarande högst 15 procent av aktiekapitalet och antalet aktier/röster i bolaget per dagens datum.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra betalning med egna aktier och/eller aktierelaterade instrument dels i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamheter som bolaget kan komma att genomföra, dels för att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Kontantemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske för att finansiera köpeskilling (eller tilläggsköpeskilling) att erläggas kontant i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Kvittningsemissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske i samband med reglering av köpeskilling (eller tilläggsköpeskilling) med anledning av förvärv av företag eller verksamheter. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten vid emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid aktuell tidpunkt då finansiella instrument emitteras.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår ändring av bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). 4 § föreslås ändras från ”Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor” till ” Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 18 750 000 kronor och högst 75 000 000 kronor.”. 5 § föreslås ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000” till ”Antalet aktier ska vara lägst 75 000 000 och högst 300 000 000”.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 79 481 634 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast fredagen den 20 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast onsdagen den 25 maj 2022. Informationen kommer, från detta datum, även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.coalalife.com. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.coalalife.com.

_______

Stockholm i april 2022

Styrelsen