Skip to content

Kallelse till årsstämma i RNB

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 januari 2014 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 10 januari 2014,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 13 januari 2014 under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller per telefax 08-410 522 90 eller via e-mail: ann-charlotte.rudels@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 10 januari 2014, då sådan omregistrering måste vara verkställd.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 33 912 176 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15. Val av revisorer.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Årsstämman den 17 januari 2013 beslutade om principer för utseende av valberedning m.m. Valberedningens förslag nedan stöds av aktieägare representerande ca 46 procent av kapital och röster i bolaget.
Valberedningen föreslår att Laszlo Kriss väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 12, 13 och 14)
Valberedningen föreslår
– att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter,
– att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
– att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 275 000 kr att fördelas med 350 000 till styrelsens ordförande,
160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter, med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet,
– att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
– till ordinarie styrelseledamöter omval av Laszlo Kriss, Ann-Sofie Danielsson, Per Thunell, Ivar Fransson och Michael Lemner samt nyval av Monika Elling.

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Johan Eklund.

___________________________________________

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 8 ovan, inklusive revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Regeringsgatan 29, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med senast den 26 december 2013 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNB:s styrelse samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 19 december 2013.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i december 2013

Styrelsen