Skip to content

Kallelse till årsstämma i RNB

Kallelse                                                                                                                                                            

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 december 2015 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 11 december 2015,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 14 december 2015 under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller via e-mail:
ann-charlotte.rudels@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 11 december 2015. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Antal aktier och röster
I bolaget finns totalt 33 912 176 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2014 – 31 augusti 2015.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

15. Val av revisorer.

16. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

17. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Årsstämman den 18 december 2014 beslutade om principer för utseende av valberedning m.m. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande 54,55 procent av kapital och röster i bolaget.
Valberedningen föreslår att Laszlo Kriss väljs till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att en kontant utdelning om 0,25 kronor per aktie ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2014 – 31 augusti 2015, att avstämningsdag är måndagen den 21 december samt att till årsstämmans förfogande återstående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 12, 13 och 14)
Valberedningen föreslår
– att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter,
– att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
– att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 275 000 kr att fördelas med 350 000 till styrelsens ordförande,
160 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter, med 75 000 kr i särskilt arvode till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kr till envar av övriga 2 ledamöter i revisionsutskottet,
– att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
– till ordinarie styrelseledamöter omval av Laszlo Kriss, Per Thunell, Ivar Fransson, Michael Lemner och Monika Elling samt nyval av Sara Wimmercranz.

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2015/2016. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Johan Eklund.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilagt förslag.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för utseende av valberedning som framgår av bilagt förslag.

___________________________________________

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 8 ovan, inklusive revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Regeringsgatan 29, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med senast den 26 november 2015 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNB:s styrelse samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 19 november 2015.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i november 2015

Styrelsen