Skip to content

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämman 2020 tisdagen den 22 december 2020.

 

Med stöd av 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har Bolagets styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras utan närvaro av aktieägarna, ombud och utomstående som inte är aktieägare och att aktieägarna före årsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap 4 a § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).  

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken måndagen den 14 december 2020 och dels senast måndagen den 21 december 2020 anmäla sig genom avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning.

 

Poströstning
För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.rnb.se från och med den 1 december 2020. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), Box 161 42, 103 23 Stockholm eller med e-post till info@retailandbrands.se. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda antingen via post eller e-post senast den 21 december 2020.

 

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.rnb.se från och med den 1 december 2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas fullmaktsformuläret.

 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdag den 16 december 2020. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

 

Antal aktier och röster
I Bolaget finns totalt 101 736 528 aktier med en röst vardera.

 

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Ändring av bolagsordningen
12. Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antal revisorer och revisorssuppleanter.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
16. Val av revisorer.
17. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
18. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
19. Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut
 

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Årsstämman den 19 december 2019 beslutade om principer för utseende av valberedning m.m. Valberedningens förslag stöds av aktieägare representerande 52,87 procent av kapital och röster i Bolaget.
Valberedningen föreslår att Per Thunell väljs till ordförande vid stämman.

 

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september 2019 – 31 augusti 2020, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.  

 

Ändring av bolagsordningen (punkt 11)

Styrelsen föreslår att §1 (firman), §3 (verksamhetsföremålet), och §9 (kallelse) ändras med anledning av påpekande vid förra årsstämman (§1 och §3) och ändrad lagstiftning (§9). Vidare föreslås ändring av §4 (aktiekapitalsgränserna) med anledning av förslaget om minskning av aktiekapitalet i punkten 12 nedan på så sätt att Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

 

Minskning av aktiekapitalet (punkt 12)
I syfte bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande: Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 30 520 959 kr, ska minskas med 26 451 498 kr för avsättning till fond i fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 4 069 461 kr, fördelat på sammanlagt 101 736 528 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 26 öre från 30 öre till 4 öre.
Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 11 ovan.

 

Val av styrelseledamöter, arvoden mm (punkterna 13, 14 och 15)
Valberedningen föreslår
– att styrelsen ska bestå av 3 ledamöter,
– att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter,
– att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 870 000 kr att fördelas med 426 000 kr till styrelsens ordförande och 222 000 kr till envar av övriga styrelseledamöter.
– att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,
– till ordinarie styrelseledamöter omval av Per Thunell, Michael Lemner och Joel Lindeman.

Val av revisor (punkt 16)
Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB till revisor i Bolaget för tiden intill slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2020/2021.
 

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 17)
 Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som framgår av bilagt förslag.

 

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 18)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att följa de principer för utseende av valberedning som framgår av bilagt förslag.

 

Övrigt
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 11 och 12 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkten 11 såvitt avser §4 i bolagsordningen och punkten 12 ska antas som ett beslut.

 

Årsredovisningshandlingar enligt punkt 7 ovan, inklusive revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Drottninggatan 33, Stockholm, samt på Bolagets hemsida www.rnb.se från och med senast den 1 december 2020 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Bolagets styrelse, valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av styrelse, förslaget till ny bolagsordning och styrelsens förslag om minskning av aktiekapital finns tillgängligt på Bolagets hemsida från och med den 1 december 2020.

 

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

 

Stockholm i november 2020

Styrelsen