Skip to content

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 12 augusti 2019 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Drottninggatan 33, plan 4 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar deltaga på den extra bolagsstämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 6 augusti 2019,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 7 augusti under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ), Box 161 42, 103 23 Stockholm, eller per telefon 08-410 520 00 eller via e-mail: maia.lidbeck@rnb.se. Vid anmälan ska uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB måndagen den 5 augusti 2019. Aktieägaren måste i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en justeringsperson att underteckna protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om

(a) ändring av bolagsordningen och

(b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om ändring av bolagsordningen och om minskning av aktiekapitalet (punkt 7)

 (a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman, i syfte att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital som föreslås i punkten 7 (b) nedan, beslutar enligt följande.

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 150 000 000 kr och högst 600 000 000 kr till lägst 10 000 000 kr och högst 40 000 000 kr, varvid bolagsordningens § 4 erhåller följande lydelse:

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

(b) Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital 

I syfte bättre anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 203 473 056 kr, ska minskas med 193 299 403 kr för avsättning till fond i fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämma. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och utan återbetalning till aktieägarna. 

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 10 173 653 kr, fördelat på sammanlagt 33 912 176 aktier. Minskningen innebär en sänkning av aktiernas kvotvärde med 5 kronor och 70 öre från 6 kronor till 30 öre.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 7 (a) ovan.

Övrigt

Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkterna 7 (a) och (b) ska antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

___________________________________________

Styrelsens förslag enligt punkt 7 (a)-(b) ovan, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Drottninggatan 33, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och med senast den 5 juli 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se.

RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i juli 2019

Styrelsen