Skip to content

Kallelse

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB kallas härmed till årsstämma torsdagen
den 20 januari 2011 klockan 17.00 på bolagets kontor, Regeringsgatan 29,
Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, ska

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen
den 14 januari 2011,
dels   anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 17 januari 2011
under adress RNB RETAIL AND BRANDS AB, Box 161 42, 103 23  Stockholm, eller per
telefon 08-410 520 00 eller per telefax 08‑410 522 90 eller via e-mail:
         ann-charlotte.bjorkman@rnb.se.Vid anmälan ska uppges aktieinnehav,
namn, personnummer, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att äga rätt att deltaga på årsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild
fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear
Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin
förvaltare om detta i god tid före den 14 januari 2011 då sådan omregistrering
måste vara verkställd.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 165.425.251 aktier med en röst vardera.

Förslag till dagordning

1        Stämmans öppnande.
2        Val av ordförande vid stämman.
3        Upprättande och godkännande av röstlängd.
4        Godkännande av dagordningen.
5        Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet.
6        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7        Anförande av verkställande direktören.
8        Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 1
september 2009 - 31 augusti 2010.
9        Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10      Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
11      Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12      Fastställande av antalet styrelseledamöter.
13      Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14      Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
15      Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
16      Beslut om principer för utseende av valberedning.
17      Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen.
18      Stämmans avslutande.

Utdelning under punkten 10

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 1 september
2009 - 31 augusti 2010, och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel
balanseras i ny räkning.

Förslag under punkterna 2, 12, 13 och 14

Årsstämman den 28 januari 2010 beslutade om principer för utseende av
valberedning m.m. Valberedningen har avgivit följande förslag vad gäller ärende
2, 12, 13 och 14. Valberedningens förslag, innefattande förslaget avseende
ärende 14, stöds av aktieägare representerande cirka 35 procent av kapital och
röster i bolaget.

 * Styrelsens ordförande, Magnus Håkansson, väljs till ordförande vid
  årsstämman 2011 (ärende 2).


 * Antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter (ärende 12).


 * Arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 050 000 kr att fördelas med
  300 000 kr till styrelsens ordförande och 137 500 kr till envar av övriga
  styrelseledamöter som inte uppbär lön från bolaget. Särskilt arvode till
  revisionskommitténs ordförande ska utgå med 62 500 kr. I övrigt föreslås att
  inget arvode utgår för utskottsarbete (ärende 13).


 * Omval av ordinarie styrelseledamöterna, Jan Carlzon, Lilian Fossum,
  Magnus Håkansson, Torsten Jansson, Laszlo Kriss, Mikael Solberg och Nils
  Vinberg. John Wallmark har avböjt att kandidera för omval. Magnus Håkansson
  föreslås till styrelsens ordförande (ärende 14).


 * Arvode till revisor enligt godkänd löpande räkning (ärende 13).


Det noteras att vid årsstämman 29 januari 2008 valdes Ernst & Young, med
huvudansvarig revisor Bertel Enlund, till bolagets revisor för tiden intill
slutet av årsstämman för verksamhetsåret 2010/2011.

Förslag till bolagsordningsändring under punkt 15

Styrelsen föreslår att § 8 i bolagsordningen ändras så att nuvarande lydelse
utgår och ersätts av följande lydelse."Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och
senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska
utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse till
bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på
bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse
skett annonseras i Svenska Dagbladet."Styrelsen föreslår att § 10 i bolagsordningen ändras så att nuvarande lydelse
utgår och ersätts av följande lydelse."Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i ABL
7 kap. 4 § andra stycket."Styrelsen föreslår att § 12 p. 8 och 10 i bolagsordningen ändras så att
nuvarande lydelser utgår och ersätts av följande lydelser.


"8. fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter;"


"10. val av styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter;"


Förslaget till ändringarna i bolagsordningen föranleds av ändringar i
aktiebolagslagen.


Förslag under punkten 16

Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att en valberedning ska
utses enligt följande. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast sex månader
före årsstämman, sammankalla de vid den tidpunkten fyra största aktieägarna i
bolaget. Dessa äger sedan utse en ledamot var, som inte bör vara
styrelseledamot, till valberedningen. Om någon av de fyra största aktieägarna
avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i
storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om fler
än en aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver
inte fler än de åtta största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att
valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Därutöver ska styrelsens ordförande
adjungeras till valberedningen, dock ej som ordförande. Verkställande direktören
eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

·         antal styrelseledamöter, antal revisorer och revisorssuppleanter,
·         val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
·         styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt
eventuell ersättning för utskottsarbete,
·         val av och arvode till revisor och revisorssuppleant,
·         beslut om principer för utseende av valberedningen, samt
·         ordförande vid årsstämman.

Ovanstående principer för utseende av valberedning överensstämmer i huvudsak med
nu gällande principer.

Förslag under punkten 17
Styrelsen har formulerat förslag till nya principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare, vilka omfattar VD
och övrig koncernledning. Ersättningsmodellen för den rörliga ersättningen
föreslås i två program; ett ettårsprogram med kontantersättning samt ett
tvåårsprogram med kontantersättning bunden till investering i bolagets aktier.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar i enlighet med nedanstående förslag
angående  riktlinjer  för  ersättning  och  andra anställningsvillkor för
bolagsledningen.  Principerna  omfattar  VD och övriga åtta medlemmar av
koncernledningen. Styrelsens förslag innebär en förändring jämfört med tidigare
års  ersättningsprinciper.  Beredningen  av  ersättningsfrågor hanteras av
ersättningsutskottet.

Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till
bolagsledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga
ersättningar. Tillsammans utgör dessa delar individens totalkompensation. Fast
lön och rörlig lön utgör tillsammans den anställdes lön. Den fasta lönen, kronor
per månad, ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Den rörliga
lönen ska vara relaterad till utfallet av dotterbolagens rörelseresultat
och/eller koncernens resultat efter finansiella poster jämfört med fastställda
mål. Vidare ska rörlig lön kunna knytas till mål på såväl ett som två års sikt
och delvis kunna vara villkorad av bland annat att den anställde inte sagt upp
sig och att del av bonusen måste investeras i bolagets aktie.

Verkställande direktören ska som tidigare åtnjuta tjänstepension motsvarande en
premie på upp till maximalt 35 procent av aktuell årslön. Övriga medlemmar av
bolagsledningen ska ha rätt till pensioner enligt ITP-planen eller motsvarande.
Pensionsåldern  är  65 år.  Övriga  ersättningar  och  förmåner ska vara
marknadsmässiga och bidraga till att underlätta befattningshavarens möjligheter
att fullgöra sina arbetsuppgifter.


Styrelsens bedömning är att ovan förslag vad gäller programmet i dess
sammansättning med ett personligt ägarengagemang kan förväntas stimulera till en
ökad delaktighet och motiverar till långsiktigt värdeskapande i verksamheten,
vilket är till fördel för RNB RETAIL AND BRANDS, dess aktieägare och
medarbetare.

Därutöver omfattas ett antal nyckelmedarbetare i organisationen sedan tidigare
av ett kontantbaserat bonusprogram. Avsikten är att även tvåårsprogrammet,
vilket inte är föremål för stämmobeslut, ska omfatta gruppen nyckelmedarbetare,
vilket bedöms ge goda förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare samt stimulera nyckelpersoner till insatser som stärker bolaget
långsiktigt.         ___________________________________________

Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 15, 16 och 17 samt
årsredovisningshandlingar enligt ärende 8 ovan, inklusive revisorns yttrande
enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på adress
Regeringsgatan 29, Stockholm, samt på bolagets hemsida www.rnb.sefrån och med
den 6 januari 2011 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Information om samtliga ledamöter som föreslås till RNB:s styrelse
samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till val av
styrelse finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med den 22 december
2010.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se


            RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

              Stockholm i december 2010
                  Styrelsen

Kallelse:
http://hugin.info/132993/R/1474680/410905pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1474680]