Skip to content

Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB

RNB RETAIL AND BRANDS höll på torsdagen den 20 januari 2011 årsstämma i bolagets
lokaler  på Regeringsgatan 29 i Stockholm under ordförandeskap av Magnus
Håkansson.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1
september 2009 - 31 augusti 2010. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och
verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009/2010.

Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning
skulle utgå för verksamhetsåret 2009/2010, och att till årsstämmans förfogande
stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av ordinarie styrelseledamöterna, Jan Carlzon,
Lilian Fossum, Magnus Håkansson, Torsten Jansson, Laszlo Kriss, Mikael Solberg
och Nils Vinberg. John Wallmark har avböjt omval. Magnus Håkansson valdes till
styrelsens ordförande.

Arvode till styrelse och revisorer
Årsstämman  fastställde  enligt  valberedningens  förslag  att det totala
styrelsearvodet skall uppgå till 1 050 000 kr. Arvode till envar styrelseledamot
som inte är anställd i bolaget skall utgå med 137 500 kr. Arvode till styrelsens
ordförande skall utgå med 300 000 kr. Särskilt arvode till revisionskommitténs
ordförande skall utgå med 62 500 kr. I övrigt skall inget arvode utgå för
utskottsarbete. Arvode till revisorer sker enligt löpande räkning.

Bolagsordningsändringar
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen
avseende kallelse till bolagsstämma, insamling av fullmakter samt ärenden på
bolagsstämma.  Ändringarna  i  bolagsordningen  föranleds  av ändringar i
aktiebolagslagen.

Valberedning
Årsstämman godkände valberedningens förslag till principer för valberedningens
sammankallande, innefattande bl.a. att styrelsens ordförande senast sex månader
före  årsstämman,  skall sammankalla de vid denna tidpunkt fyra största
aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger rätten att utse en ledamot var, som inte
bör vara styrelseledamot, till valberedningen.

Årsstämman godkände också valberedningens tilläggsförslag med anledning av att
styrelseordföranden under mandatperioden lämnar sin plats i styrelsen. Förslaget
som godkändes innebär att valberedningen har att ta ställning till huruvida den
finner lämpligt att antingen en extra bolagsstämma sammankallas för val av ny
styrelseordförande eller att styrelsen inom sig utser ny ordförande för tiden
intill lutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledning
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för
ersättning till bolagsledning, vilka innebär en förändring jämfört med tidigare
års ersättningsprinciper vad avser rörlig ersättning.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för
offentliggörande den 20 januari 2011 klockan 19.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Magnus Håkansson, styrelsens
ordförande, 0703 55 87 15, magnus.hakansson@expert.se


RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion,
accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köpupplevelse utöver
det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre
butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på
varuhusen NK i Stockholm och Göteborg samt Illum i Köpenhamn. RNB RETAIL AND
BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001
noterad på Nasdaq OMX Nordic.Kommuniké från årsstämma i RNB RETAIL AND BRANDS AB:
http://hugin.info/132993/R/1481274/416548pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: RNB Retail and Brands AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1481274]